Biblioteka

Adrianna Czarnecka (red.), Wioleta Krupowicz (red.), Leszek Leśniak, Bartłomiej Białobrzeski, 2021

Aktywizacja społeczności lokalnej w projektach rozwoju obszarów wiejskich

Prezentowana ekspertyza przedstawia zakres działań, możliwych do podjęcia w ramach prac zmieniających strukturę przestrzenną obszarów wiejskich, przez społeczności lokalne zainteresowane budowaniem poczucia lokalnej tożsamości i przynależności do miejsca zamieszkania, będące efektem badań realizowanych w ramach operacji pt. „Aktywizacja społeczności lokalnej w projektach rozwoju obszarów wiejskich”.

Sławomir Kalinowski, Łukasz Komorowski, Anna Rosa, 2021

KONCEPCJA SMART VILLAGES, przykłady z Polski

Od prób określenia definicji „Smart Village”, przez analizę oczekiwań jakim stara się sprostać, po realne przykłady płynące z gmin laureatów konkursu „Moja SMART wieś” — o tym jest niniejsza publikacja. Zainteresowane książką powinny być zarówno osoby kształtujące obraz naszych wsi na poziomie administracyjnym, jak i lokalni liderzy, aktywizujący swe społeczności w kierunku pozytywnych zmian. Niezbędne informacje, opis narzędzi i inspirujące przykłady pomóc mogą także tym, od których najwięcej zależy w procesach przemian — mieszkańcom wsi.

W pięciu rozdziałach tej publikacji jej czytelnik będzie miał okazję poznać odpowiedzi na pytania, którymi kierowali się autorzy:

  • Jak rozumiane jest pojęcie smart villages przez mieszkańców wsi?
  • Jakie mechanizmy działają na demarginalizację obszarów wiejskich?
  • Czy istnieją różnice w rozumieniu koncepcji smart villages przez różne grupy mieszkańców wsi?
  • W jaki sposób zaprogramować wsparcie smart villages w kolejnych latach?
  • Jakie są niezbędne zasoby do realizacji smart inicjatyw?
  • Jaki jest wpływ rozwiązań inteligentnych na otoczenie?
  • Co gwarantuje trwałość smart rozwiązań na wsi?
  • Czym różnią się i w czym są podobne koncepcje smart villages i smart city?
  • Co zrobić, by polskie wsie stały się miejscem przyjaznym dla życia?

 

ROZWIŃZWIŃ
Małgorzata Bogusz, Adam Dąbrowski, Leszek Leśniak, Piotr Nowak, Krystyna Vinohradnik, 2021

SIECI LGD, Regionalna i ponadregionalna współpraca LGD na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Treści zawarte w monografii są efektem kompleksowych badań prowadzonych w okresie 2020–2021 w ramach projektu zatytułowanego „Sieci LGD – obowiązek czy szansa?”. Kompleksowość badań polegała na objęciu badaniami szerokiego spektrum problemów LGD zarówno będących w sieci, jak i niebędących członkami sieci. Badaniami objęto reprezentatywne grupy przedstawicieli LGD, przedstawicieli sieci LGD i przedstawicieli jednostek regionalnych KSOW. Opracowanie monograficzne prezentuje wyniki przeprowadzonych badań.

 

Natalia Bartkowiak-Bakun, 2021

Ocena oddziaływania wybranych działań PROW 2014-2020 na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich polski

Książka jest odpowiedzią na potrzebę pogłębionej analizy zjawisk i procesów społeczno-gospodarczych oddziałujących na rozwój obszarów wiejskich, przede wszystkim określenia wpływu instrumentów PROW 2014-2020 na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich.

Za treść publikacji odpowiada Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, oddział w Warszawie., 2019

Inteligentna wieś

Niniejsza publikacja ma na celu przedstawienie idei Smart Village w aktualnej fazie rozwoju w Polsce na tle wybranych przykładów zagranicznych.

Publikacja powstała w ramach projektu: Międzynarodowe warsztaty na temat: „Inteligentne wsie jako skuteczny sposób na kluczowe wyzwania obszarów wiejskich”.

dr hab. Sławomir Kalinowski, prof. IRWiR PAN mgr Weronika Wyduba, 2020

Moja sytuacja w okresie koronawirusa

Raport powstał w ramach projektu zmierzającego do rozpoznania sytuacji społecznej i ekonomicznej ludności Polski, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców wsi w okresie pandemii.

Badania IRWiR PAN zmierzają do rozpoznania sytuacji osób w okresie pandemii COVID’19. Kluczową kwestią wpływającą na przedmiot badań było określenie jak zmienia się konsumpcja i sytuacja gospodarstw domowych w związku ze zmianami, jakie zachodzą  w gospodarce, a także podjętymi działaniami dostosowawczymi zarówno jednostek, jak  i pośrednio przedsiębiorstw, w których badani byli zatrudnieni. Przedstawiono w nim zmiany zachowań ludności, a w efekcie gospodarstw domowych, zachodzące w wyniku pandemii COVID’19.

ROZWIŃZWIŃ
dr Anna Jęczmyk, Normunds Smaļinskis, prof. Vuk Tvrtko Opačić, Krzysztof Nowacki, Anna Pawlak, Sławomira Mosińska, 2020

Kodeks dobrych praktyk — inteligentne specjalizacje w promocji lokalnego dziedzictwa

Innowacyjność wymaga od podmiotu tego, aby dzielić się swoimi pomysłami z innymi. Dlatego celem niniejszego opracowania było wskazanie wybranych innowacyjnych form promocji w zakresie lokalnego dziedzictwa, które można wykorzystać w różnych podmiotach zajmujących się działalnością w tym obszarze. Współczesny konsument jest wymagający, doświadczony i odporny na oddziaływanie tradycyjnych form promocji. Obecnie istotne znaczenie ma poznanie potrzeb konkretnego klienta i przygotowanie dla niego atrakcyjnej, skrojonej na jego miarę oferty. Następnym etapem jest pozyskanie jego uwagi i dotarcie do niego z konkretnym komunikatem, który go zaciekawi i zainteresuje oraz skłoni do zakupu produktu. Opracowanie składa się trzech części oraz wstępu, podsumowania i literatury.

Publikacja wydana w ramach międzynarodowego projektu współpracy „Inteligentne specjalizacje w promocji lokalnego dziedzictwa”.

ROZWIŃZWIŃ
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 2021

Przewodnik dla rolnika - inwestycje w systemy nawadniajace w gospodarstwie rolnym

Broszura o nawapnieniach w gospodarstwach rolnych wydana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako przewodnik dla rolnika.

Fundacja Idealna Gmina, 2021

Sieci LGD – obowiązek czy szansa?

Raport przedstawia wyniki badania przeprowadzonego od sierpnia 2020 roku do połowy kwietnia 2021 roku, podczas których dyskutowano na temat sposobu aktywizowania mieszkańców, stosowanych narzędzi, sposobów włączania różnych partnerów działających na danym obszarze. Rozmawiano również o korzyściach bycia i działania w sieci i poza nią. Wyniki znalazły swoje odzwierciedlenie w raporcie z badań. Raport powstał w ramach projektu "Sieci LGD – obowiązek czy szansa?" realizowanego przez Fundację Idealna Gmina w partnerstwie z FDPA – Fundacją na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa oraz Stowarzyszeniem Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica.

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, 2019

Krótki łańcuch dostaw i RHD jako determinanty rozwoju lokalnego rolnictwa

Raport z badania przeprowadzonego w województwach: małopolskim, dolnośląskim, kujawsko-pomorskim i podlaskim, mające na celu ustalenie, które podmioty są najbardziej odpowiednie dla organizowania rynków lokalnych. Przeprowadzone badanie potwierdza, że w celu określenia potencjału sprzedaży bezpośredniej jedyną możliwą formą są badania bezpośrednie (wywiady, ankiety) w gospodarstwach. To warunkuje niewielki, gminny zakres takich badań. Natomiast z analizy baz danych tworzonych przez różne instytucje wynika, że szacunki na szczeblu województwa są mało wiarygodne, a także niecelowe. Z tego wynika rekomendacja, że prawdziwe rynki lokalne (od pola do stołu) tworzą się w lokalnych układach. Niezbędnym elementem ich modelu instytucjonalnego jest wsparcie samorządu gminnego. Na podstawie przeprowadzonego badania opracowano metodę oceny potencjału rynku lokalnego, możliwą do zastosowania w każdej gminie. Publikacja powstała w ramach projektu Krótki łańcuch dostaw i RHD jako determinanty rozwoju lokalnego rolnictwa

ROZWIŃZWIŃ