Biblioteka

2010

Żywność wysokiej jakości

Publikacja promująca polskie rolnictwo ekologiczne oraz żywność  produkowaną tym sposobem gospodarowania. (pdf 7,17MB)

W publikacji podsumowane zostały 4 konkursy, które zostały przeprowadzone w latach 2008-2010 przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi: na najlepsze gospodarstwo ekologiczne, wiedzy o rolnictwie ekologicznym, na najlepszą pracę magisterską/doktorską w zakresie polityki jakości żywności i na najlepszy projekt/inicjatywę mające na celu promocję regionu za pomocą produktu regionalnego lub tradycyjnego. Po części informacyjnej, dotyczącej ogólnych zasad poszczególnych konkursów, zaprezentowani zostali kolejno wszyscy laureaci.

2010

Przyjazna Wieś 2010

Opis projektów uczestniczących w etapie centralnym konkursu "Przyjazna Wieś 2010". (pdf 5,78MB)

Publikacja przedstawia finalistów i laureatów II edycji konkursu „Przyjazna Wieś”, w podziale na dwie kategorie: infrastruktura społeczna i techniczna. W sumie zaprezentowanych zostało 17 projektów – inwestycji o charakterze społecznym i technicznym, wyłonionych na etapie centralnym konkursu oraz dodatkowo zwycięski projekt w kategorii „ekomiejsce”.

2010

Projekty współpracy – wymiar międzyregionalny i międzynarodowy

Publikacja stanowiąca podsumowanie międzynarodowego seminarium pn. „Projekty współpracy – wymiar międzyregionalny i międzynarodowy”. Seminarium zostało zorganizowane w związku z rozpoczęciem wdrażania Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, w tym działania 421 „Wdrażanie projektów współpracy”. (pdf 0,84MB)

2010

Waloryzacja zabytkowego zasobu wsi województwa opolskiego cele, metody, praktyka

Publikacja dotyczy efektów działania Zespołu Doradczego ds. Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Wsi i Ochrony Wiejskiego Krajobrazu, który został powołany przez wojewodę opolskiego w celu zwiększenia ochrony dziedzictwa kulturowego opolskiej wsi i poprawy stanu jego zachowania. Jednym z nich jest inwentaryzacja zasobów kulturowych wsi województwa opolskiego, która wykonana została w szerszym kontekście - przestrzennym, krajobrazowym i środowiskowym. Zinwentaryzowane elementy poddane zostały ocenie ze względu na wartości historyczne.

2009

Wyniki wdrażania Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006

W publikacji zaprezentowano efekty realizacji Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006, przedstawiając wyniki wdrażania poszczególnych działań, w tym m.in. zalesiania gruntów rolnych i wsparcia gospodarstw niskotowarowych. W broszurze opublikowano również dane o beneficjentach środków programu, a także o strukturze rolnej ich gospodarstw.

2015

Jakość świadczonych usług czynnikiem wzrostu konkurencyjności oferty turystycznej na wsi. Poradnik dla osób prowadzących działalność agroturystyczną

Publikacja prezentuje zagadnienia związane z systemem Kategoryzacji Wiejskiej Bazy Noclegowej w Polsce wraz z opisem ogólnych wymagań dotyczących obiektów i podstawowych usług, a także standardów dla poszczególnych kategorii bazy noclegowej. W opracowaniu omówiono również uwarunkowania prawne związane z prowadzeniem działalności agroturystycznej. Przestawioną tematykę poszerzono o odniesienie do systemów kategoryzacyjnych funkcjonujących w niektórych państwach europejskich (Wlk. Brytania, Irlandia, Włochy, Francja, Austria, Niemcy).

2015

Wypoczynek na wsi, wypoczynek u rolnika

W ramach systemu kategoryzacji Wiejskiej Bazy Noclegowej wyróżnione zostały dwie formy wypoczynku na obszarach wiejskich – wypoczynek u rolnika – w funkcjonującym gospodarstwie rolnym oraz wypoczynek na wsi. Kwatery przeznaczone dla gości podlegają określonym wymogom dotyczącym wyposażenia i spełnienia dodatkowych warunków. Główną część opracowania zajmuje prezentacja takich miejsc w poszczególnych regionach Polski, uzupełniona o opisy atrakcji turystycznych i tradycyjnych specjałów lokalnej kuchni w różnych zakątkach kraju.

2015

Ferien auf dem Land. Urlaub auf dem Bauernhof

2015

Stan i perspektywy spółdzielczości wiejskiej w Polsce

W publikacji prześledzony jest rozwój idei spółdzielczości oraz jej praktyczne wykorzystanie do tworzenia nowych form przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz podnoszenia konkurencyjności gospodarstw rolnych. W opracowaniu zaprezentowano także opinie dotyczące stanu i perspektyw rozwoju spółdzielczości wiejskiej w Polsce ─ w ocenie rolników, członków zarządów spółdzielni oraz kadry zarządzającej publicznymi jednostkami doradztwa rolniczego.

2015

Ogólnopolska Sieć Zagród Edukacyjnych

W publikacji zaprezentowane zostały Zagrody Edukacyjne skupione w sieci gospodarstw edukacyjnych zlokalizowanych na terenach wiejskich całej Polski. Na Ogólnopolską Sieć Zagród Edukacyjnych, prowadzoną przez Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie, składają się obecnie już 182 gospodarstwa edukacyjne. W publikacji znalazły się podstawowe informacje o nich, dotyczące prowadzonych programów edukacyjnych
i specjalizacji.

Wyświetlanie rezultatów od 241 do 250 z 257