|

XVI posiedzenie Grupy Tematycznej ds. Podejścia LEADER

20 listopada 2020 roku odbyło się XVI posiedzenie Grupy Tematycznej ds. Podejścia LEADER w formule wideokonferencji. Posiedzenie otworzył i prowadził pan Piotr Sadłocha - przewodniczący GTL.

Jako pierwsza zabrała głos pani Joanna Gierulska  Dyrektor Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która poruszyła kwestię kluczowych kierunków dla LEADER’a w odniesieniu do okresu przejściowego. Pani Dyrektor wystąpienie rozpoczęła od obecnego podziału środków na LEADERa w PROW 2014-2020 oraz dodatkowych środków na okres przejściowy, omawiając szczegółowo kwestie wsparcia przygotowawczego, jak również wdrażanie LSR. Pani Dyrektor w swoim wystąpieniu dużo uwagi poświęciła koncepcji Smart Villages (SV) traktowanej jako nowe narzędzie dla obszarów wiejskich, które zostało zaproponowane przez Komisje Europejską. Uczestnikom posiedzenia zostały przybliżone informacje o samej idei SV oraz planowane wsparcie na przygotowanie koncepcji SV przez gminy objęte LSR. Na końcu wystąpienia słuchacze uzyskali informacje o planie przejściowym pomiędzy okresami programowania.

Następnie Pani Beata Rodak Naczelnik Wydziału Aktywizacji Obszarów Wiejskich Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej omówiła wątpliwości zgłoszone przez Lokalne Grupy Działania, które wynikają ze zmiany rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.


Dokumenty do pobrania:

„Kluczowe kierunki dla LEADER’a w odniesieniu do okresu przejściowego”
POBIERZ >

 

Wątpliwości wynikające ze zmiany rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 
POBIERZ >
 

Agenda posiedzenia 
POBIERZ >

 

Protokół z  XVI posiedzenia GTL 
POBIERZ >

 

Uchwała nr 18  z dnia 14 września 2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu zmian Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 dla działania „Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania, w tym zapewnienie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej” POBIERZ >

 

Uchwała nr 19 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu zmian Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 dla działania „Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania, w tym zapewnienie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej” POBIERZ>