Biblioteka

Sławomir Kalinowski, Łukasz Komorowski, Anna Rosa, 2021

THE SMART VILLAGE CONCEPT, examples from poland

 • How is the concept of smart villages understood by different groups of village?
 • residents (initiators, beneficiaries and local authorities)?
 • What mechanisms impact the de-marginalisation of rural areas?
 • How should support for smart villages in the coming years be programmed?
 • What are the necessary resources to implement smart initiatives?
 • What is the impact of smart solutions on the surroundings?
 • What guarantees the sustainability of solutions?
 • Are the concepts of smart villages and smart city related in terms of meaning?
Cube Group na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego, wojewódzkimi ośrodkami doradztwa rolniczego, urzędami marszałkowskimi oraz partnerami Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich,

Dobre praktyki mające wpływ na rozwój obszarów wiejskich – przykłady operacji zrealizowanych w ramach planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

To już trzecia edycja publikacji „Dobre praktyki mające wpływ na rozwój obszarów wiejskich – przykłady operacji zrealizowanych w ramach planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich”, w której przedstawiono najlepsze przykłady działań i rozwiązań, kryjących się pod hasłem „dobra praktyka”.

Jak zachęca na jej wstępie wicepremier, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk — Obszary wiejskie zajmują większość terytorium naszej Ojczyzny. Większość z nas jest też z nimi bezpośrednio lub pośrednio związana. Dlatego to, co wpływa na ich rozwój, ma bardzo duży wpływ na cały kraj. Publikacja, którą oddajemy do Państwa rąk, zawiera wiele przykładów dobrych praktyk z różnych stron Polski. Przykłady realizowane w jednym miejscu mogą też mieć zastosowanie gdzie indziej, czasem z mniejszą lub większą modyfikacją, a czasem nawet bezpośrednio. Zawsze ważny jest pozytywny przykład, przykład realny, zrealizowany i cieszący się powodzeniem. Niekiedy wystarczy tylko niewielka inspiracja. Ważne jest, aby promować dobre praktyki i nie wyważać otwartych już drzwi.

ROZWIŃ ZWIŃ
Beata Charycka, Marta Gumkowska, 2020

Badanie sieci współpracy na obszarach wiejskich

Raport podsumowujący badanie zrealizowane dla Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, dotyczące działających na obszarach wiejskich sieci wymiany informacji i współpracy.

Podstawowym wnioskiem z badania, które w sposób zasadniczy determinuje odpowiedź na pytanie o potrzeby sieci współpracy czy sposoby ich wsparcia, jest konstatacja, że są one zróżnicowane pod względem kluczowych charakterystyk, obejmujących ich sposoby organizacji i działania, przy jednoczesnym braniu pod uwagę ich kondycji i sposobu myślenia ich przedstawicieli o przyszłości i/lub rozwoju sieci.

W wyniku analizy dostępnych źródeł dotyczących sieci współpracy na wsi opisano 24 z nich, działających na poziomie ponadlokalnym. Następnie wybrano 12,  z których przedstawicielami przeprowadzono 22 wywiady pogłębione.

Publikacja ta, ponadto opisuje aspekty wpływające na kondycję sieci i wnioski z badania.

 

ROZWIŃ ZWIŃ
Wielkopolska Organizacja Turystyczna. Praca pod redakcją Anny Brykalskiej, 2021

Agroturystyka. Od pomysłu do polubień

Publikacja stara się odpowiedzieć na pytania Jak sprawić, by biznes turystyczny na obszarach wiejskich przyciągał rzesze nowych klientów? W co inwestować? Jakich użyć narzędzi promocyjnych? Z kim podejmować współpracę? Jak stworzyć ofertę, która trafi w oczekiwania konkretnych grup turystów?.
Zgodnie z tym, co przeczytamy we wstępie do opracowania:

[...]

Znaleźć tu można bowiem treści, z których inspiracje czerpać mogą osoby prowadzące gospodarstwa agroturystyczne, przedsiębiorcy dużych obiektów turystycznych, samorządowcy odpowiedzialni za rozwój turystyczny gmin i powiatów, a nawet osoby dopiero rozważające inwestycję w turystykę poza miastem.

ROZWIŃ ZWIŃ
Monograph prepared under the editorship of Wojciech Krawczyk PhD, 2020

European structural measures for mountain farming in the context of domestic needs and expectations

Mariusz Cembruch-Nowakowski, Sławomir Dorocki, Robert Faracik, Małgorzata Zdon-Korzeniowska, Michał Żemła, 2021

Rozwój górskich i podgórskich terenów wiejskich w oparciu o potencjał obszaru i produkty markowe – analiza dobrych przykładów przedsiębiorczości

Zapraszamy do zapoznania się z (...) opracowaniem, w którym przeanalizowano uwarunkowania i kierunki rozwoju górskich i podgórskich terenów wiejskich w oparciu o potencjał obszaru i przedsiębiorcze działania mieszkańców. Głównym celem naukowym pracy jest identyfikacja kluczowych czynników sukcesu działalności przedsiębiorczej prowadzonej w wiejskich obszarach górskich. Realizacja tego celu możliwa była poprzez zastosowanie metody analizy studiów przypadków na drodze wnioskowania dedukcyjnego i syntezy. Wnioski z przeprowadzonej analizy pozwalają na wskazanie kilku koncepcji teoretycznych mających szczególne zastosowanie w ocenie i programowaniu działań przedsiębiorczych na wiejskich obszarach górskich w Polsce.

