Partnerzy KSOW

Lokalna Grupa Działania Owocowy Szlak

Forma prawna:
Lokalna Grupa Działania

NIP:
7171777472

REGON:
060137465

Adres siedziby:
lubelskie
ul. Lubelska 4
24-300 Opole Lubelskie

Numer telefonu: 81 827 72 31/32
Strona WWW: http://www.lgdowocowyszlak.pl/
Adres e-mail: lgd.opolelubelskie@gmail.com

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

III. Organizacja łańcucha dostaw żywności

  • Marketing produktów rolnych
  • Produkty ze znakami jakości
  • Przetwórstwo produktów rolnych

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Tożsamość i integracja społeczna
  • Leader/ RLKS
  • Przedsiębiorczość/ pozarolnicze miejsca pracy

Opis dotychczasowej działalności:

Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak” powołana została w celu działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz wzmacniania aktywności ludności wiejskiej w kierunku rozwijania przedsiębiorczości wykorzystującej lokalne zasoby, rozwoju turystyki i rekreacji, promocji aktywnego stylu życia oraz wspierania dbałości o dziedzictwo kulturowe i historyczne obszaru. W wyniku realizacji projektu w ramach Schematu I Pilotażowego programu Leader+ powstało Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Opolskiej Lokalna Grupa Działania wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 11.05.2006r. i przyjęła formę Stowarzyszenia dzięki czemu ma możliwość współpracy z szeroką grupą podmiotów z sektora publicznego, społecznego oraz gospodarczego. W skład obszaru objętego działalnością grupy wchodzi 7 gmin w tym wiejskie Chodel, Józefów nad Wisłą, Wilków, Karczmiska, Łaziska, oraz miejsko-wiejskie Opole Lubelskie, Poniatowa. Łącznie zajmuje powierzchnię 810 km2, co stanowi 3,2 % powierzchni województwa lubelskiego.

LGD „Owocowy Szlak” w latach 2009-2015 wdrażała założenia Lokalnej Strategii Rozwoju. Dzięki realizacji działań zaplanowanych w LSR, LGD wpłynęła w znacznym stopniu na rozwój turystyki, przedsiębiorczości, zachowania dziedzictwa kulturowego, a także na aktywizację mieszkańców. Wszystkie działania zaplanowane w LSR przyniosły wymierne korzyści i przyczyniły się do wykreowania aktywnego społeczeństwa, dając im realną szansę działania. Jednocześnie spowodowały wzmocnienie kapitału społecznego w społecznościach wiejskich, a także skłoniły mieszkańców do stosowania nowych i innowacyjnych rozwiązań w zakresie rozwoju danego obszaru.

W ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” LGD zrealizowała szereg działań promocyjnych i aktywizacyjnych skierowanych do społeczności lokalnej, m. in. szkolenia, warsztaty, spotkania informacyjne, konkursy, wydarzenia kulturalne związane z kultywowaniem dziedzictwa lokalnego, wydarzenia sportowe. Dodatkowo w ramach działań promocyjnych wydano wiele publikacji oraz nakręcono 3 filmy o regionie. Poprzez w/w działania LGD wypracowała kontakty ze społecznością lokalną i umocniła swoje znaczenie w regionie.

 

Data rejestracji: 12.12.2016