Partnerzy KSOW

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego "ProKoPaRa"

Forma prawna:
Lokalna Grupa Działania

NIP:
6821676500

REGON:
120256407

Adres siedziby:
małopolskie
5
32-104 Koniusza

Numer telefonu: 123869424
Strona WWW: www.prokopara.pl
Adres e-mail: prokopara@wp.pl

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

III. Organizacja łańcucha dostaw żywności

  • Marketing produktów rolnych
  • Produkty ze znakami jakości
  • Przetwórstwo produktów rolnych

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Leader/ RLKS
  • Odnowa wsi

Opis dotychczasowej działalności:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego "ProKoPaRa" działa jako Lokalna Grupa Działania (LGD) i jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i osób prawnych w tym jednostek samorządu terytorialnego działających niezarobkowo na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. LGD jest partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego.

 

Stowarzyszenie działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, uwzględnia ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno – kulturowych, rozwój turystyki oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych.Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem obszaru gmin Proszowice, Koniusza, Pałecznica, Radziemice.

Data rejestracji: 08.12.2016