Partnerzy KSOW

Stowarzyszenie LGD "Morawskie Wrota"

Forma prawna:
Lokalna Grupa Działania

NIP:
6472484793

REGON:
241025370

Adres siedziby:
śląskie
ul. Raciborska 27
44-350 Gorzyce

Numer telefonu: 32 4515034
Strona WWW: www.morawskie-wrota.pl
Adres e-mail: biuro@morawskie-wrota.pl

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Tożsamość i integracja społeczna
  • Leader/ RLKS

Opis dotychczasowej działalności:

Celami i zadaniami Stowarzyszenia są:

 

1. działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich z uwzględnieniem ochrony oraz promocji środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych;

2. opracowanie i wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zwanej dalej LSR, jako Lokalna Grupa Działania (dalej LGD) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (dalej PROW) dla obszaru gmin objętych LSR;

3. aktywizowanie społeczności lokalnych poprzez podejmowanie inicjatyw mających na celu ich czynny udział we wdrażaniu LSR oraz innych przedsięwzięciach obywatelskich, a także wspieranie i upowszechnianie idei samorządności;

4. upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarze LGD, poprzez prowadzenie działalności informacyjnej, szkoleniowej i wydawniczej

5. udzielanie wsparcia mieszkańcom obszaru objętego LSR w zakresie przygotowania projektów i pozyskiwania środków na ich realizacje, szczególnie w zakresie przewidzianym w ramach PROW;

Data rejestracji: 09.12.2016