Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich II

Partner KSOW: Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund w partnerstwie z Polską Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego

Realizacja operacji rozpoczyna się w dniu 01 maja 2020 r. i kończy się w dniu 31 października 2021 r.

Kwota dofinansowania: 304 870,89 zł. 

Celem operacji jest wsparcie merytoryczne podmiotów uczestniczących w rozwoju obszarów wiejskich, ułatwienie wymiany wiedzy pomiędzy tymi podmiotami oraz rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.

Cele szczegółowe obejmują:

- Transfer wiedzy wśród 450 przedstawicieli kół gospodyń wiejskich z 9 województw Polski, w formie jednodniowych szkoleń, podczas których omówione zostaną następujące zagadnienia: krótkie łańcuchy dostaw; unijne i krajowe systemy jakości żywności; wprowadzanie na rynek nowych produktów i promocja produktów, tworzenie partnerstw z innymi organizacjami z sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego.

- Promocję działalności każdego z kół gospodyń wiejskich wśród pozostałych uczestników szkoleń.

- Uzupełnienie i poszerzenie wiedzy na tematy wymienione w celu głównym operacji i celach szczegółowych (treści ww. szkoleń) poprzez przygotowanie drugiego, uzupełnionego i uaktualnionego wydania specjalnego poradnika dla członków kół gospodyń wiejskich.

- Promocję życia na wsi oraz jej bogactwa poprzez publikację artykułów, poświęconych tematyce kół gospodyń wiejskich, m.in. możliwości ich rozwoju, w czasopismach lokalnych
i branżowych.

- Upowszechnienie wiedzy na temat lokalnych i tradycyjnych produktów i promocji zdrowego żywienia, rozwoju sprzedaży żywności z gospodarstw rolnych, a tym samym zapoznanie młodzieży i dzieci z dziedzictwem kulturowym obszarów wiejskich danego regionu poprzez zorganizowanie 45 warsztatów (po 5 w każdym województwie) dla uczniów i nauczycieli szkół gastronomicznych oraz szkół podstawowych przeprowadzonych przez członków KGW uczestniczących w szkoleniach.

Formy realizacji operacji:

  • 9 jednodniowych szkoleń dla członków KGW;
  • 45 warsztatów w szkołach gastronomicznych i szkołach podstawowych w 9 województwach prowadzonych przez członków KGW;
  • poradnik dla KGW przekazany w trakcie szkolenia oraz dostępny na stronach internetowych;
  • promocja operacji w czasopismach branżowych.

Operacja skierowana jest do:

  • członków Kół Gospodyń Wiejskich, działających na terenie z 9 województw Polski (podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego, śląskiego, łódzkiego, dolnośląskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego);
  • uczniów i nauczycieli ze szkół podstawowych i szkół gastronomicznych z ww. województw.

Projekt realizowany w ramach priorytetu 3: Wspieranie organizacji łańcucha żywnościowego, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, dobrostanu zwierząt oraz zarządzania ryzykiem w rolnictwie.