Partnerzy KSOW

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry"

Forma prawna:
Lokalna Grupa Działania

NIP:
6572693504

REGON:
260081103

Adres siedziby:
świętokrzyskie
ul. Partyzantów 3
26-004 Bieliny

Numer telefonu: 41 26 08 153
Strona WWW: www.wokollysejgory.pl
Adres e-mail: sekretariat@wokollysejgory.pl

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Budowanie marki terytorialnej
  • Leader/ RLKS

Opis dotychczasowej działalności:

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry" jest Lokalną Grupą Działania w rozumieniu terminologii podejścia LEADER Unii Europejskiej, gromadzi przedstawicieli trzech sektorów: administracji publicznej, przedsiębiorców i rolników oraz organizacji pozarządowych z siedmiu gmin z powiatu kieleckiego: Bielin, Bodzentyna, Górna i Masłowa; powiatu skarżyskiego: Łącznej oraz Suchedniowa oraz powiatu starachowickiego: Wąchocka. Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia LGD ma na celu działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i integracji europejskiej, a w szczególności:

- Opracowanie i realizację Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru gmin Bieliny, Bodzentyn, Górno, Łączna, Masłów, Suchedniów, Wąchock (obszar działania LGD),

- Promocję obszarów wiejskich położonych w gminach z obszaru działania LGD,

- Mobilizowanie ludności do wzięcia udziału w procesie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich,

- Upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich,

- Podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności społeczności lokalnych oraz ich czynny udział w opracowywaniu i realizacji LSR,

- Propagowanie działań na rzecz realizacji LSR w obszarze działania LGD, pozyskiwanie partnerów i źródeł finansowania LSR, w tym z programów pomocowych,

- Udzielanie wsparcia mieszkańcom obszaru objętego LSR w zakresie przygotowania projektów i pozyskiwania środków na ich realizację,

- Kreowanie lokalnych produktów i usług, w szczególności turystycznych, tworzenie infrastruktury turystycznej,

Data rejestracji: 10.12.2016