Biblioteka

B.Pomianek, W.Musiał, K.Musiał, W.Sroka, J.Kilar, J.Kilar, 2022

Problemy rozwoju rolnictwa obszarów górskich wobec wyzwań Europejskiego Zielonego Ładu

Zawarte w monografii opracowania i syntezy stanowią przegląd podjętych problemów, mających zarówno charakter stricte naukowy, popularyzatorski, jak i aplikacyjny. Publikacja stanowić może istotny wkład w dyskusję dotyczącą miejsca i roli rolnictwa górskiego w nowej Wspólnej Polityce Rolnej (WPR) zdecydowanie nakierowanej na ochronę środowiska i klimatu, ale także na zachowanie trwałości i regionalnej adekwatności gospodarstw oraz na wysoką jakość i rozpoznawalność produkcji rolnej.

J.Walczak W.Poczta, B.Pomianek, M.Skowrońska, A.Sadowski, K.Izydorczyk, W.Frątczak, 2022

Środowiskowe i klimatyczne konsekwencje intensyfikacji, skali i koncentracji produkcji rolniczej

Monografia, w której autorzy starają się odpowiedzieć na dwa zasadnicze pytania: czy Europejski Zielony Ład odrzuca możliwość zrównoważonego rozwoju rolnictwa, wykorzystującego intensywne metody produkcji rolniczej, oraz czy wielkoobszarowe gospodarstwa rolne oraz fermy przemysłowe mogą spełniać wymogi ochrony środowiska, przeciwdziałać zmianom klimatu i produkować żywność w systemach wysokiej jakości.

P.Nicia, M.Dacko, J.Janus, T.Kowalik, Ł.Paluch, J.Pijanowski, A.Płonka, T.Wojewodzic, P.Zadrożny, 2023

Możliwości i bariery wykorzystania wapnowania gleb do poprawy efektywności ekonomicznej produkcji rolnej oraz ograniczania eutrofizacji wód powierzchniowych

Przeprowadzone badania terenowe i modelowe, jak również obszerne studia literatury, założeń Wspólnej Polityki Rolnej oraz stosowanych rozwiązań w krajowej polityce rolnej pozwoliły autorom niniejszej monografii naukowej zaproponować rozwiązania sprzyjające zwiększeniu poziomu nawożenia odkwaszającego gleb w Polsce.

 

B.Adamek, P.K. Bereś, K.Dereń, N.Dobrzyńska, G.Gorzała, M.Grzbiela, Ł.Kontowski, R.Kupczyński, Ł.Siekaniec, J.Zwolińska, 2023

Biobezpieczeństwo w produkcji żywności – od etyki do ekonomiki

Monografia, która wpisuje się w społeczne dyskusje na temat założeń Europejskiego Zielonego Ładu, a przede wszystkim strategii „od pola do stołu”, której jednym z celów jest stworzenie sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego dla środowiska systemu żywnościowego. W opracowaniu w sposób wielostronny przedstawiono główne zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska wynikające z produkcji zwierzęcej i roślinnej. Wg recenzentki prof. B. Kordan za wyjątkowe należy uznać rozważania dotyczące dylematów bioetycznych, jakie pojawiają się w nowoczesnej produkcji rolniczej i produkcji żywności.

A.Ekielski, J.Walczak, J.Skudlarski, B.Pomianek,J.Zeyland,M.Hryhorowicz, 2023

Precyzyjne i inteligentne rolnictwo – stan i perspektywy wdrażania

Monografia w kompleksowy sposób omawia zastosowanie precyzyjnych technik w produkcji roślinnej i chowie zwierząt, kwestie inżynierii genetycznej i jej wpływu na rolnictwo, a także możliwości związane z użyciem sztucznej inteligencji. 

Centrum Doradztwa w Brwinowie Oddział w Warszawie, 2022

Katalog polskich grup operacyjnych EPI

Pierwsza w naszym kraju publikacją prezentującą w formie katalogu działania Grup Operacyjnych stanowiących zasadniczy element europejskiego partnerstwa innowacyjnego („EPI”) na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa. Te wielopodmiotowe partnerstwa z powodzeniem realizują projekty badawczo-wdrożeniowe w ramach działania M16 „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Opisy Grup Operacyjnych zawarte w przedmiotowej publikacji dadzą Państwu możliwość przekonania się, że polskie Grupy Operacyjne realizują wiele, bardzo ważnych i ciekawych projektów z zakresu produkcji podstawowej oraz przetwórstwa produktów rolnych.

Izabella Byszewska, Jakub Jasiński, Justyna Klepacz, Krzysztof Lipiński, Karolina Trudnowska, Jan Zwoliński, 2020

Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich II

Publikacja ta stanowi kompleksowy przewodnik dla Kół Gospodyń Wiejskich, obejmujący tematy od produktów lokalnych i regionalnych, przez krajowe i europejskie systemy jakości żywności, aż po wprowadzanie żywności na rynek przez rolników. W dalszej części poruszane są zagadnienia promocji, współpracy z innymi podmiotami oraz pozyskiwanie funduszy. Poradnik zamyka rozdział o realizacji projektów partnerskich, podkreślając znaczenie współpracy dla rozwoju środowisk wiejskich. Instytucją odpowiedzialną za treść poradnika jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Radosław Froń, 2022

Przydomowe winnice jako sposób na dodatkowe dochody małych gospodarstw

Kompendium wiedzy nt.  prowadzenia winnic w Polsce. Czym jest wino? Informacje historyczne, przepisy prawne, podatkowe, sanitarne, marketing, przykłady dobrych praktyk. Publikacja przygotowana w zakresie operacji pn. „Przydomowe winnice jako sposób na dodatkowe dochody małych gospodarstw” w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Wydawca: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Pomocy Technicznej,

Dobre Praktyki mające wpływ na rozwój obszarów wiejskich

Monika Firlej, 2022

Regionalne serowanie

Wydanie niniejszej broszury umożliwi zwiększony zasięg odbiorców wśród których zostanie rozpowszechniona wiedza z zakresu wspierania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w zakresie małego przetwórstwa mleka, co będzie miało wpływ na rozpoczęcie prowadzenia działalności przetwórczej na obszarach wiejskich, z których powinni skorzystać właściciele małych, będących na pograniczu rentowności gospodarstw rolnych lub będących w trakcie przygotowań do założenia takiej działalności. Założone działania w sposób bezpośredni realizować będą transfer wiedzy w przetwórstwie rolnym związany z hodowlą zwierząt na obszarach wiejskich, czyli innowacyjnym i dość młodym w Polsce sektorem produkcji rolnej, jakim jest farmerskie przetwórstwo mleka.

ROZWIŃ ZWIŃ
Wyświetlanie rezultatów od 11 do 20 z 262