Biblioteka

Polska Organizacja Turystyczna, 2018

Na wsi najlepiej. 12 dobrych praktyk w turystyce wiejskiej

Publikacja zawiera prezentację laureatów I edycji konkursu „Na wsi najlepiej - 12 dobrych praktyk w turystyce wiejskiej”, którego pomysłodawcą jest Polska Organizacja Turystyczna. Konkurs jest elementem szerszej akcji, polegającej na identyfikacji, upowszechnianiu i promowaniu dobrych praktyk w turystyce wiejskiej.

pod red. Jerzego Wilkina, 2018

Ziemia ginącym i podlegającym degradacji zasobem rolnictwa i obszarów wiejskich

Opracowanie ma na celu zwrócenie uwagi na to, że polityka przestrzenna na każdym szczeblu powinna uwzględniać nieodnawialność zasobu ziemi rolniczej i jej wielofunkcyjny charakter, a przy podejmowaniu decyzji o wyłączaniu z użytkowania gruntów rolnych czy leśnych zalecany jest daleko posunięty racjonalizm. Należy bezwzględnie starać się poszukiwać rozwiązań, nie tylko akceptowanych przez określonych interesariuszy, ale także zgodnych z ideą rozwoju zrównoważonego społecznie, gospodarczo i środowiskowo. Tym bardziej, że przy podejmowaniu decyzji o przeznaczaniu ziemi rolniczej, także tej o wysokich walorach, na cele nierolnicze, nie są należycie uwzględniane obecne i przewidywane potrzeby żywnościowe kraju, UE i naszego globu, a także potrzeby środowiskowe. Nie należy też zapominać o ochronie gleb uboższych klasy IV-VI, które również mają ważne znaczenie dla potencjału produkcyjnego rolnictwa i równowagi środowiskowej.

W publikacji udowadnia się, że gleba pełni kluczową rolę w działaniach mitygujących zmiany klimatu, ma ona zdolność wychwytywania dwutlenku węgla z atmosfery i związania go w postaci materii organicznej. Odpowiednie gospodarowanie glebą, stosowanie praktyk zwiększających w niej zawartość próchnicy, może pomóc w zredukowaniu emisji gazów cieplarnianych. Równocześnie uświadamia, że wyłączanie gruntów z użytkowania rolniczego nie tylko zmniejsza jej potencjał sekwestracyjny, ale powoduje przyspieszone uwalnianie CO2 do atmosfery, zaostrzając problemy związane ze zmianami klimatu.

ROZWIŃZWIŃ
Red. dr inż. Joanna Pawłowska-Tyszko, dr inż. Adam Oler, 2018

Pszczelarstwo a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich

Publikacja pt. Pszczelarstwo a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich jest publikacją pokonferencyjną. Kierowana jest do środowiska pszczelarskiego oraz organizacji i firm branżowych, jak również wszystkich, którzy zainteresowani są tematyką pszczelarstwa. Wszystkie zawarte w niej informacje zostały poświęcone problemom pszczelarstwa i mogą służyć jako materiał dydaktyczny, poglądowy i poszerzający wiedzę z zakresu znaczenia pszczół dla środowiska.

Publikacja składa się z 72 stron i zawiera: wypowiedzi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi- Krzysztofa Jurgiela, Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych – Andrzeja Romaniuka, Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – prof. dr. hab. Wiesława Bielawskiego, Zarządu Fundacji Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich – Joanny Pawłowskiej-Tyszko. Zawiera również  Krótką informację na temat działań ARiMR skierowanych do pszczelarzy oraz podsumowanie III Ogólnopolskiej konferencji pt. Szanse i wyzwania pszczelarstwa w Polsce  nt. Przyszłości Pszczelarstwa. W publikacji znalazł się również opis dorobku dydaktycznego śp. prof. dr. hab. Zygmunta Jasińskiego, współtwórcę konferencji. Informacje dot. Kapituły konkursowej, finalistów i laureatów IV edycji konkursu Pszczelarz Roku.

Artykuły o tematyce pszczelarskiej tj.:

  • Pszczelarstwo a rolnictwo - czy można pogodzić środowiska, korzyści ze współpracy - dr hab. Zbigniew Kołtowski, Zakład Pszczelnictwa w Puławach
  • Ekologia zapylania a bioróżnorodność - dr hab. Bożena Denisow, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • Wsparcie sektora pszczelarskiego w Polsce w kontekście zrównoważonego rozwoju - dr Sławomir Jarka, Marzena Trajer.

