Partnerzy KSOW

Stowarzyszenie Plantatorów Lawendy

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
5223022521

REGON:
360692074

Adres siedziby:
mazowieckie
Purzec 22
08-119 Siedlce

Numer telefonu: +48 25 751 51 35
Strona WWW: https//lawenda.org
Adres e-mail: kontakt@lawenda.org

Zasięg terytorialny:
ogólnopolski

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

 • Innowacje w uprawie
 • Innowacje społeczne i organizacyjne
 • Innowacje w rolnictwie ekologicznym
 • Innowacje w przetwórstwie rolno-spożywczym
 • Doradztwo rolnicze

II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw

 • Alternatywne źródła dochodów dla rolników (różnicowanie dochodów gospodarstw)
 • Małe gospodarstwa rolne
 • Organizacje i zrzeszenia producentów rolnych

III. Organizacja łańcucha dostaw żywności

 • Marketing produktów rolnych
 • Przetwórstwo produktów rolnych

IV. Wzmacnianie ekosystemów

 • Rolnictwo ekologiczne

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

 • Budowanie marki terytorialnej
 • Przedsiębiorczość/ pozarolnicze miejsca pracy
 • Odnowa wsi

Opis dotychczasowej działalności:

Uprawa lawendy w Polsce ma kilkadziesiąt lat tradycji lecz dopiero w ostatnich latach na nowo przeżywa swój renesans. Oczekuje się od plantatorów aby byli specjalistami w uprawie roślin znawcami social media uczonymi w prawie i księgowość. Nie można być jednocześnie ekspertem we wszystkim dlatego powołaliśmy stowarzyszenie ludzi z pasją do lawendy i otwartością na współpracę.

Celem Stowarzyszenia Plantatorów Lawendy jest

A. Przyczynianie się do tworzenia optymalnych warunków dla rozwoju upraw lawendy w Polsce

B. Wspomaganie rozwoju gospodarczego w tym rozwój przedsiębiorczości

C. Wspieranie działań dotyczących edukacji członków Stowarzyszenia w tym w zakresie ekologii i ochrony środowiska

D. Reprezentowanie zbiorowych interesów członków Stowarzyszenia przed organami władzy ustawodawczej i wykonawczej terenowymi organami rządowej administracji i organami samorządu terytorialnego oraz państwowymi jednostkami organizacyjnymi a także reprezentowanie Członków Stowarzyszenia w stosunku do osób trzecich oraz współpraca w zakresie procesów legislacyjnych

E. Podnoszenie wiedzy i umiejętności efektywnego gospodarowania członków Stowarzyszenia

F. Promocję zatrudnienia i aktywizację osób pozostających bez pracy

G. Kultywowanie dziedzictwa kulturowego uprawy ziół i rękodzieła

H. Tworzenie partnerstwa z samorządami lokalnymi

I. Wspomaganie rozwoju techniki wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej upraw lawendy

J. Tworzenie postaw sprzyjających integracji plantatorów – producentów lawendy

K. Integracja społeczna i zawodowa grup zagrożonych wykluczeniem

L. Organizowanie szkoleń konferencji spotkań branżowych wystaw i targów oraz wspieranie członków Stowarzyszenia w uczestniczeniu w powyższych imprezach

M. Udzielanie członkom Stowarzyszenia pomocy w sprawach związanych z celami Stowarzyszenia.

Data rejestracji: 12.04.2023