Partnerzy KSOW

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Człuchów

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

Adres siedziby:
pomorskie
ul. Szczecińska 33
77-300 Człuchów

Numer telefonu: 533413723
Adres e-mail: stowczluchow@ugczluchow.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Transfer wiedzy

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Budowanie marki terytorialnej
  • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Człuchów jest Stowarzyszeniem o celach niezarobkowych mającym na celu działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju Gminy Człuchów w szczególności rozwoju obszarów wiejskich rozwoju i umacniania lokalnej demokracji kultury tolerancji religijnej i politycznej oraz samorządności. Stowarzyszenie działając na rzecz rozwoju obszarów wiejskich uwzględnia ochronę oraz promocję środowiska naturalnego krajobrazu i zasobów historyczno- kulturowych rozwój turystyki oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów lokalnych i regionalnych. Celami Stowarzyszenia są

1 Wspieranie rozwoju różnych sfer życia Gminy Człuchów a w szczególności gospodarki kultury oświaty ekologii demokracji samorządności i innych

2 Wspieranie działań na rzecz realizacji planów strategicznych służących rozwojowi Gminy Człuchów

3 Promocja obszarów wiejskich Gminy Człuchów

4 Mobilizowanie ludności do aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich

5 Upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich

6 Ochrona dziedzictwa kulturowego kulturalnego a także ekologii i ochrony środowiska

7 Upowszechnianie i wdrażanie metod promujących ekologiczne rolnictwo budownictwo i planowanie przestrzenne

8 Promowanie i upowszechnianie informacji oraz wiedzy w pozostałym zakresie pozwalającym na podniesienie świadomości społecznej

9 Rozwój i propagowanie wiedzy o Unii Europejskiej zasadach funkcjonowania struktur unijnych i możliwościach jakie otwierają się przy korzystaniu z programów pomocowych finansowanych ze środków UE

10 Propagowanie zdrowego stylu życia w harmonii z rodziną społeczeństwem i otaczającą przyrodą

11 Współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi realizującymi podobne cele statutowe i działające na rzecz pożytku publicznego

12 Działania dobroczynne dla mieszkańców Gminy Człuchów

13 Udział w życiu kulturalnym społecznym i gospodarczym Gminy

14 Nawiązywanie i rozwijanie kontaktów partnerskich z mieszkańcami innych gmin w kraju i za granicą.

Przykłady zrealizowanych działań / projektów

 

1 Fundacja ORLEN - Czuwamy Pamiętamy edycja 6 - 2023 pn. Skwer bojowników o wolność tych ziem. Celem projektu było utworzenie pierwszego na terenie Gminy Człuchów miejsca pamięci poświęconego męczeństwu żołnierzy walczących o odzyskanie niepodległości Ziem Człuchowskich podczas I i II wojny światowej. Okres realizacji projektu od 1 maja 2023 r. do 11 listopada 2023 r. Działania zrealizowane w ramach zadania m. in. wykonanie prac modernizacyjnych przy pomniku i ogrodzeniu demontaż i położenie kostki brukowej wokół pomnika i chodnika przez wolontariuszy położenie krawężników wokół pomnika montaż orła na pomniku uroczyste otwarcie pomnika z udziałem mieszkańców i władz samorządowych. Osiągnięto zakładane cele takie jak renowacja pomnika uporządkowanie miejsca wokół pomnika wykonanie tablicy pamiątkowo-informacyjnej pogłębienie świadomości patriotycznej mieszkańców.

2 Minister Obrony Narodowej - Murale historia Wojska Polskiego Żołnierze polskiego wywiadu od Bitwy Warszawskiej do Enigmy. Celem projektu było upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat wydarzeń z dziejów oręża polskiego oraz postaci zasłużonych w kształtowaniu polskiej państwowości i walce o niepodległość Ojczyzny upamiętnienie historii oręża polskiego poprzez wykorzystanie nowoczesnego środka przekazu jakim jest mural podkreślenie znaczenia dokonań Sił Zbrojnych RP i ciągłości łańcucha żołnierskich pokoleń. Okres realizacji projektu od 25 sierpnia 2023 r. do 30 listopada 2023 r. Działania zrealizowane w ramach zadania wykonanie muralu wykonanie tablicy pamiątkowej zorganizowanie konferencji w dniu 11 listopada 2023r. dla mieszkańców z udziałem lokalnych historyków. Osiągnięto zakładane cele takie jak budowanie pamięci zbiorowej Polaków budowanie poczucia wspólnoty i jedności Polaków upowszechnianie wiedzy na temat wydarzeń historycznych zaangażowanie społeczności lokalnej we wspólne odkrywanie wartości narodowych i historii ich Małej Ojczyzny zwiększenie atrakcyjności regionu integracja miejscowej ludności.

3 Projekt pn. „Gmina Człuchów-Kurs na rozwój” – przeprowadzenie szkoleń o charakterze edukacyjno-rozwojowym” dla mieszkańców Gminy Człuchów - termin realizacji od 13.11.2019r. do 30.11.2020r. Projekt współfinansowany w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020.

4 Projekt pn. „ Monografia Gminy Człuchów – Nasza wspólna sprawa” – przeprowadzenie warsztatów historycznych o sołectwa Gminy Człuchów wraz z wydaniem biuletynu oraz Monografia Gminy Człuchów Projekt pn. Termin realizacji od 13.11.2019r. -31.12.2020r. Projekt współfinansowany w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014- 2020

5 „Promocja lokalnej twórczości poprzez zakup strojów dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Człuchów” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów granatowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. termin realizacji od 13.11.2019r. do 30.11.2020r.

Data rejestracji: 17.04.2024