Biblioteka

2015

Jakość świadczonych usług czynnikiem wzrostu konkurencyjności oferty turystycznej na wsi. Poradnik dla osób prowadzących działalność agroturystyczną

Publikacja prezentuje zagadnienia związane z systemem Kategoryzacji Wiejskiej Bazy Noclegowej w Polsce wraz z opisem ogólnych wymagań dotyczących obiektów i podstawowych usług, a także standardów dla poszczególnych kategorii bazy noclegowej. W opracowaniu omówiono również uwarunkowania prawne związane z prowadzeniem działalności agroturystycznej. Przestawioną tematykę poszerzono o odniesienie do systemów kategoryzacyjnych funkcjonujących w niektórych państwach europejskich (Wlk. Brytania, Irlandia, Włochy, Francja, Austria, Niemcy).

2015

Wypoczynek na wsi, wypoczynek u rolnika

W ramach systemu kategoryzacji Wiejskiej Bazy Noclegowej wyróżnione zostały dwie formy wypoczynku na obszarach wiejskich – wypoczynek u rolnika – w funkcjonującym gospodarstwie rolnym oraz wypoczynek na wsi. Kwatery przeznaczone dla gości podlegają określonym wymogom dotyczącym wyposażenia i spełnienia dodatkowych warunków. Główną część opracowania zajmuje prezentacja takich miejsc w poszczególnych regionach Polski, uzupełniona o opisy atrakcji turystycznych i tradycyjnych specjałów lokalnej kuchni w różnych zakątkach kraju.

2015

Ferien auf dem Land. Urlaub auf dem Bauernhof

2015

Stan i perspektywy spółdzielczości wiejskiej w Polsce

W publikacji prześledzony jest rozwój idei spółdzielczości oraz jej praktyczne wykorzystanie do tworzenia nowych form przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz podnoszenia konkurencyjności gospodarstw rolnych. W opracowaniu zaprezentowano także opinie dotyczące stanu i perspektyw rozwoju spółdzielczości wiejskiej w Polsce ─ w ocenie rolników, członków zarządów spółdzielni oraz kadry zarządzającej publicznymi jednostkami doradztwa rolniczego.

2015

Ogólnopolska Sieć Zagród Edukacyjnych

W publikacji zaprezentowane zostały Zagrody Edukacyjne skupione w sieci gospodarstw edukacyjnych zlokalizowanych na terenach wiejskich całej Polski. Na Ogólnopolską Sieć Zagród Edukacyjnych, prowadzoną przez Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie, składają się obecnie już 182 gospodarstwa edukacyjne. W publikacji znalazły się podstawowe informacje o nich, dotyczące prowadzonych programów edukacyjnych
i specjalizacji.

2014

Wiejska Polska. Przedsiębiorcza Wieś

Publikacja pokonferencyjna konferencji „Wiejska Polska. Przedsiębiorcza wieś”, która odbyła się w Koninie i Licheniu 5-6 lipca 2014 r. Konferencja  zgromadziła ponad pięciuset wiejskich liderów i przedstawicieli publicznych instytucji zajmujących się sprawami wsi.

Spis treści:

  1. Oblicza przedsiębiorczości (przejawy działalności gospodarczej z uwzględnieniem turystyki wiejskiej i agroturystyki – przegląd dobrych praktyk zaprezentowanych podczas konferencji „WIEJSKA POLSKA. Przedsiębiorcza wieś” z podkreśleniem roli kobiet na wsi.
  2. Organizacje wspierające przedsiębiorczość, turystykę wiejską i zrównoważony rozwój. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości i wybrane rekomendacje.
  3. Stanowisko uczestników konferencji „WIEJSKA POLSKA. Przedsiębiorcza wieś” w sprawie przedsiębiorczości z uwzględnieniem turystyki wiejskiej i agroturystyki oraz zrównoważonego rozwoju.
  4. Uwarunkowania i rekomendacje dotyczące rozwoju przedsiębiorczości z uwzględnieniem turystyki wiejskiej i agroturystyki oraz zrównoważonego rozwoju w okresie 2014-2020 (opracowanie na podstawie rozporządzeń Rady oraz polskich strategii i programów dotyczących rozwoju obszarów wiejskich w latach 2014-2020).
ROZWIŃ ZWIŃ
2015

Budowa kapitału społecznego do wykorzystania w procesie zarządzania rozwojem kierowanym przez lokalną społeczność

Poruszona w monografii tematyka jest szczególnie istotna ze względu na widoczną zmianę umiejscowienia programu LEADER, będącego obecnie podejściem horyzontalnym, w nowej perspektywie programowania. Niniejsza publikacja stanowi podsumowanie badań pt. „Budowa kapitału społecznego do wykorzystania w procesie zarządzania rozwojem kierowanym przez lokalną społeczność”, przeprowadzonych na zlecenie Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA przez konsorcjum firm Bluehill Sp. z o.o. oraz Quality Watch Sp. z o.o. w okresie marzec – maj 2015 r. Badania miały charakter ogólnopolski – analizie poddano 335 lokalnych grup działania (LGD); badania prowadzono z udziałem członków zarządu i pracowników LGD, przedstawicieli sektora publicznego, społecznego i gospodarczego.

ROZWIŃ ZWIŃ
2015

Ekoturystyka wobec globalnych wyzwań

Broszura została wydana z okazji III Europejskiej Konferencji Ekoturystycznej, która odbyła się po raz pierwszy w Polsce. W publikacji poruszone zostały następujące tematy:

  • Czym jest ekoturystyka - krótka charakterystyka
  • Rozwój ekoturystyki w Polsce - przykłady dobrych praktyk
  • Marketing i biznes w ekoturystyce
  • Certyfikacja ekoturystyczna
  • Komunikacja i komunikowanie ekoturystyki
  • Ekoturystyka w Polsce a wyzwania zrównoważonego rozwoju
Zespól redakcyjny: Anna Bilska-Kublik, Barbara Kucharska, Andrzej Sobieszek., 2009

„PRZYJAZNA WIEŚ”

Prezentacja pokonkursowa projektów infrastrukturalnych 2009

Publikacja przedstawia najlepsze projekty infrastrukturalne, zgłoszone do konkursu „Przyjazna Wieś”. Zaprezentowani w niej zostali wszyscy laureaci, którzy zostali wyróżnieni na szczeblu centralnym. Opisy projektów uwzględniają kryteria konkursowe, którymi kierowano się przy ich ocenie, czyli m.in. pomysłowość, funkcjonalności i wpływ na rozwój gospodarczy regionu.

2009

Lokalne Grupy Działania w Województwie Śląskim

Publikacja na temat Lokalnych Grup Działania funkcjonujących na terenie województwa śląskiego.

Wyświetlanie rezultatów od 251 do 260 z 262