ROZWIŃ ZWIŃ
Jacek M. Pijanowski, Andrzej Bogdał, Leszek Książek, Tomasz Wojewodzic, Tomasz Kowalik, Andrzej Wałęga, Jan Zarzycki, Paweł Zadrożny, Paweł Nicia, Andrzej Strużyński, Mariusz Dacko, Maciej Wyrębek, Krzysztof Goleniowski, Marian Skorupka, 2021

Środowiskowe i społeczne efekty scaleń gruntów

Problemy środowiskowe w przestrzeni wiejskiej związane są z dwiema sferami: wodno-melioracyjną oraz ekologiczno-krajobrazową. Ich skuteczne rozwiązywanie możliwe jest tylko w odpowiedniej skali, tzw. mikrozlewni rolniczej obejmującej zwykle obszar jednego lub więcej sołectw. Na pierwszy plan wysuwają się przy tym aspekty wodno-melioracyjne, od których zależy przygotowanie obszarów wiejskich — w tym rolniczej przestrzeni produkcyjnej — na niekorzystne efekty zmian klimatycznych, tj. zarówno okresowe nadmiary wody, jak i okresy suszy.

W niniejszej monografii zaprezentowano nowe podejście metodyczne do planowania rozwiązań z tego zakresu w ramach scaleń gruntów. Na ich przykładzie wskazano szereg możliwości, jakie działania te stwarzają dla obszarów wiejskich, tj.: dostosowanie struktury przestrzennej terenów rolnych i rozwiązań infrastrukturalnych, pozyskiwanie terenów do celów publicznych czy właściwe zaprojektowanie obszarów chronionych. W opracowaniu zwrócono również uwagę na aspekty społeczne scaleń gruntów, które determinują przemiany na wsi i budowanie kapitału społecznego.

ROZWIŃ ZWIŃ
Adrianna Czarnecka (red.), Wioleta Krupowicz (red.), Leszek Leśniak, Bartłomiej Białobrzeski, 2021

Aktywizacja społeczności lokalnej w projektach rozwoju obszarów wiejskich

Prezentowana ekspertyza przedstawia zakres działań, możliwych do podjęcia w ramach prac zmieniających strukturę przestrzenną obszarów wiejskich, przez społeczności lokalne zainteresowane budowaniem poczucia lokalnej tożsamości i przynależności do miejsca zamieszkania, będące efektem badań realizowanych w ramach operacji pt. „Aktywizacja społeczności lokalnej w projektach rozwoju obszarów wiejskich”.

Sławomir Kalinowski, Łukasz Komorowski, Anna Rosa, 2021

KONCEPCJA SMART VILLAGES, przykłady z Polski

Od prób określenia definicji „Smart Village”, przez analizę oczekiwań jakim stara się sprostać, po realne przykłady płynące z gmin laureatów konkursu „Moja SMART wieś” — o tym jest niniejsza publikacja. Zainteresowane książką powinny być zarówno osoby kształtujące obraz naszych wsi na poziomie administracyjnym, jak i lokalni liderzy, aktywizujący swe społeczności w kierunku pozytywnych zmian. Niezbędne informacje, opis narzędzi i inspirujące przykłady pomóc mogą także tym, od których najwięcej zależy w procesach przemian — mieszkańcom wsi.

W pięciu rozdziałach tej publikacji jej czytelnik będzie miał okazję poznać odpowiedzi na pytania, którymi kierowali się autorzy:

 • Jak rozumiane jest pojęcie smart villages przez mieszkańców wsi?
 • Jakie mechanizmy działają na demarginalizację obszarów wiejskich?
 • Czy istnieją różnice w rozumieniu koncepcji smart villages przez różne grupy mieszkańców wsi?
 • W jaki sposób zaprogramować wsparcie smart villages w kolejnych latach?
 • Jakie są niezbędne zasoby do realizacji smart inicjatyw?
 • Jaki jest wpływ rozwiązań inteligentnych na otoczenie?
 • Co gwarantuje trwałość smart rozwiązań na wsi?
 • Czym różnią się i w czym są podobne koncepcje smart villages i smart city?
 • Co zrobić, by polskie wsie stały się miejscem przyjaznym dla życia?

 

ROZWIŃ ZWIŃ
Małgorzata Bogusz, Adam Dąbrowski, Leszek Leśniak, Piotr Nowak, Krystyna Vinohradnik, 2021

SIECI LGD, Regionalna i ponadregionalna współpraca LGD na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Treści zawarte w monografii są efektem kompleksowych badań prowadzonych w okresie 2020–2021 w ramach projektu zatytułowanego „Sieci LGD – obowiązek czy szansa?”. Kompleksowość badań polegała na objęciu badaniami szerokiego spektrum problemów LGD zarówno będących w sieci, jak i niebędących członkami sieci. Badaniami objęto reprezentatywne grupy przedstawicieli LGD, przedstawicieli sieci LGD i przedstawicieli jednostek regionalnych KSOW. Opracowanie monograficzne prezentuje wyniki przeprowadzonych badań.

 

Wyświetlanie rezultatów od 21 do 30 z 257