Projekty 2014-2020

Doświadczenia, które łączą - wymiana wiedzy pomiędzy partnerami KSOW

KONTEKST I CELE PROJEKTU

Grupę docelową projektu stanowiły:

  • przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gmin: Dzierżoniów, Kłodzko i Międzylesie (60 osób),
  • młodzież do 35 roku życia mieszkająca na obszarach wiejskich, w tym członkowie Młodzieżowych Rad z terenu gmin: Dzierżoniów, Kłodzko i Międzylesie (60 osób).

Diagnoza/powody/przyczyny realizacji projektu:

Obie grupy odbiorców posiadały doświadczenie, wiedzę oraz umiejętności praktyczne w realizacji inicjatyw społecznych. Wciąż jednak potrzebowały swoistego bodźca, inspiracji i motywacji do dalszych działań – dotyczy to zwłaszcza młodzieży, często niechętnie angażującej się w nowe działania na rzecz swoich „małych ojczyzn”. Potrzebę podzielenia się swoimi doświadczeniami w zakresie kultywowania regionalnych tradycji miały również członkinie Kół Gospodyń Wiejskich. Niejednokrotnie sygnalizowały one, że chciałyby przekazać swoją wiedzę  poza obszar swoich miejscowości, a także, co bardzo ważne, młodemu pokoleniu.

Istotą realizacji projektu była także potrzeba zwiększenia wiedzy o Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) i jego wpływie na zmiany infrastrukturalne i społeczne na wsi.

Diagnoza wykazała, że najlepszym rozwiązaniem opisywanych problemów jest wymiana wiedzy i doświadczeń, co jest  możliwe w szczególności poprzez kontakt z grupami o podobnych zainteresowaniach, pochodzących z różnych gmin.

Cel projektu:

Celem projektu była wymiana wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich, zwiększenie intensywności współpracy i integracji, wymiana innowacyjnych rozwiązań w zakresie obszarów wiejskich, poznanie dobrych praktyk wypracowanych przez partnerów projektu oraz kultywowanie tradycji wiejskich.

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

1. Warsztaty kulinarne pn. „Moje jedzenie, moje korzenie”

Dwudniowe warsztaty kulinarne odbyły się w dniach 29-30 lipca 2017 r. w Starym Wielisławiu (gmina Kłodzko) i na terenie gospodarstwa gościnnego „Jesionówka” w Goworowie (gmina Międzylesie), które to miejsca powstały dzięki wsparciu środków z PROW. Podczas spotkań gospodynie opowiedziały o historii przygotowywanych przez siebie dań i tradycjach kulinarnych swoich przodków, a także krok po kroku pokazały proces tworzenia potraw. Każde danie zostało sfotografowane, w celu wydania książki kucharskiej, promującej tradycje kulinarne regionu.

2. Książka kucharska pt. „Moje jedzenie, moje korzenie”

Publikacja w nakładzie 200 szt. powstała po zakończeniu warsztatów kulinarnych. Książka prezentowała dania przygotowane podczas warsztatów wraz z przepisami oraz opisem „korzeni”, czyli źródeł pochodzenia czy historii potrawy. Zachowanie od zapomnienia historii poszczególnych dań to element dziedzictwa kulturowego. Ponadto w publikacji pokazane zostały najciekawsze projekty zrealizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na terenie gmin-partnerów projektu.

3. Wyjazd studyjny „Czym skorupka za młodu nasiąknie”

Działanie skierowane do młodzieży z 3 gmin, działającej na rzecz lokalnej społeczności. Wśród młodzieży znajdowali się członkowie Młodzieżowych Rad Gmin. Uczestnicy projektu w terminie 4-6 września 2017 r. pojechali na trzy-dniowy wyjazd studyjny, w trakcie którego wymienili się doświadczeniami, opowiedzieli o ciekawych inicjatywach podejmowanych na obszarach swoich gmin, a także wzięli udział w wielu inspirujących warsztatach. Poznali też główne założenia oraz korzyści, jakie płyną z funkcjonowania PROW oraz Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW). Wszystkie miejsca odwiedzone przez uczestników były wcześniej wsparte w ramach PROW.

