Partnerzy KSOW

Fundacja WSPÓLNA INICJATYWA

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
5811975146

REGON:
521587631

Adres siedziby:
pomorskie
ul. Żeromskiego 3/5
82-550 Prabuty

Numer telefonu: +48695894709
Adres e-mail: fundacja@wspolnainicjatywa.pl

Zasięg terytorialny:

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

 • Transfer wiedzy
 • Innowacje społeczne i organizacyjne
 • Innowacje w rolnictwie ekologicznym
 • Innowacje w produkcji sadowniczej/ warzywniczej
 • Innowacje w ochronie środowiska
 • Innowacje w leśnictwie
 • Doradztwo rolnicze

II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw

 • Alternatywne źródła dochodów dla rolników (różnicowanie dochodów gospodarstw)
 • Małe gospodarstwa rolne
 • Młody rolnik
 • Usługi rolnicze

III. Organizacja łańcucha dostaw żywności

 • Skrócone łańcuchy dostaw żywności
 • Marketing produktów rolnych
 • Produkty ze znakami jakości
 • Promowanie dobrostanu zwierząt
 • Przetwórstwo produktów rolnych
 • Nowe kategorie biznesu (np. bioekonomia, ekonomia cyrkularna

IV. Wzmacnianie ekosystemów

 • Ochrona wód
 • Zachowanie różnorodności biologicznej
 • Rolnictwo ekologiczne

V. Efektywne gospodarowanie zasobami

 • Gospodarka o obiegu zamkniętym/ samowystarczalność energetyczna gospodarstwa
 • Optymalizacja zużycia wody
 • Gospodarka leśna/ zalesianie
 • Odnawialne źródła energii
 • Recykling substancji odżywczych

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

 • Aktywizacja społeczna
 • Budowanie marki terytorialnej
 • Leader/ RLKS
 • Infrastruktura wiejska ( m.in.: zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka mieszkaniowa, internet)
 • Ekonomia społeczna i ekonomia doświadczeń
 • Usługi publiczne (transport, kultura, edukacja, zdrowie)
 • Dostęp do rynku pracy/ podnoszenie kwalifikacji
 • Przedsiębiorczość/ pozarolnicze miejsca pracy
 • Odnowa wsi
 • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Fundacja jest stosunkowo młodą organizacją działamy od marca 2022r. i nie posiada zbyt dużego doświadczenia w realizacji projektów na rzecz obszarów wiejskich. Jednak Prezeska Fundacji uczestniczyła aktywnie w tworzeniu jednej z LGD Łączy Nas Kanał Elbląski - LGD w Elblągu realizując także działania w ramach LSR. Obecnie jest członkiem Powiślańskiej LGD - uczestniczyła w konsultacjach nowej LSR. Dotychczasowe działania Fundacji skupiały się na prowadzeniu warsztatów integracyjnych oraz doradztwa dla m.in. lokalnych KGW a także na realizacji projektów skierowanych do społeczności lokalnej np. tworzenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

W związku z faktem funkcjonowania/prowadzenia działalności na terenie małej gminy miejsko-wiejskiej poniżej 10tys. mieszkańców chcielibyśmy pogłębić swoją wiedzę oraz nabyć większego doświadczenia aby móc działać bardziej profesjonalnie na rzecz rozwoju lokalnego.

Data rejestracji: 05.12.2023