Biblioteka

Mariusz Cembruch-Nowakowski, Sławomir Dorocki, Robert Faracik, Małgorzata Zdon-Korzeniowska, Michał Żemła, 2021

Rozwój górskich i podgórskich terenów wiejskich w oparciu o potencjał obszaru i produkty markowe – analiza dobrych przykładów przedsiębiorczości

Zapraszamy do zapoznania się z (...) opracowaniem, w którym przeanalizowano uwarunkowania i kierunki rozwoju górskich i podgórskich terenów wiejskich w oparciu o potencjał obszaru i przedsiębiorcze działania mieszkańców. Głównym celem naukowym pracy jest identyfikacja kluczowych czynników sukcesu działalności przedsiębiorczej prowadzonej w wiejskich obszarach górskich. Realizacja tego celu możliwa była poprzez zastosowanie metody analizy studiów przypadków na drodze wnioskowania dedukcyjnego i syntezy. Wnioski z przeprowadzonej analizy pozwalają na wskazanie kilku koncepcji teoretycznych mających szczególne zastosowanie w ocenie i programowaniu działań przedsiębiorczych na wiejskich obszarach górskich w Polsce.

ROZWIŃ ZWIŃ
Jacek M. Pijanowski, Andrzej Bogdał, Leszek Książek, Tomasz Wojewodzic, Tomasz Kowalik, Andrzej Wałęga, Jan Zarzycki, Paweł Zadrożny, Paweł Nicia, Andrzej Strużyński, Mariusz Dacko, Maciej Wyrębek, Krzysztof Goleniowski, Marian Skorupka, 2021

Środowiskowe i społeczne efekty scaleń gruntów

Problemy środowiskowe w przestrzeni wiejskiej związane są z dwiema sferami: wodno-melioracyjną oraz ekologiczno-krajobrazową. Ich skuteczne rozwiązywanie możliwe jest tylko w odpowiedniej skali, tzw. mikrozlewni rolniczej obejmującej zwykle obszar jednego lub więcej sołectw. Na pierwszy plan wysuwają się przy tym aspekty wodno-melioracyjne, od których zależy przygotowanie obszarów wiejskich — w tym rolniczej przestrzeni produkcyjnej — na niekorzystne efekty zmian klimatycznych, tj. zarówno okresowe nadmiary wody, jak i okresy suszy.

W niniejszej monografii zaprezentowano nowe podejście metodyczne do planowania rozwiązań z tego zakresu w ramach scaleń gruntów. Na ich przykładzie wskazano szereg możliwości, jakie działania te stwarzają dla obszarów wiejskich, tj.: dostosowanie struktury przestrzennej terenów rolnych i rozwiązań infrastrukturalnych, pozyskiwanie terenów do celów publicznych czy właściwe zaprojektowanie obszarów chronionych. W opracowaniu zwrócono również uwagę na aspekty społeczne scaleń gruntów, które determinują przemiany na wsi i budowanie kapitału społecznego.

ROZWIŃ ZWIŃ
Adrianna Czarnecka (red.), Wioleta Krupowicz (red.), Leszek Leśniak, Bartłomiej Białobrzeski, 2021

Aktywizacja społeczności lokalnej w projektach rozwoju obszarów wiejskich

Prezentowana ekspertyza przedstawia zakres działań, możliwych do podjęcia w ramach prac zmieniających strukturę przestrzenną obszarów wiejskich, przez społeczności lokalne zainteresowane budowaniem poczucia lokalnej tożsamości i przynależności do miejsca zamieszkania, będące efektem badań realizowanych w ramach operacji pt. „Aktywizacja społeczności lokalnej w projektach rozwoju obszarów wiejskich”.

Sławomir Kalinowski, Łukasz Komorowski, Anna Rosa, 2021

KONCEPCJA SMART VILLAGES, przykłady z Polski

Od prób określenia definicji „Smart Village”, przez analizę oczekiwań jakim stara się sprostać, po realne przykłady płynące z gmin laureatów konkursu „Moja SMART wieś” — o tym jest niniejsza publikacja. Zainteresowane książką powinny być zarówno osoby kształtujące obraz naszych wsi na poziomie administracyjnym, jak i lokalni liderzy, aktywizujący swe społeczności w kierunku pozytywnych zmian. Niezbędne informacje, opis narzędzi i inspirujące przykłady pomóc mogą także tym, od których najwięcej zależy w procesach przemian — mieszkańcom wsi.

