Partnerzy KSOW

Fundacja Tradycji Kościuszkowskiej

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
6591542806

REGON:
122717930

Adres siedziby:
małopolskie
Niezwojowice 23
32-109 Pałecznica

Numer telefonu: 660431061
Strona WWW: www.bitwaraclawicka.pl
Adres e-mail: bitwa_raclawicka@tlen.pl

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Innowacje w ochronie środowiska
  • Innowacje społeczne i organizacyjne
  • Transfer wiedzy

IV. Wzmacnianie ekosystemów

  • Rolnictwo ekologiczne

Opis dotychczasowej działalności:

Cele Fundacji:

− kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

− podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

− nauka, edukacja, szkolnictwo wyższe, oświata i wychowanie

− działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

 

Fundacja Tradycji Kościuszkowskiej

− działalność charytatywna

− działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka

regionalnego

− ochrona i promocja zdrowia

− działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

− promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy

i zagrożonych zwolnieniem z pracy

− działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

− działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój

przedsiębiorczości

− działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności

oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych

w praktyce gospodarczej

− działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

− wypoczynek dzieci i młodzieży

− wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

− ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

− turystyka i krajoznawstwo

− pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen

w kraju i za granicą

− działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów

i współpracy między społeczeństwami

− promocja i organizacja wolontariatu

− pomoc Polonii i Polakom za granicą

− działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych

− promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą

− działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania

i ochrony praw dziecka

− przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

− działalność na rzecz organizacji pozarządowych

Data rejestracji: 12.01.2017