Biblioteka

dr inż. Kazimierz Żukowski, Instytut Zootechniki PIB, 2012

Informator. Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy

Od 2011 roku Instytut Zootechniki PIB realizuje i koordynuje Program Wieloletni „Ochrona i zarządzanie zasobami genetycznymi zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego użytkowania”.

prof. dr hab. Jędrzej Krupiński, Instytut Zootechniki PIB, 2012

Polskie rasy zachowawcze. Atlas zwierząt gospodarskich objętych programem ochrony w Polsce

Publikacja zwiera opis ras rodzimych objętych ochroną. W Polsce ochroną objętych jest 75 ras, odmian i rodów, zarówno tych wytworzonych przed wiekami, jak i będących osiągnięciem XX wieku. To bezcenny bank genów, którego nie można zmarnować.

Towarzystwo Gimnazjów Poszukujących z Małych Miast i Wsi, 2012

Praca naukowo badawcza gimnazjalisty

Publikacja jest prezentacją prac zgłoszonych w X edycji konkursu na pracę naukowo-badawczą gimnazjalisty z zakresu przyrody. Tematyka przeprowadzonych badań koncentrowała się wokół elementów otaczającej przyrody, w przeważającej części nagrodzonych prac badano procesy biologiczno-chemiczno związane z produktami rolnictwa.

Towarzystwo Gimnazjów Poszukujących z Małych Miast i Wsi, 2012

„Świat wiejskich wartości źródłem mojego wzrastania”

Publikacja jest efektem konkursu literackiego odbywającym się pod hasłem „Świat wiejskich wartości źródłem mojego wzrastania”.  Opracowanie zawiera refleksje uczniów gimnazjów zrzeszonych w Towarzystwie Gimnazjów Poszukujących z Małych Miast i Wsi i jest adresowane do wychowawców i wychowanków, rodziców, nauczycieli, władz samorządu lokalnego, uczniów, jak również tych, którym na sercu leży wychowanie  do poszanowania wartości tkwiących w kulturze.

Z. Dolatowski, M. Warchałowska, M. Krysztoforski, J. Lesisz, B. Salata, B. Sazońska, A. Śliwa. CDR o/Radom, 2012

Przetwórstwo mięsa na poziomie gospodarstwa

Publikacja zawiera m.in.: opis zasad przetwórstwa ekologicznego, wybrane podstawowe metody przetwarzania , przykładowe projekty technologiczne, informacje nt.: wymagań higienicznych, bezpieczeństwa i higieny pracy, możliwości finansowania w zakresie przetwórstwa mięsa.

Autorzy: dr inż. G. Cacak-Pietrzak, prof. dr hab. A. Ceglińska, Z. Ginalski, J. Lesisz, B. Salata, B. Sazońska, A. Śliwa. CDR o/Radom, 2012

Przetwórstwo zbóż na poziomie gospodarstwa

Publikacja zawiera m.in.: opis zasad przetwórstwa ekologicznego, informacje nt.: wymagań higienicznych, bezpieczeństwa i higieny pracy, możliwości finansowania, wymagań dot. surowców w zakresie przetwórstwa zbóż.

prof. dr hab. D. Kołożyn-Krajewska, dr inż. K. Godlewska. CDR o/Radom, 2012

Poradnik wdrażania Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Dobrej Praktyki Higienicznej oraz systemu HACCP w małych zakładach przetwórstwa zbóż poziomie gospodarstwa.

Publikacja zawiera m.in.: informacje na temat obowiązujących przepisów prawa żywnościowego, wymagań formalnych przy zatwierdzaniu i rejestracji działalności, dobrych praktyk produkcyjnych, wymagań higienicznych, kontroli urzędowych żywności, ponadto przykładową księgę haccp i przykładowy proces produkcyjny przemiału zboża na mąkę. 

dr inż. A. Gasik, dr hab. M. Mitek, Z. Ginalski,, M. Krysztoforski, J. Lesisz, B. Salata, B. Sazońska, A. Śliwa. CDR o/Radom, 2012

Przetwórstwo owoców na poziomie gospodarstwa.

Publikacja zawiera m.in.: opis zasad przetwórstwa ekologicznego, informacje nt.: przydatności technologicznej owoców do produkcji soków, wymagań higienicznych, bezpieczeństwa i higieny pracy przy przetwórstwie owoców i warzyw, możliwości finansowania w zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego.

P. Pokrzywa, A. Litwinow, J. Lesisz, B. Salata, A. Śliwa. CDR o/Radom. Radom, 2012

Poradnik wdrażania Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Dobrej Praktyki Higienicznej oraz systemu HACCP w małych zakładach przetwórstwa owoców i warzyw na poziomie gospodarstwa.

Publikacja zawiera m.in.: informacje na temat obowiązujących przepisów prawa żywnościowego, wymagań formalnych przy zatwierdzaniu i rejestracji działalności, dobrych praktyk higienicznych i produkcyjnych, kontroli urzędowych żywności, ponadto przykłady projektowania systemu haccp.

2012

Sytuacja kobiet w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Specyfika, standardy, parytety i oczekiwania

Publikacja zawiera rekomendacje z badania realizowanego na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez konsorcjum firm: „Focus Group” Konsorcjum Badawcze oraz Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Sp. z o.o., pn.: „Sytuacja kobiet w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Specyfika, standardy, parytety i oczekiwania”. W ramach analiz zdiagnozowano sytuację kobiet wiejskich w Polsce i zidentyfikowano ich potrzeby w zakresie wsparcia rozwoju aktywności społeczno-zawodowej dla pełniejszego wykorzystania kapitału intelektualnego i zasobu pracy kobiet w aspekcie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Wyświetlanie rezultatów od 171 do 180 z 261