4. Konferencja podsumowująca

Uczestnicy projektu spotkali się 12 października 2017 r. we Włókach (gmina Dzierżoniów) na uroczystym podsumowaniu przedsięwzięcia. Spotkanie było okazją do podzielenia się swoimi doświadczeniami z okresu realizacji projektu. Uczestnicy z entuzjazmem wypowiadali się o działaniach projektowych i wyrazili chęć kontynuowania tego typu międzygminnych projektów. Podczas konferencji po raz pierwszy zaprezentowana została również książka kucharska, którą otrzymali wszyscy uczestnicy projektu. W spotkaniu wzięli udział wójtowie i burmistrz gmin - partnerów projektu oraz przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

Projekt uwzględniał priorytet 1. PROW na lata 2014-2020: "Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich". Zrealizowane działania w znacznym stopniu przyczyniły się do transferu wiedzy na obszarach wiejskich.

Projekt zaktywizował mieszkańców tych obszarów, zarówno poprzez podpisanie porozumienia o partnerstwie, jak i poprzez wykonane działania. Realizacja projektu była również zgodna z celem 3.1 KSOW na lata 2014-2020: "Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich". Udział ten został zwiększony poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń wśród grupy docelowej operacji. Rezultaty działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich zostały rozpowszechnione chociażby poprzez udział w warsztatach i wyjeździe studyjnym - w miejscach, które powstały m.in. dzięki PROW. W trakcie realizacji projektu między mieszkańcami gmin zostały nawiązane stosunki partnerskie, które zaowocują dalszą współpracą na rzecz rozwoju obszarów wiejskich przy wykorzystaniu dotychczasowych doświadczeń. Efektem, który zostanie osiągnięty w dalszej perspektywie czasu, będzie promocja założeń PROW i KSOW dzięki wydanej w ramach projektu publikacji książkowej – opisującej zarówno przepisy kulinarne regionalnych dań, jak i najbardziej innowacyjne projekty, które udało się zrealizować na terenie gmin-partnerów KSOW. Wszyscy uczestnicy podkreślali też, że wieś, w której mieszkają, w ostatnich latach zmieniła się na lepsze.

Co zdecydowało o sukcesie projektu?

Na sukces projektu wpłynęło duże zaangażowanie partnerów w realizację wszystkich działań projektowych. Każdy z partnerów sprawował nadzór nad grupami projektowymi. Ponadto w czasie realizacji projektu na terenie poszczególnych gmin partnerskich ich przedstawiciele dbali o sprawną organizację wszystkich przedsięwzięć oraz o odpowiednie przygotowanie miejsc realizacji działań projektowych.

Doświadczenia z realizacji?

Na dużą uwagę zasługuje również duże zaangażowanie uczestników przedsięwzięcia. Grupą docelową była aktywna społeczność - lokalni liderzy czy członkowie młodzieżowych rad gmin. Ich wspólna praca, otwartość i chęć podejmowania nowych wyzwań w dużym stopniu wpłynęły na sukces projektu.

Niezwykłe wprost były emocje towarzyszące warsztatom kulinarnym. Opowieści z czasów dzieciństwa, doświadczenia z trudnych czasów powojennych, powiązane z tradycjami kulinarnymi – to wielka lekcja historii i pokory. Efektem warsztatów była książka kucharska, w której „czuje się” serce autorek przepisów. Zawartość, jak i jakość wydania książki powoduje, że jest ona naprawdę wyjątkowa. Książka służyć będzie celom promocyjnym, ponieważ jej zadaniem było także rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem PROW i KSOW.

Dlaczego projekt zasługuje na miano dobrej praktyki?

Pozytywne efekty przerosły oczekiwania samych partnerów projektu oraz uczestników. Chęć powtórzenia działań projektowych zgłaszali sami uczestnicy. O jej uniwersalnym i modelowym charakterze może świadczyć fakt, że osoby biorące udział w przedsięwzięciu zadeklarowały swoje uczestnictwo w kolejnych podobnych działaniach, takich jak np. międzypokoleniowe warsztaty kulinarne.


Beneficjent

Gmina Dzierżoniów

Piastowska 1, 58-200 Dzierżoniów

Tel: 74 832 56 81/82

WWW: www.ug.dzierzoniow.pl

E-mail: zwojt@ug.dzierzoniow.pl, k.kossowska@ug.dzierzonio


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Priorytet PROW:

I. Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

Działanie PROW:

Schemat 2 PT PROW 2014-2020 (KSOW)


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 07.2017 - 10.2017

Zasięg krajowy - Polska dolnośląskie

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 49.841,15

w tym środki z UE: 24.663,79

z budżetu państwa: 14.097,48

z budżetu samorządów: 0,00

środki prywatne: 11.079,88

inne: 0,00