Biblioteka

Natalia Bartkowiak-Bakun, 2021

Ocena oddziaływania wybranych działań PROW 2014-2020 na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich polski

Książka jest odpowiedzią na potrzebę pogłębionej analizy zjawisk i procesów społeczno-gospodarczych oddziałujących na rozwój obszarów wiejskich, przede wszystkim określenia wpływu instrumentów PROW 2014-2020 na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich.

Za treść publikacji odpowiada Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, oddział w Warszawie., 2019

Inteligentna wieś

Niniejsza publikacja ma na celu przedstawienie idei Smart Village w aktualnej fazie rozwoju w Polsce na tle wybranych przykładów zagranicznych.

Publikacja powstała w ramach projektu: Międzynarodowe warsztaty na temat: „Inteligentne wsie jako skuteczny sposób na kluczowe wyzwania obszarów wiejskich”.

dr hab. Sławomir Kalinowski, prof. IRWiR PAN mgr Weronika Wyduba, 2020

Moja sytuacja w okresie koronawirusa

Raport powstał w ramach projektu zmierzającego do rozpoznania sytuacji społecznej i ekonomicznej ludności Polski, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców wsi w okresie pandemii.

Badania IRWiR PAN zmierzają do rozpoznania sytuacji osób w okresie pandemii COVID’19. Kluczową kwestią wpływającą na przedmiot badań było określenie jak zmienia się konsumpcja i sytuacja gospodarstw domowych w związku ze zmianami, jakie zachodzą  w gospodarce, a także podjętymi działaniami dostosowawczymi zarówno jednostek, jak  i pośrednio przedsiębiorstw, w których badani byli zatrudnieni. Przedstawiono w nim zmiany zachowań ludności, a w efekcie gospodarstw domowych, zachodzące w wyniku pandemii COVID’19.

ROZWIŃ ZWIŃ
dr Anna Jęczmyk, Normunds Smaļinskis, prof. Vuk Tvrtko Opačić, Krzysztof Nowacki, Anna Pawlak, Sławomira Mosińska, 2020

Kodeks dobrych praktyk — inteligentne specjalizacje w promocji lokalnego dziedzictwa

Innowacyjność wymaga od podmiotu tego, aby dzielić się swoimi pomysłami z innymi. Dlatego celem niniejszego opracowania było wskazanie wybranych innowacyjnych form promocji w zakresie lokalnego dziedzictwa, które można wykorzystać w różnych podmiotach zajmujących się działalnością w tym obszarze. Współczesny konsument jest wymagający, doświadczony i odporny na oddziaływanie tradycyjnych form promocji. Obecnie istotne znaczenie ma poznanie potrzeb konkretnego klienta i przygotowanie dla niego atrakcyjnej, skrojonej na jego miarę oferty. Następnym etapem jest pozyskanie jego uwagi i dotarcie do niego z konkretnym komunikatem, który go zaciekawi i zainteresuje oraz skłoni do zakupu produktu. Opracowanie składa się trzech części oraz wstępu, podsumowania i literatury.

Publikacja wydana w ramach międzynarodowego projektu współpracy „Inteligentne specjalizacje w promocji lokalnego dziedzictwa”.

ROZWIŃ ZWIŃ
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 2021

Przewodnik dla rolnika - inwestycje w systemy nawadniajace w gospodarstwie rolnym

Broszura o nawapnieniach w gospodarstwach rolnych wydana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako przewodnik dla rolnika.

Fundacja Idealna Gmina, 2021

Sieci LGD – obowiązek czy szansa?

Raport przedstawia wyniki badania przeprowadzonego od sierpnia 2020 roku do połowy kwietnia 2021 roku, podczas których dyskutowano na temat sposobu aktywizowania mieszkańców, stosowanych narzędzi, sposobów włączania różnych partnerów działających na danym obszarze. Rozmawiano również o korzyściach bycia i działania w sieci i poza nią. Wyniki znalazły swoje odzwierciedlenie w raporcie z badań. Raport powstał w ramach projektu "Sieci LGD – obowiązek czy szansa?" realizowanego przez Fundację Idealna Gmina w partnerstwie z FDPA – Fundacją na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa oraz Stowarzyszeniem Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica.

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, 2019

Krótki łańcuch dostaw i RHD jako determinanty rozwoju lokalnego rolnictwa

Raport z badania przeprowadzonego w województwach: małopolskim, dolnośląskim, kujawsko-pomorskim i podlaskim, mające na celu ustalenie, które podmioty są najbardziej odpowiednie dla organizowania rynków lokalnych. Przeprowadzone badanie potwierdza, że w celu określenia potencjału sprzedaży bezpośredniej jedyną możliwą formą są badania bezpośrednie (wywiady, ankiety) w gospodarstwach. To warunkuje niewielki, gminny zakres takich badań. Natomiast z analizy baz danych tworzonych przez różne instytucje wynika, że szacunki na szczeblu województwa są mało wiarygodne, a także niecelowe. Z tego wynika rekomendacja, że prawdziwe rynki lokalne (od pola do stołu) tworzą się w lokalnych układach. Niezbędnym elementem ich modelu instytucjonalnego jest wsparcie samorządu gminnego. Na podstawie przeprowadzonego badania opracowano metodę oceny potencjału rynku lokalnego, możliwą do zastosowania w każdej gminie. Publikacja powstała w ramach projektu Krótki łańcuch dostaw i RHD jako determinanty rozwoju lokalnego rolnictwa

ROZWIŃ ZWIŃ
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, 2019

Od pola do stołu po Norwesku

W broszurze przedstawiono dobre praktyki w innych krajach - zgromadzone przykłady mogą stać się inspiracją do tworzenia innowacyjnych projektów w zakresie prowadzenia produkcji żywności i tworzenia przedsięwzięć na rzecz sprzedaży bezpośredniej.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, 2017

Broszura Działania na rzecz rozwoju gospodarstw opiekuńczych w Polsce na poziomie regionalnym i lokalnym

Publikacja powstała w ramach projektu Gospodarstwa opiekuńcze – rozwijanie usług społecznych na obszarach wiejskich

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, 2017

Raport z badań Diagnoza potencjału samorządów do podjęcia działań na rzecz wdrożenia koncepcji gospodarstw opiekuńczych w Polsce

Publikacja powstała w ramach projektu Gospodarstwa opiekuńcze – rozwijanie usług społecznych na obszarach wiejskich

Wyświetlanie rezultatów od 31 do 40 z 257