W pięciu rozdziałach tej publikacji jej czytelnik będzie miał okazję poznać odpowiedzi na pytania, którymi kierowali się autorzy:

  • Jak rozumiane jest pojęcie smart villages przez mieszkańców wsi?
  • Jakie mechanizmy działają na demarginalizację obszarów wiejskich?
  • Czy istnieją różnice w rozumieniu koncepcji smart villages przez różne grupy mieszkańców wsi?
  • W jaki sposób zaprogramować wsparcie smart villages w kolejnych latach?
  • Jakie są niezbędne zasoby do realizacji smart inicjatyw?
  • Jaki jest wpływ rozwiązań inteligentnych na otoczenie?
  • Co gwarantuje trwałość smart rozwiązań na wsi?
  • Czym różnią się i w czym są podobne koncepcje smart villages i smart city?
  • Co zrobić, by polskie wsie stały się miejscem przyjaznym dla życia?

 

ROZWIŃ ZWIŃ
Małgorzata Bogusz, Adam Dąbrowski, Leszek Leśniak, Piotr Nowak, Krystyna Vinohradnik, 2021

SIECI LGD, Regionalna i ponadregionalna współpraca LGD na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Treści zawarte w monografii są efektem kompleksowych badań prowadzonych w okresie 2020–2021 w ramach projektu zatytułowanego „Sieci LGD – obowiązek czy szansa?”. Kompleksowość badań polegała na objęciu badaniami szerokiego spektrum problemów LGD zarówno będących w sieci, jak i niebędących członkami sieci. Badaniami objęto reprezentatywne grupy przedstawicieli LGD, przedstawicieli sieci LGD i przedstawicieli jednostek regionalnych KSOW. Opracowanie monograficzne prezentuje wyniki przeprowadzonych badań.

 

Natalia Bartkowiak-Bakun, 2021

Ocena oddziaływania wybranych działań PROW 2014-2020 na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich polski

Książka jest odpowiedzią na potrzebę pogłębionej analizy zjawisk i procesów społeczno-gospodarczych oddziałujących na rozwój obszarów wiejskich, przede wszystkim określenia wpływu instrumentów PROW 2014-2020 na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich.

Za treść publikacji odpowiada Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, oddział w Warszawie., 2019

Inteligentna wieś

Niniejsza publikacja ma na celu przedstawienie idei Smart Village w aktualnej fazie rozwoju w Polsce na tle wybranych przykładów zagranicznych.

Publikacja powstała w ramach projektu: Międzynarodowe warsztaty na temat: „Inteligentne wsie jako skuteczny sposób na kluczowe wyzwania obszarów wiejskich”.

dr hab. Sławomir Kalinowski, prof. IRWiR PAN mgr Weronika Wyduba, 2020

Moja sytuacja w okresie koronawirusa

Raport powstał w ramach projektu zmierzającego do rozpoznania sytuacji społecznej i ekonomicznej ludności Polski, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców wsi w okresie pandemii.

Badania IRWiR PAN zmierzają do rozpoznania sytuacji osób w okresie pandemii COVID’19. Kluczową kwestią wpływającą na przedmiot badań było określenie jak zmienia się konsumpcja i sytuacja gospodarstw domowych w związku ze zmianami, jakie zachodzą  w gospodarce, a także podjętymi działaniami dostosowawczymi zarówno jednostek, jak  i pośrednio przedsiębiorstw, w których badani byli zatrudnieni. Przedstawiono w nim zmiany zachowań ludności, a w efekcie gospodarstw domowych, zachodzące w wyniku pandemii COVID’19.

ROZWIŃ ZWIŃ
dr Anna Jęczmyk, Normunds Smaļinskis, prof. Vuk Tvrtko Opačić, Krzysztof Nowacki, Anna Pawlak, Sławomira Mosińska, 2020

Kodeks dobrych praktyk — inteligentne specjalizacje w promocji lokalnego dziedzictwa

Innowacyjność wymaga od podmiotu tego, aby dzielić się swoimi pomysłami z innymi. Dlatego celem niniejszego opracowania było wskazanie wybranych innowacyjnych form promocji w zakresie lokalnego dziedzictwa, które można wykorzystać w różnych podmiotach zajmujących się działalnością w tym obszarze. Współczesny konsument jest wymagający, doświadczony i odporny na oddziaływanie tradycyjnych form promocji. Obecnie istotne znaczenie ma poznanie potrzeb konkretnego klienta i przygotowanie dla niego atrakcyjnej, skrojonej na jego miarę oferty. Następnym etapem jest pozyskanie jego uwagi i dotarcie do niego z konkretnym komunikatem, który go zaciekawi i zainteresuje oraz skłoni do zakupu produktu. Opracowanie składa się trzech części oraz wstępu, podsumowania i literatury.

Publikacja wydana w ramach międzynarodowego projektu współpracy „Inteligentne specjalizacje w promocji lokalnego dziedzictwa”.

ROZWIŃ ZWIŃ
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 2021

Przewodnik dla rolnika - inwestycje w systemy nawadniajace w gospodarstwie rolnym

Broszura o nawapnieniach w gospodarstwach rolnych wydana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako przewodnik dla rolnika.

Wyświetlanie rezultatów od 31 do 40 z 262