W poszukiwaniu inspiracji rozwoju działalności na terenach wiejskich – produkty lokalne, turystyczne na bazie zasobów przyrodniczych i kulturowych

Partner wiodący: Rybacka Lokalna Grupa Działania „Z Ikrą”

Realizacja operacji rozpoczyna się w dniu 02 stycznia 2021 r.i kończy się w dniu 31 października 2021 r.

Kwota dofinansowania: 115 500,00 zł

Celem operacji jest podniesienie poziomu wiedzy osób z lokalnych grup działania (LGD) w zakresie małego przetwórstwa lokalnego, rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o walory przyrodnicze, turystyczne i produkty lokalne, tworzenia sieci współpracy służącej rozwojowi obszarów wiejskich oraz zarządzania projektami.

Cele szczegółowe obejmują:

·         Podniesienie poziomu wiedzy uczestników w zakresie małego przetwórstwa lokalnego, możliwości rozwoju działalności gospodarczej w branżach turystycznej i gastronomicznej.

·         Wymianę wiedzy, dobrych praktyk i doświadczeń pomiędzy LGD.

·         Rozszerzenie zakresu działalności.

·         Tworzenie sieci kontaktów oraz współpracy lokalnej, międzyterytorialnej i międzynarodowej.

Formy realizacji operacji: 

7-dniowy wyjazd studyjny na Węgry dla 24 przedstawicieli 4 lokalnych grup działania z województw: łódzkiego, podlaskiego, małopolskiego i mazowieckiego.

Operacja skierowana jest do:

członków i przedstawicieli 4 LGD:

  • Rybacka Lokalna Grupa Działania „Z Ikrą” – województwo łódzkie.
  • Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” – województwo podlaskie.
  • Stowarzyszenie Dolina Karpia – województwo małopolskie.
  • Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem” – województwo mazowieckie.

Więcej informacji na stronie Partnera KSOW: https://www.zikra.org.pl/projekt-partnera-ksow-2/


Projekt realizowany w ramach priorytetu 6: Promowanie włączenia społecznego, zmniejszania ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich