Partnerzy KSOW

FUNDACJA NA RZECZ EDUKACJI PRZYRODNICZEJ I PSZCZELARSKIEJ MIÓD I MALINA

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
5671924426

REGON:
389926300

Adres siedziby:
mazowieckie
ul. WIEJSKA nr 38A
09-100 Płońsk

Numer telefonu: 606283408
Strona WWW: nie dotyczy
Adres e-mail: budziszewskipiotrw38@gmail.com

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Transfer wiedzy
  • Innowacje w leśnictwie

II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw

  • Alternatywne źródła dochodów dla rolników (różnicowanie dochodów gospodarstw)
  • Organizacje i zrzeszenia producentów rolnych

III. Organizacja łańcucha dostaw żywności

  • Marketing produktów rolnych
  • Produkty ze znakami jakości

IV. Wzmacnianie ekosystemów

  • Zachowanie różnorodności biologicznej

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Budowanie marki terytorialnej

Opis dotychczasowej działalności:

CELEM FUNDACJI JEST

1. INTEGRACJA ŚRODOWISK PSZCZELARSKICH

2. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

3. OCHRONA PSZCZÓŁ

4. OPIEKA NAD DZIEDZICTWEM PSZCZELARSKIM

5. OCHRONA EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH INTERESÓW ŚRODOWISK PSZCZELARZY

6. PROMOCJA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

7. EDUKACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

8. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB

ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

9. DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA

10. PODTRZYMYWANIE I UPOWSZECHNIANIE TRADYCJI NARODOWEJ PIELĘGNOWANIA POLSKOŚCI

ORAZ ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ

11. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

12. PROMOCJA ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY I

ZAGROŻONYCH ZWOLNIENIEM Z PRACY

13. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM

14. DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ GOSPODARCZY W TYM ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

15. DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ TECHNIKI WYNALAZCZOŚCI I INNOWACYJNOŚCI ORAZ

ROZPOWSZECHNIANIE I WDRAŻANIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH W PRAKTYCE

GOSPODARCZEJ

16. DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

17. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ NAUKI SZKOLNICTWA WYŻSZEGO EDUKACJI OŚWIATY I

WYCHOWANIA

18. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY W TYM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY

19. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ KULTURY SZTUKI OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA

NARODOWEGO

20. WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ

21. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA

PRZYRODNICZEGO

22. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA

23. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWIJANIA KONTAKTÓW I

WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI

Strona 3 z 5

24. PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU

25. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W TYM SENIORÓW DZIECI MŁODZIEŻY I

OSÓB DOROSŁYCH.

Data rejestracji: 22.12.2022