ENRD

Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) /European Network for Rural Development/ to struktura skupiająca interesariuszy, zainteresowanych wspieraniem osiągania optymalnych efektów polityki rozwoju obszarów wiejskich w Unii Europejskiej.

Głównymi interesariuszami są:

 • krajowe sieci obszarów wiejskich;
 • Instytucje zarządzające PROW oraz Agencje płatnicze;
 • lokalne grupy działania (LGD);
 • organizacje europejskie;
 • rolnicze służby doradcze;
 • badacze rolnictwa i obszarów wiejskich;
 • inne organizacje i osoby zainteresowane rozwojem wsi.

Polska Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW) jest częścią ENRD, w ramach której odbywa się współpraca pomiędzy krajowymi sieciami obszarów wiejskich Państw Członkowskich Unii Europejskiej. Sprawą kluczową jest ułatwianie interesariuszom uczenia się od siebie nawzajem!

Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ma na celu:

 • poprawę jakości wdrażania PROW;
 • zwiększenie zaangażowania wszystkich interesariuszy;
 • informowanie o korzyściach z polityki wiejskiej UE i możliwościach finansowania;
 • wspieranie oceniania PROW.

Do realizacji celów ENRD wykorzystuje różnorodne narzędzia i sposoby m.in.

 • działania tematyczne;
 • przykłady: projekty i metody;
 • narzędzia on-line;
 • seminaria, warsztaty, spotkania;
 • strona www, publikacje, media społecznościowe;
 • prace analityczne.

ENRD wspiera wdrażanie programów rozwoju obszarów wiejskich (PROW) państw członkowskich UE poprzez tworzenie i udostępnianie wiedzy oraz ułatwianie wymiany informacji i współpracy między obszarami wiejskimi na terenie całej Europy.

Działania te są wspomagane przez dwie jednostki wsparcia: Punkt Kontaktowy ENRD /Contact Point/ oraz Europejskie Biuro Pomocy ds. Ewaluacji Rozwoju Obszarów Wiejskich /European Evaluation Helpdesk for Rural Development.

 

Broszura ENRD na temat działalności sieci obszarów wiejskich w Europie – POBIERZ (8,21 MB)>

ENRD współpracuje z drugą Europejską Siecią Obszarów Wiejskich — Europejskim Partnerstwem Innowacyjnym na rzecz Wydajnego i Zrównoważonego Rolnictwa (EIP-AGRI).

Prace obu Sieci są koordynowane przez Zgromadzenie Europejskich Sieci Obszarów Wiejskich oraz Grupę Sterującą Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2020. Do głównych zadań Zgromadzenia, które zbiera się raz do roku, należy określanie priorytetów i celów sieci. Grupa Sterująca monitoruje działania Sieci, w szczególności zapewnia koordynację opracowań tematycznych.


Interesuje Cię temat integracji społecznej? Social inclusion - dowiedz się więcej