Wielofunkcyjność gospodarstw rolnych Niemiec i Włoch jako przykład dywersyfikacji dochodu

Partnerzy KSOW: Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie ze Śląską Izbą Rolniczą, Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach oraz Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Boguchwale.

Realizacja operacji rozpoczyna się w dniu 01 kwietnia 2021 roku i kończy się w dniu 31 października 2021 roku

Kwota dofinansowania: 104 613,31 zł

Celem projektu jest zapoznanie uczestników wyjazdu studyjnego z nowymi funkcjami gospodarstwa rolnego oraz dywersyfikacją dochodu rolniczego poprzez podejmowanie aktywności i nowych działań w obrębie gospodarstwa rolnego na przykładzie dobrych praktyk krajów zagranicznych. Uczestnicy poznają interesujące działania w zakresie funkcjonowania gospodarstw agroturystycznych, zagród edukacyjnych, gospodarstw opiekuńczych (społecznych), przetwórstwa lokalnego, wdrażania systemów jakości żywności i organizacji krótkiego łańcucha dostaw (RHD) produktów żywnościowych i ich zbywania oraz inicjatyw społecznych prowadzonych na obszarach wiejskich. Ponadto celem operacji jest aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego, pobudzenia przedsiębiorczości wiejskiej oraz aktywizacji społecznej
w kierunku zrzeszania się i zawiązywania partnerstw.

Projekt będzie zrealizowany w formie wyjazdu studyjnego, będącą obecnie najczęściej stosowaną i najbardziej skuteczna formą zapoznania się z dobrymi praktykami, zwłaszcza jeśli chodzi o pozyskiwanie wiedzy i doświadczenia z zagranicy.

Projekt skierowany jest do rolników, m.in. zajmujących się produkcją żywności wysokiej jakości, przetwórstwem żywności, RHD lub sprzedażą bezpośrednią, czy też planujących taką działalność, przedstawicieli Lokalnych Grup Działania, przedstawicieli samorządów, pracowników jednostek doradztwa rolniczego, osób prowadzących gospodarstwa agroturystyczne lub chcących podjąć taką działalność, właścicieli zagród edukacyjnych oraz prowadzących lub planujących prowadzić gospodarstwa opiekuńcze (społeczne) oraz osób, które w znaczący sposób wpływają na kształtowanie się rozwoju rolnictwa.

 


Projekt realizowany w ramach priorytetu 1: Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie i leśnictwie oraz na obszarach wiejskich.