Biblioteka

Broszura informacyjna, 2017

Wyjazd studyjny do Portugalii w celu wymiany wiedzy z zakresu klęsk żywiołowych ze szczególnym uwzględnieniem suszy

Broszura informacyjna operacji pn. „Wyjazd studyjny do Portugalii w celu wymiany wiedzy z zakresu klęsk żywiołowych ze szczególnym uwzględnieniem suszy"

Dr Mirosław Sienkiewicz, 2017

Poradnik dobrych praktyk higienicznych wytwarzania serów i innych produktów mleczarskich w farmerskim i rzemieślniczym przetwórstwie mleka

„Poradnik dobrych praktyk higienicznych wytwarzania serów i innych produktów mleczarskich w farmerskim i rzemieślniczym przetwórstwie mleka” opisuje w sposób syntetyczny zagadnienia bezpieczeństwa i higieny produkcji podczas farmerskiego i rzemieślniczego przetwórstwa mleka na sery i inne produkty mleczarskie.

Bohdan Kamiński, 2017

Puls Wsi, czyli Partycypacja Umacnia Lokalną Synergię Wsi

W publikacji zostały zaprezentowane przykłady dobrych praktyk, w tym ich „sprawcy” – liderzy i uczestnicy partycypacyjnych inicjatyw. Szczególna uwaga będzie poświęcona środkom wzmacniającym lokalną synergię – WARTOŚĆ DODANĄ uzyskaną dzięki zaangażowaniu lokalnych środowisk.

Janusz Dąbrowski, Edward Matuszak, 2017

Raport z realizacji operacji pn. „Zwiększenie efektywności doradztwa we wspieraniu innowacji w rolnictwie”.

Raport prezentuje badania przeprowadzone w wyniku realizacji projektu wdrażanego przez Centrum Doradztwa Rolniczego, Oddział w Poznaniu w okresie od czerwca do października 2017 roku finansowanego przez KSOW w ramach operacji pn. „Zwiększenie efektywności doradztwa we wspieraniu innowacji w rolnictwie”.

Jego zadaniem była wstępna analiza roli systemu publicznego doradztwa rolniczego w procesie transferu wiedzy w zakresie rolnictwa i rozwoju obszarów w Polsce.

Iwona Derlatka, Leszek Leśniak, Andrzej Sowa, 2017

Komercjalizacja działalności LGD Studia przypadku

Komercjalizacja jako proces czy incydent w działalności lokalnych grup działania, w tym rybackich? To jest ważna kwestia i nią zajmuje się niniejsza publikacja. Celem tej publikacji jest wskazanie i prezentacja zidentyfikowanych przykładów działań o charakterze komercyjnym podejmowanych przez LGD/RLGD. Komercjalizacja nie jest jeszcze zjawiskiem powszechnych w działalności LGD/RLGD, nie mniej jej „zwiastuny” wskazują na rodzący się nurt w myśleniu o przyszłości stowarzyszeń, które aktualnie korzystają ze środków funduszy unijnych na funkcjonowanie.

Bogdan Kaźmierczak, Iwona Marczak, Agata Szczurowska,Norbert Gajewski, 2017

Przywróćmy Wisłę

Publikacja stanowi formę promocji dobrych praktyk zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich z wykorzystaniem walorów przyrodniczych, krajobrazowych i turystycznych rzeki Wisły.

Publikacja oparta została na prezentowanych w czasie konferencji zagadnieniach  obejmujących: Potencjał Wisły w wymiarze przyrodniczym, kulturowym i gospodarczym; Produkty turystyczne i rekreacyjne rzeki Wisły;  Perspektywy rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich z wykorzystaniem potencjału rzeki Wisły;  Możliwości finansowania rozwoju obszarów wiejskich;

wzbogaconych o specjalistyczną wiedzę specjalistów i ekspertów z zakresu nauk przyrodniczych, kulturowych, rozwoju gospodarczego.

Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze”, red.Mikołaj Niedek, 2017

EKO-LIDERZY. Dobre praktyki projektów przyjaznychdla środowiska i klimatu

W publikacji przedstawiono spektrum projektów wyłonionych w ramach Konkursu „EkoLeader LGD”. Spośród siedemnastu przykładów dobrych praktyk, opisanych w niniejszej publikacji, Jury wyłoniło trzech laureatów, których projekty najbardziej odpowiadały celom Konkursu i ustalonym w regulaminie kryteriom ich oceny.

Red. Jolanta Wojciechowska, 2017

Sieci współpracy w turystyce wiejskiej.Stan obecny i nowe wyzwania

Publikacja poświęcona jest sieciom współpracy w turystyce wiejskiej, przedstawia zagadnienie ich organizowania i funkcjonowania, czyli analizę stanu obecnego, ale także określa nowe wyzwania w tym zakresie. Książka składa się z pięciu części obejmujących kolejno takie zagadnienia, jak: powiązania podmiotów, ich rola w sieciach współpracy, przykłady sieciowych produktów turystyki wiejskiej oraz sieci współpracy w Polsce i innych krajach.

Wydział Oznaczeń Geograficznych w Departamencie Rynków Rolnych MRiRW, 2017

Tradycja w ujęciu młodych, czyli 50 najlepszych przepisów

Publikacja zawierająca przepisy, które zakwalifikowały się do IV edycji konkursu dla ponadgimnazjalnych szkół gastronomicznych na najlepszy przepis kulinarny wykorzystujący produkty zarejestrowane jako Chroniona Nazwa Pochodzenia (ChNP), Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG) lub Gwarantowana Tradycyjna Specjalność (GTS).

2017

Studia Obszarów Wiejskich tom 46

Niniejszy tom Studiów Obszarów Wiejskich poświęcony jest społecznym i indywidualnym zasobom obszarów wiejskich w Polsce. W zamieszczonych artykułach zwraca się uwagę przede wszystkim na potencjał endogeniczny i rolę zasobów specyficznych w kreowaniu lokalnej indywidualności rozwojowej obszarów wiejskich funkcjonujących w różnych układach terytorialnych (gminy, powiaty, zrzeszenia celowe).

W artykułach zamieszczonych w niniejszym tomie Studiów Obszarów Wiejskich wyraźnie podkreślono znaczenie społecznych i indywidualnych zasobów w kreacji pozytywnych trendów rozwojowych na obszarach wiejskich. W większości przypadków są to „miękkie” czynniki, takie jak np. gotowość współpracy, zaangażowanie, elity świadome swych wiejskich wartości, kompetencje, osobowość, przedsiębiorczość, zestaw norm, postaw i wartości. Te trudno wymierne zasoby w połączeniu z bardziej klasycznymi i tradycyjnymi czynnikami rozwojowymi powinny stanowić bazę do zorientowanych terytorialnie strategii rozwojowych. Stąd też redakcja i autorzy mają nadzieję, że publikacja będzie bardzo użyteczna nie tylko dla grona badaczy reprezentujących różne specjalności naukowe, ale także dla planistów regionalnych, przedstawicieli administracji publicznej i samorządowej, studentów oraz mieszkańców obszarów wiejskich.

ROZWIŃ ZWIŃ
Wyświetlanie rezultatów od 141 do 150 z 262