Biblioteka

2018

Przepisy prawne obowiązujące w specjalizacjach oferty obiektów turystyki wiejskiej

Polska jest krajem bardzo zróżnicowanym zarówno pod względem kulturowym, jak i pod przyrodniczym. Właściwe wykorzystanie jej potencjału stwarza szanse na budowanie ciekawej, różnorodnej oferty turystycznej. Turyści interesują się rodzimymi atrakcjami, deklarując chęć poznawania historii, kultury i tradycji. Przedsiębiorcy działający w obszarze turystyki, obserwując zmieniające się trendy, podejmują działania zmierzające do udoskonalenia i wyróżnienia swojej oferty na tle innych, licząc na zwrócenie uwagi nowych grup odbiorców. Co mogą w tej sytuacji zaproponować obszary wiejskie?

Ten poradnik będzie ma być inspiracją do stałego rozwoju oraz poszukiwania pretekstów do tworzenia i komercjalizowania nowych usług związanych z turystyką wiejską. Znajdują się w nim przydatne informacje nt. prawnych obowiązków związanych z prowadzeniem działalności turystycznej na terenach wiejskich. Wydawnictwo jest dedykowane przede wszystkim właścicielom gospodarstw agroturystycznych, chcących rozwinąć podstawową formę działalności, ograniczoną w zakresie ulg prawnych, oraz osobom planującym rozpoczęcie działalności w sferze turystyki wiejskiej lub poszukującym sposobów na uatrakcyjnienie obecnej oferty swoich obiektów.

ROZWIŃZWIŃ
Elżbieta Osińska – Kassa, 2018

Konferencja „Dziedzictwo kulturowe polskiej wsi”

W publikacji zawarte zostały streszczenia wystąpień:

 • Rejestrowanie, archiwizowanie i popularyzowanie niematerialnego dziedzictwa wsi w dobie nowych technologii – Atlas Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Wsi – Dr hab. Weronika Brzezińska, Wydział Historyczny, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM Poznań
 • Problemy konserwacji i restauracji drewnianej architektury wiejskiej – Dr Maciej Prarat, Zakład Konserwatorstwa Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK, Toruń.
 • Ochrona wiejskiego krajobrazu na przykładzie wybranych regionów – Dr Dawid Soszyński, Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu – Instytut Architektury Krajobrazu, KUL Lublin, Monika Michna Specjalista Służby Leśnej ds. Użytkowania Lasu, Nadleśnictwo Janów Lubelski.
 • System nadawania certyfikatów dla wyrobów tradycyjnych, charakterystycznych dla danych regionów w aspekcie ochrony ich oryginalności i jakości – Jan Zwoliński, Wiceprezes Zarządu Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego
 • Perspektywy rozwoju muzeów na wolnym powietrzu – Joanna Szewczykowska, Kierownik Działu Upowszechniania i Promocji, Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
 • Prezentacja zrealizowanych projektów przez Lokalne Grupy Działania – Jarosław Kuba, Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”, woj. świętokrzyskie
 • Współpraca ze służbami konserwatorskimi w zakresie możliwości ochrony i zachowania dziedzictwa wsi – Dr hab. prof. nadzw. PśK Elżbieta Szot– Radziszewska, Zakład Historii Architektury, Urbanistyki i Ochrony Zabytków, Katedra Architektury i Urbanistyki, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Świętokrzyska
 • Współdziałanie różnych podmiotów w sferze działania na rzecz zachowania zabytkowych kościołów, cmentarzy i miejsc kultu
ROZWIŃZWIŃ
pod red. prof. dr hab. Jacka Walczaka, 2018

Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód

W publikacji pt. „Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód” dokonano dogłębnej analizy zagadnienia wpływu produkcji rolniczej, w tym zwłaszcza gospodarki nawozowej, na stan jakości wód. Przedstawiono w niej zarówno przyczyny problemu, jak i dobre praktyki rolnicze w zakresie prawidłowej gospodarki nawozami i ograniczania zanieczyszczania wód biogenami.

Polska Organizacja Turystyczna, 2018

Na wsi najlepiej. 12 dobrych praktyk w turystyce wiejskiej

Publikacja zawiera prezentację laureatów I edycji konkursu „Na wsi najlepiej - 12 dobrych praktyk w turystyce wiejskiej”, którego pomysłodawcą jest Polska Organizacja Turystyczna. Konkurs jest elementem szerszej akcji, polegającej na identyfikacji, upowszechnianiu i promowaniu dobrych praktyk w turystyce wiejskiej.

