Partnerzy KSOW

Gmina Bieżuń

Forma prawna:
Jednostka samorządu terytorialnego

NIP:
5110265245

REGON:
130377913

Adres siedziby:
mazowieckie
ul. Warszawska 2
09-320 Bieżuń

Numer telefonu: 236578056
Strona WWW: www.bip.biezun.nv.pl
Adres e-mail: umig@biezun.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

V. Efektywne gospodarowanie zasobami

  • Odnawialne źródła energii
  • Recykling substancji odżywczych
  • Zarządzanie gospodarką zwierzęcą

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Dostęp do rynku pracy/ podnoszenie kwalifikacji
  • Odnowa wsi
  • Infrastruktura wiejska ( m.in.: zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka mieszkaniowa, internet)

Opis dotychczasowej działalności:

Gmina Bieżuń jest gminą miejsko-wiejską typowo rolniczą, w skład której wchodzi 26 sołectw z miastem Bieżuń na czele. Bieżuń jako miejscowość gminna posiada dobrze rozwiniętą obsługę mieszkańców. Dla spełnienia ich potrzeb działają tu różnego rodzaju instytucje publiczne. Najważniejszą placówką publiczną jest Urząd Miasta i Gminy. Kolejną jest Bank Spółdzielczy, Urząd Pocztowy oraz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. W mieście działają Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Muzeum Małego Miasta Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu oraz Biblioteka Publiczna. W Bieżuniu znajduje się Liceum Ogólnokształcące oraz Zespół Placówek Oświatowych, w skład którego wchodzą: Samorządowe Przedszkole, Samorządowa Szkoła Podstawowa, Gimnazjum. Przy ZPO funkcjonuje hala sportowa. Obiektem godnym uwagi znajdującym się na terenie Bieżunia jest Pałac Zamoyskich wraz z parkiem podworskim z XVIIw. będącym dawną siedzibą rodu Zamoyskich oraz Park Podworski położony w Sławęcinie. Działają również organizacje społeczne – Ochotnicza Straż Pożarna, Towarzystwo Przyjaciół Bieżunia, Klub Seniora, Koło Gospodyń Wiejskich, Polski Związek Wędkarski oraz Bieżuńskie Towarzystwo Wędkarskie. Bogata historia miasta pozostawiła liczne ślady w postaci zabytków architektury. Do najważniejszych należy kościół z 1768r. ufundowany przez Andrzeja Zamoyskiego oraz Dom Poety Stefana Gołębiowskiego. Do zakresu działania gminy należą sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, które są ukierunkowane m. in. na poprawę infrastruktury technicznej, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez realizację projektów szkolnych (zajęcia komputerowe, językowe, rozwijające, psychologiczne, wyrównujące). Miasto Bieżuń jest w 100% skanalizowane. Mieszkańcy Gminy posiadają dostęp do sieci wodociągowej. W/w zadania były realizowane w znacznej części z funduszy pozyskanych przez Gminę.

Data rejestracji: 09.12.2016