Partnerzy KSOW

Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich

Forma prawna:
Inne niż wyżej wymienione

NIP:
6040034965

REGON:
220100263

Adres siedziby:
pomorskie
ul. Osadników Wojskowych 41
83-020 Cedry Wielkie

Numer telefonu: 586836635
Strona WWW: www.zokis.eu
Adres e-mail: zokis@cedry-wielkie.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Innowacje w ochronie środowiska
  • Innowacje społeczne i organizacyjne
  • Transfer wiedzy

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Tożsamość i integracja społeczna
  • Budowanie marki terytorialnej

Opis dotychczasowej działalności:

Zakres działalności statutowej

 

· edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę;

 

· gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury;

 

· tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką;

 

· tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także ludowego rękodzieła artystycznego;

 

· rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych, sportowych i turystycznych;

 

· kształtowanie wzorców i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze, sporcie i turystyce

 

· prowadzenie działalności informacyjnej;

 

· prowadzenie zespołów i indywidualnych form aktywności twórczej;

 

· wspieranie i udzielanie fachowej pomocy dla inicjatyw kulturalnych, sportowych turystycznych;

 

· współpraca z instytucjami i organizacjami społecznymi działającymi na terenie gminy w zakresie organizacji imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych;

 

· aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu;

 

· współdziałanie z instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami, stowarzyszeniami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i sportowych społeczeństwa;

 

· wdrażanie nowoczesnych systemów informacji w celu umożliwienia szybkiego i łatwego dostępu do korzystania ze środków masowej komunikacji;

 

rozbudowa i unowocześnianie posiadanej bazy materialnej służącej realizacji zadań statutowych w dziedzinie udostępniania dóbr kultury;

Data rejestracji: 09.12.2016