|

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badania "Oszacowanie potencjału rynku sprzedaży bezpośredniej ...

... na przykładzie wybranych gmin umiejscowionych w województwach dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, małopolskim i podlaskim".

Badanie zostało wykonane w ramach projektu pt. „Kampania Medialna Wiedz i Mądrze Jedz 2020, czyli jak zwiększyć oddziaływanie Krótkich Łańcuchów dostaw Żywności na rozwój zrównoważony obszarów wiejskich by wdrożyć Europejski Zielony Ład w Polsce”, zrealizowanego przez partnera KSOW Iso-Tech sp. z o.o. w partnerstwie z Polską Fundacją Innowacji oraz Małopolską Izbą Rolniczą.

Głównym celem badania było oszacowanie liczby gospodarstw rolnych, które aktualnie prowadzą sprzedaż bezpośrednią oraz liczby gospodarstw zainteresowanych podjęciem tego typu działalności, w celu określenia potencjału rynku lokalnego.

Celami szczegółowymi były:

  1. Analiza dostępnych baz danych o gospodarstwach rolnych (zarówno statystycznych jak i branżowych), oraz ocena ich przydatności do stworzenia zorientowanej terytorialnie, bazy danych o gospodarstwach rolnych funkcjonujących (bądź mających taki potencjał) w systemach sprzedaży bezpośredniej 
  2. Wypracowanie uniwersalnej metodyki (modelu) badań lokalnego rynku sprzedaży bezpośredniej, możliwej do zastosowania w różnych regionach kraju, która umożliwi badania porównawcze w skali regionalnej i krajowej
  3. Identyfikacja największych barier dla produkcji (produktów nieprzetworzonych
    i przetworzonych) pod kątem wykorzystania możliwości „sprzedaży bezpośredniej”
    w wybranych gminach i w badanych województwach.

Więcej informacji o projekcie - zobacz