Partnerzy KSOW

Stowarzyszenie Razem w Przyszłość

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
6722097609

REGON:
387892961

Adres siedziby:
zachodniopomorskie
Sińce 7/1
78-200 Sińce

Numer telefonu: 500613861
Adres e-mail: gabrielawolujewicz@wp.pl

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Transfer wiedzy
  • Innowacje społeczne i organizacyjne

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Ekonomia społeczna i ekonomia doświadczeń
  • Usługi publiczne (transport, kultura, edukacja, zdrowie)
  • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

1. Prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie inicjowania wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych

2. Pomoc dzieciom młodzieży rodzinom w prawidłowym funkcjonowaniu społecznym tworzeniu więzi rodzinnych.

3. Wspieranie osób starszych i wykluczonych społecznie

4. Zrzeszenie osób zainteresowanych powstaniem prezentowaniem i promocją nowych idei i form kreacji oraz ekspresji artystycznej kulturalnej i sportowej.

5. Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich przeciwdziałanie pogorszeniu stanu środowiska działanie na rzecz ochrony środowiska i klimatu

6. Wspieranie działanie na rzecz ekologii i ochrony zwierząt ochrona dziedzictwa przyrodniczego

7. Upowszechnianie turystyki kultury fizycznej i sportu powszechnego wśród dzieci i młodzieży

8. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

9. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu ograniczenie ubóstwa pomoc osobom niepełnosprawnym chorym bezrobotnym bezdomnym samotnym działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych i zagrożonych wykluczeniem społecznym

10. Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

11. Działanie na rzecz rozwoju nauki oświaty wychowania edukacji sportu i turystyki

12. Działanie na rzecz rozwoju ekonomii społecznej

13. Działania na rzecz promocji propagowania i rozwoju rybackości i przynależności do obszaru Morza Bałtyckiego

14. Wspieranie organizacji pozarządowych działających dla rozwoju regionu

15. Wspieranie rozwoju kultury i sztuki oraz ochrona dziedzictwa kulturowego

16. Promocja miasta Gminy Białogard w kraju i za granicą.

17. Współpraca i nawiązywanie kontaktów z innymi organizacjami pozarządowymi w tym również zagranicznymi.

18. Działania na rzecz osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

19. Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej.

20. Organizacja imprez okolicznościowych wycieczek spotkań na rzecz członków stowarzyszenia i nie tylko.

21. Kształtowanie nawyków aktywnego spędzania wolnego czasu wśród lokalnej społeczności.

22. Pozyskiwanie środków materialnych i lokali na działalność statutową stowarzyszenia.

23. Propagowanie i wdrażanie zasad Unii Europejskiej.

24. Wspieranie prawidłowego rozwoju i aktywizacja dzieci i młodzieży

Data rejestracji: 31.03.2023