Publikacja została wydana przez FEEiROW pod numerem ISBN 978-83-944819-4-0. Nakład publikacji 350 szt.

ROZWIŃZWIŃ
dr inż . Jacek Wereszczaka mgr inż . Jan Marczakiewicz, 2014

Dobre praktyki i rola pożytecznych mikroorganizmów w uprawie ZIEMNIAKÓW z zastosowaniem innowacyjnych, naturalnych technologii

Dr inż . Ryszard Stanek, 2011

Uprawa cebuli w produkcji integrowanej (IP) z zastosowaniem pożytecznych mikroorganizmów

prof. dr hab. Ewa Solarska, dr inż. Arkadiusz Artyszak, dr inż. Tadeusz Solarski, mgr Marzena Marzec, 2014

Dobre praktyki i rola pożytecznych mikroorganizmów w uprawie ZBÓŻ z zastosowaniem innowacyjnych, naturalnych technologii

prof. dr hab. Ewa Solarska mgr inż . Eliza Potocka, 2014

Dobre praktyki i rola pożytecznych mikroorganizmów w uprawie TRUSKAWEK z zastosowaniem innowacyjnych, naturalnych technologii

dr inż. Mirosław Cieśla dr n.wet. Jan Żelazny, 2014

Dobre praktyki i rola pożytecznych mikroorganizmów w chowie i hodowli RYB z zastosowaniem innowacyjnych, naturalnych technologii

Celem  niniejszej  publikacji  jest  przybliżenie  szerokiemu  gronu  odbiorców dobrych  praktyk  w  zakresie  chowu  i  hodowli  ryb  w  stawach,  zwłaszcza  stawach typu  karpiowego,  które  są  bardzo  dobrym  przykładem  tzw.  zrównoważonej  gospodarki. Jest to forma ekonomicznej działalności człowieka, która jest nie tylko przyjazna środowisku  naturalnemu,  odpowiada  na  społeczne  zapotrzebowania i oczekiwania, ale również jest opłacalna ekonomicznie. Publikacja odnosi się do tradycyjnych metod sprzyjających zachowaniu właściwego stanu środowiska stawowego, dobrostanu ryb i wysokich wyników ekonomicznych. Zasady te odnieść można również do chowu ryb zgodnego z wymogami dla ekologicznej akwakultury,  obowiązującymi  w  krajach  Unii  Europejskiej.    Omawia  tak że  innowacyjne rozwiązania,  polegające  na  stosowaniu  kompozycji  pożytecznych  mikroorganizmów,  wspierających  utrzymanie  właściwych  warunków  chowu  ryb  w  stawach, zapobiegających chorobom, poprawiających warunki fizyczne i chemiczne środowiska stawowego raz ekonomikę chowu.

ROZWIŃZWIŃ
Red. W. Długosz, B. Hezler, R. Izdebski, 2014

Dobre praktyki i rola pożytecznych organizmów w uprawie jabłek z zastosowaniem innowacyjnych, naturalnych technologii. Zrównoważone rolnictwo i zdrowe środowisko

W publikacji przedstawiono m.in. doświadczenia gospodarstw sadowniczych wykorzystujących w szerokim zakresie naturalne technologie we wszystkich obszarach uprawy jabłoni (nawożenie gleby, odżywianie dolistne, ochrona przed szkodnikami, przechowalnictwo), które wskazały, że istnieje szansa na otrzymywanie jabłek o wysokiej wartości odżywczej i właściwościach prozdrowotnych, bez pozostałości środków chemicznych.

Red. Wiktoria Długosz i Bogusław Hezler, 2014

Dobre praktyki i rola pożytecznych mikroorganizmów w hodowli pszczół z zastosowaniem innowacyjnych, naturalnych technologii. Zrównoważone rolnictwo i zdrowe środowisko

Materiał zawarty w tym wydaniu może pomóc społeczeństwu pszczelarskiemu w ugruntowaniu swojej wiedzy w prowadzeniu własnych pasiek niezależnie czy są one duże - zawodowe, nastawione na towarowe pozyskiwanie wyrobów pszczelich czy też są to pasieki amatorskie - hobbystyczne, prowadzone z pasją często z pokolenia na pokolenie. Autorzy publikacji są głęboko przekonani, że wspólnymi siłami opierając się na materiałach, można skutecznie i zdrowo prowadzić pasieki utrzymując pogłowie pszczół na stale zwiększającym się poziomie, by osiągnąć najszczytniejszy cel, do jakiego dążymy – zapewnienie zdrowego życia pszczołom miodnym.