Grupa tematyczna ENRD ds. Inteligentne i konkurencyjne obszary wiejskie (Smart and Competitive Rural Areas)

Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) /European Network for Rural Development/ to struktura skupiająca interesariuszy, zainteresowanych wspieraniem osiągania optymalnych efektów polityki rozwoju obszarów wiejskich w Unii Europejskiej. W ramach niej funkcjonują różne grupy tematyczne. 

Temat konkurencyjności i gospodarki opartej na wiedzy na obszarach wiejskich bezpośrednio wiąże się z następującymi trzema priorytetami polityki rozwoju obszarów wiejskich UE:

Priorytet 1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

Priorytet 2. Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych.

Priorytet 3. Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie.

Prace grupy skupiają się na następujących podtematach:

 

 Inteligentne Wioski – Smart Villages

Głównym celem działalności grupy tematycznej Smart Villages było zbadanie, w jaki sposób usługi na obszarach wiejskich w takich dziedzinach, jak zdrowie, usługi społeczne, edukacja, energia, mobilność, handel detaliczny i inne, mogą zostać ulepszone, a także stać się bardziej zrównoważone i innowacyjne poprzez wdrożenie narzędzi ICT oraz poprzez wspieranie działań i projektów kierowanych przez społeczność. Ponadto zbadano, w jaki sposób programy rozwoju obszarów wiejskich mogą być najlepiej wykorzystane do tego wsparcia - więcej informacji

Łańcuchy dostaw żywności i napojów - Food and Drink Supply Chains

Celem grupy tematycznej ENRD jest koncentrowanie się na strategiach i dostępnych narzędziach ułatwiających ekonomiczną konkurencyjność różnych typów obszarów wiejskich przy równoczesnym zachowaniu ich naturalnych zasobów i społecznej spójności.
 

Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich– Rural Businesses

Celem grupy jest próba odpowiedzi na pytanie jak wspierać i promować konkurencyjny i ekonomicznie prężny biznes zdolny do tworzenia miejsc pracy na wsi. Praca grupy skupi się na następujących zagadnieniach: nowe trendy i innowacyjne pomysły dla biznesu na obszarach wiejskich, wsparcie biznesu poprzez tworzenie sieci powiązań, dostęp do informacji, umiejętności i dostęp do wiedzy jak również cyfryzacja jako narzędzie służące usprawnieniu biznesu na wsi. Zadaniem grupy jest także zbieranie przykładów i pomysłów, które mogą być wykorzystane w ulotce (factsheet), publikacji, w opracowaniu dobrych praktyk czy studium przypadku prezentowanym podczas spotkania.