pod red. Jerzego Wilkina, 2018

Ziemia ginącym i podlegającym degradacji zasobem rolnictwa i obszarów wiejskich

Opracowanie ma na celu zwrócenie uwagi na to, że polityka przestrzenna na każdym szczeblu powinna uwzględniać nieodnawialność zasobu ziemi rolniczej i jej wielofunkcyjny charakter, a przy podejmowaniu decyzji o wyłączaniu z użytkowania gruntów rolnych czy leśnych zalecany jest daleko posunięty racjonalizm. Należy bezwzględnie starać się poszukiwać rozwiązań, nie tylko akceptowanych przez określonych interesariuszy, ale także zgodnych z ideą rozwoju zrównoważonego społecznie, gospodarczo i środowiskowo. Tym bardziej, że przy podejmowaniu decyzji o przeznaczaniu ziemi rolniczej, także tej o wysokich walorach, na cele nierolnicze, nie są należycie uwzględniane obecne i przewidywane potrzeby żywnościowe kraju, UE i naszego globu, a także potrzeby środowiskowe. Nie należy też zapominać o ochronie gleb uboższych klasy IV-VI, które również mają ważne znaczenie dla potencjału produkcyjnego rolnictwa i równowagi środowiskowej.

W publikacji udowadnia się, że gleba pełni kluczową rolę w działaniach mitygujących zmiany klimatu, ma ona zdolność wychwytywania dwutlenku węgla z atmosfery i związania go w postaci materii organicznej. Odpowiednie gospodarowanie glebą, stosowanie praktyk zwiększających w niej zawartość próchnicy, może pomóc w zredukowaniu emisji gazów cieplarnianych. Równocześnie uświadamia, że wyłączanie gruntów z użytkowania rolniczego nie tylko zmniejsza jej potencjał sekwestracyjny, ale powoduje przyspieszone uwalnianie CO2 do atmosfery, zaostrzając problemy związane ze zmianami klimatu.

ROZWIŃZWIŃ
Red. dr inż. Joanna Pawłowska-Tyszko, dr inż. Adam Oler, 2018

Pszczelarstwo a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich

Publikacja pt. Pszczelarstwo a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich jest publikacją pokonferencyjną. Kierowana jest do środowiska pszczelarskiego oraz organizacji i firm branżowych, jak również wszystkich, którzy zainteresowani są tematyką pszczelarstwa. Wszystkie zawarte w niej informacje zostały poświęcone problemom pszczelarstwa i mogą służyć jako materiał dydaktyczny, poglądowy i poszerzający wiedzę z zakresu znaczenia pszczół dla środowiska.

Publikacja składa się z 72 stron i zawiera: wypowiedzi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi- Krzysztofa Jurgiela, Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych – Andrzeja Romaniuka, Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – prof. dr. hab. Wiesława Bielawskiego, Zarządu Fundacji Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich – Joanny Pawłowskiej-Tyszko. Zawiera również  Krótką informację na temat działań ARiMR skierowanych do pszczelarzy oraz podsumowanie III Ogólnopolskiej konferencji pt. Szanse i wyzwania pszczelarstwa w Polsce  nt. Przyszłości Pszczelarstwa. W publikacji znalazł się również opis dorobku dydaktycznego śp. prof. dr. hab. Zygmunta Jasińskiego, współtwórcę konferencji. Informacje dot. Kapituły konkursowej, finalistów i laureatów IV edycji konkursu Pszczelarz Roku.

Artykuły o tematyce pszczelarskiej tj.:

 • Pszczelarstwo a rolnictwo - czy można pogodzić środowiska, korzyści ze współpracy - dr hab. Zbigniew Kołtowski, Zakład Pszczelnictwa w Puławach
 • Ekologia zapylania a bioróżnorodność - dr hab. Bożena Denisow, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wsparcie sektora pszczelarskiego w Polsce w kontekście zrównoważonego rozwoju - dr Sławomir Jarka, Marzena Trajer.

Publikacja została wydana przez FEEiROW pod numerem ISBN 978-83-944819-4-0. Nakład publikacji 350 szt.

ROZWIŃZWIŃ
dr inż . Jacek Wereszczaka mgr inż . Jan Marczakiewicz, 2014

Dobre praktyki i rola pożytecznych mikroorganizmów w uprawie ZIEMNIAKÓW z zastosowaniem innowacyjnych, naturalnych technologii

Dr inż . Ryszard Stanek, 2011

Uprawa cebuli w produkcji integrowanej (IP) z zastosowaniem pożytecznych mikroorganizmów

prof. dr hab. Ewa Solarska, dr inż. Arkadiusz Artyszak, dr inż. Tadeusz Solarski, mgr Marzena Marzec, 2014

Dobre praktyki i rola pożytecznych mikroorganizmów w uprawie ZBÓŻ z zastosowaniem innowacyjnych, naturalnych technologii

prof. dr hab. Ewa Solarska mgr inż . Eliza Potocka, 2014

Dobre praktyki i rola pożytecznych mikroorganizmów w uprawie TRUSKAWEK z zastosowaniem innowacyjnych, naturalnych technologii