Deklaracja dostępności portalu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapewnia dostępność strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich www.ksow.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2009-05-04

Data ostatniej dużej aktualizacji:  2023-03-15

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

 1. Niektóre dokumenty w formacie pdf umieszczone na stronie KSOW mogą być niedostępne z uwagi na fakt, że pochodzą z różnych źródeł i zostały opublikowane w oparciu o zasady przyjęte w innych instytucjach.
 2. W przypadku niektórych plików brakuje informacji o formacie pobieranych plików oraz ich rozmiarze.
 3. Nie wszystkie elementy nietekstowe (grafiki, zdjęcia) mają dodany tekst alternatywny lub opis treści.
 4. Linki prowadzące do serwisów zewnętrznych w zdecydowanej większości otwierają się w nowym oknie.
 5. Brak dostępności tłumacza języka migowego.

Wyłączenia:

 1. Materiały które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 2. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2021-03-21

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2021-03-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Mariuszem Rutkowskim pod adresem mailowym m.rutkowski@cdr.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 274 23 36. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

W zgłoszeniu podaj:

 • imię i nazwisko,
 • dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której znajduje się niedostępny element lub treść, 
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, zostaniesz niezwłocznie poinformowany o przyczynach opóźnienia oraz kiedy realizacja Twojego żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie będzie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

W przypadku gdy nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, zaproponujemy Ci alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji możesz złożyć skargę do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Po wyczerpaniu wyżej opisanej procedury istnieje możliwość złożenia wniosku do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Główne wejście do siedziby Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi usytuowane jest od strony ul. Wspólnej 30. Do budynku prowadzi również wejście od strony ul. Żurawiej, przeznaczone dla pracowników. Dostęp do budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim możliwy jest z obydwu ulic tj. ul. Wspólnej i Żurawiej.

Od ul. Żurawiej przy schodach do wejścia zamontowana jest platforma przyschodowa, zaś na schodach od. ul. Wspólnej wykonano pochylnię.  Wewnątrz budynku na parterze trzystopniowe schody wyposażono w platformy przy schodowe, które umożliwiają osobie niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim samodzielne przemieszczanie się na wyższe kondygnacje.

W budynku od ul. Wspólnej zorganizowany jest punkt obsługi interesantów-biuro podawcze, którego zadaniem jest pomoc wszystkim osobom z zewnątrz, w sprawnym załatwieniu zgłaszanych spraw.

Wejścia od strony ul. Wspólnej i Żurawiej są dozorowane przez służby ochrony oraz objęte systemem kontroli dostępu (bramki wejściowe), monitoringiem wizyjnym.

Przed budynkiem od strony ul. Żurawiej znajduje się parking samochodowy. Na parkingu wyznaczono dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych, również dwa takie miejsca zostały wyznaczone na podjeździe od ul. Wspólnej.

Wjazd na dziedziniec wewnętrzny znajduje się od strony ul. Wspólnej.

Wewnętrzne klatki schodowe oraz windy zapewniają dostęp do wszystkich kondygnacji budynku.

W budynku znajdują się dwie windy dostępne dla osób niepełnosprawnych, panel sterowania windy opisany jest w alfabecie Braill’a. Windy wyposażone są w urządzenia informujące o otwieraniu/zamykaniu drzwi, pozycji windy, sygnalizację dźwiękową. Przyciski umieszczone są na wysokości umożliwiającej dostęp do nich osobie na wózku. W budynku oznakowano kondygnacje.

Korytarze zapewniają pełną komunikację poziomą wewnątrz budynku, z wyłączeniem stref objętych kontrolą dostępu. Podłogi wyłożono wykładziną antypoślizgową z zastosowaniem pasa kontrastowego i kolorystyki wyróżniającej tor ruchu pieszego, na stopniach schodowych zamontowano taśmy antypoślizgowe, wyróżniające koniec i początek ich biegu. W obiekcie nie występują progi podłogowe.

Do budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

W recepcji budynku został udostępniony tłumacz języka migowego online.

Osoby posługujące się językiem migowym chcące umówić się na spotkanie z pracownikiem urzędu mogą wysyłać swoje zgłoszenie na adres poczty elektronicznej: anna.patejuk@minrol.gov.pl lub na numer faksu 22 623 25 06.

Zgłoszenie należy przesłać co najmniej 3 dni robocze przed planowaną datą wizyty w urzędzie.  Powinno ono zawierać informacje o preferowanej metodzie komunikacji (PJM, SJM, SKOGN) oraz krótki opis sprawy której spotkanie będzie dotyczyło. Sala konferencyjna wyposażona jest w pętlę indukcyjną.