Partnerzy KSOW

Ochotnicza straż pożarna w Krzywogońcu

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
5611395881

REGON:
092524409

Adres siedziby:
kujawsko-pomorskie
43
89-511 Krzywogoniec

Numer telefonu: 696624797
Adres e-mail: gizela.bory@onet.eu

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Odnowa wsi
  • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

1prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom i innym zagrożeniom oraz współdziałanie w tym zakresie z państwową strażą pożarną organami samorządowymi i innymi podmiotami. 2udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk żywiołowych i zdarzeń. 3informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi. 4rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej. 5wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu. 6działania na rzecz ochrony środowiska. 7działania na rzecz integracji społeczności lokalnej 8organizowanie szkoleń dla swoich członków i społeczności lokalnej 9współdziałanie i ścisła współpraca z organami ścigania w zakresie poszukiwania osób zaginionych 10wspomaganie rozwoju społeczności lokalnej 11 podtrzymywanie tradycji narodowej pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej obywatelskiej i kulturowej 12 niesienie pomocy humanitarnej ofiarom katastrof klęsk żywiołowych konfliktów zbrojnych i wojen w kraju oraz za granicą 13ochrona i promocja zdrowia 14promocja i organizacja wolontariatu. 15działania na rzecz rozwijania i współpracy między społecznościami

Data rejestracji: 21.03.2023