Partnerzy KSOW

Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego

Forma prawna:
Lokalna Grupa Działania

NIP:
8631667060

REGON:
260218921

Adres siedziby:
świętokrzyskie
Bronisława Ostrowskiego ps. Cichy 1
27-500 Opatów

Numer telefonu: 158682087
Strona WWW: www.lgdopatow.pl
Adres e-mail: lgdopatow@o2.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

III. Organizacja łańcucha dostaw żywności

  • Skrócone łańcuchy dostaw żywności
  • Marketing produktów rolnych
  • Przetwórstwo produktów rolnych

V. Efektywne gospodarowanie zasobami

  • Odnawialne źródła energii

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Leader/ RLKS
  • Przedsiębiorczość/ pozarolnicze miejsca pracy

Opis dotychczasowej działalności:

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego” zostało zarejestrowane 26 marca 2008 r. i od tego momentu wykazać się może doświadczeniem we wdrażaniu podejścia Leader w tym PROW 2007-2013 oraz PROW 2014-2020.

W latach 2007-2013 LGD otrzymała środki finansowe na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju. Budżet na poszczególne działania przedstawiał się następująco małe projekty – 1 435 56237 zł odnowa i rozwój wsi – 2 795 51156 zł tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – 327 32800 zł różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – 242 32400 zł. Łączna kwota środków otrzymanych na realizację LSR –

4 800 72593 zł.

Ponadto LGD Powiatu Opatowskiego wspólnie z LGD „Beskid Gorlicki” oraz MAS Partnerstvo Bachureň o.z. realizowała międzynarodowy projekt współpracy „Poznaj region z audio przewodnikiem” w ramach którego opracowano i nagrano 10 audio przewodników w 3 wersjach językowych polskiej słowackiej i angielskiej oprowadzających po zakątkach/obiektach związanych z kulturą ludową historią i przyrodą obszarów partnerskich LGD.

LGD w latach 2007 – 2013 otrzymała również dofinansowanie na realizację szeregu projektów z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na łączną kwotę ponad 2 000 000 zł. Zakres

i tematyka szkoleń wpisuje się w działania które LGD planuje wdrożyć w ramach LSR na lata

2014-2020. LGD w okresie programowania 2014-2020 pozyskała wraz z bonusami kwotę 1 647 00000 euro

z czego 1 019 23438 euro przeznaczyła na tworzenie miejsc pracy.

W latach 2014-2020 LGD zrealizowała trzy projekty współpracy. „Kreator przedsiębiorczości polegał na promowaniu lokalnej przedsiębiorczości pomocy w tworzeniu nowych działalności gospodarczych i wspieraniu funkcjonujących firm a także kształtowaniu postaw przedsiębiorczych wśród dzieci młodzieży i dorosłych.

W jego ramach utworzono Lokalne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości LCWP i zorganizowano szkolenia w pięciu zakresach tematycznych.

Drugi projekt „Czas na Świętokrzyskie służył promocji oferty turystycznej województwa a w jego ramach prowadzono działalność promocyjną województwa w trakcie targów Agrotravel wykonano filmy dotyczące walorów turystycznych oraz przygotowano mapy i gadżety promocyjne.

Trzeci projekt „Marsz po zdrowie” służył rozwojowi lokalnego społeczeństwa integracji mieszkańców promocji zdrowego stylu życia oraz rozwojowi turystyki. W ramach działań powstała m.in. nowa infrastruktura rekreacyjna w tym zostały wytyczone i oznakowane 4 szlaki nordic walking a także dokonano zakupu gadżetów i kijków do nordic walking.

W latach 2017-2018 wraz z 14 LGD-ami z terenu województwa świętokrzyskiego realizowała projekt „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020. Stanowił on odpowiedź na bardzo duże zainteresowanie operacjami z zakresu przedsiębiorczości a inicjatywa pojawiła się na spotkaniu świętokrzyskich Lokalnych Grup Działania. Celem działań było pobudzenie przedsiębiorczości poprzez zwiększenie liczby mikroprzedsiębiorstw tworzonych przez osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo i przez osoby odchodzące z rolnictwa na obszarze gmin województwa świętokrzyskiego. W ramach działań odbywały się liczne szkolenia dotyczące zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w tym w zakresie następujących tematów prawne aspekty działalności gospodarczej księgowość i podatki w małej firmie zasady rozliczania dotacji warsztaty pisania biznesplanów. Prowadzono także doradztwo poszkoleniowe w formie grupowej i indywidualnej. Z grupy 15 uczestników wyłoniono 10 osób które po złożeniu biznesplanów i pozytywnej weryfikacji otrzymały dotację inwestycyjną w wysokości 21 000 zł na osobę i wsparcie pomostowe przez okres pół roku w wysokości 1 100 zł. Całkowity budżet projektu wyniósł

4 759 87300 zł.

Innym działaniem prowadzonym przez LGD Powiatu Opatowskiego jest nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców gmin obszaru LGD.

Warto też zauważyć że Lokalna Grupa Działania od 2016 roku prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej

w Czekarzewicach do którego uczęszcza łącznie 60 osób z niepełnosprawnością znaczną oraz umiarkowaną

z terenu powiatu opatowskiego ostrowieckiego oraz lipskiego. Celem Warsztatu jest umożliwienie rehabilitacji społecznej i zawodowej osobom uznanym za niezdolne do podjęcie pracy w zakresie pozyskiwania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia realizacji zadań zmierzających do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika niezbędnych do możliwie niezależnego samodzielnego i aktywnego życia w środowisku.

Data rejestracji: 24.01.2023