Projekty 2014-2020

Etno - design – Dochodowa tradycja

KONTEKST I CELE PROJEKTU

Grupą docelową projektu były osoby wyrażające chęć podjęcia działalności gospodarczej w zakresie produkcji ubrań i rzeczy użytkowych z wykorzystaniem wzornictwa tradycyjnego. Osoby te pochodziły z terenów o wysokim wskaźniku bezrobocia (gminy Grajewo i Nowe Piekuty).

Diagnoza /powody/przyczyny realizacji operacji:

Diagnoza wykazała niski poziom przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz brak w w/w gminach zarejestrowanych podmiotów świadczących usługi oparte na lokalnym wzornictwie ludowym.

Poprzez podjęte w projekcie działania zwróciliśmy uwagę społeczeństwa na relacje pomiędzy etnografią, a sztuką użytkową w bardzo praktycznym wymiarze.

Motywacją do przeprowadzenia warsztatów opartych na tradycyjnym wzornictwie ludowym Podlasia była przede wszystkim chęć skłonienia mieszkańców obszarów wiejskich do dostrzeżenia jego wartości, poznanie tradycyjnych wzorów ludowych i wykorzystanie ich do zdobienia ubrań, galanterii i przedmiotów codziennego użytku, które można sprzedawać w ramach własnej działalności gospodarczej.

Operacja była niezbędna do zaprezentowania grupie docelowej, jak w prosty sposób można zdobyć dodatkowe źródła dochodu oraz w przyszłości otworzyć dobrze prosperujące przedsiębiorstwo.

Cele operacji:

Projekt miał na celu  wygenerowanie przedsiębiorczych osób, które w nieskomplikowany sposób będą wytwarzać w domowych warunkach odzież lub przedmioty zdobione motywami ludowymi, a następnie sprzedawać je, tym samym wspomagając domowe budżety.

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

Warsztaty zostały przeprowadzone w następujących terminach:

31.08.-2.09.2017 r. - Gmina Nowe Piekuty, Gmina Grajewo

W ramach operacji został przygotowany program warsztatów, który obejmował:

  • prezentację wzorów regionalnych,
  • spotkanie z ekspertem na temat zakładania własnej działalności,
  • spotkanie z przedstawicielem małej firmy modowej.

Podczas projektu odbyły się także warsztaty plastyczne, podczas których uczestnicy poznali różne sposoby ozdabiania przedmiotów za pomocą szablonów i wydruków komputerowych.

Rola Partnerów:

a) Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej - wsparcie w rekrutacji, wsparcie merytoryczne w postaci wykładu na warsztatach, przygotowanie prezentacji na temat wzorów ludowych.

b) Gminny Ośrodek Kultury w Nowych Piekutach - wsparcie merytoryczne, pomoc w poszukiwaniu lokalnych wzorów, rekrutacja, zabezpieczenie bazy lokalowej, poczęstunek uczestników.

c) Gmina Grajewo - wsparcie merytoryczne, pomoc w poszukiwaniu lokalnych wzorów, rekrutacja, zabezpieczenie bazy lokalowej, poczęstunek uczestników.

d) Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Grajewo - wsparcie merytoryczne, pomoc w poszukiwaniu lokalnych wzorów, rekrutacja.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

Wskaźniki:

  • Produktu:

 – zorganizowanie 2 warsztatów.

  • Rezultatu:

- 20 osób nabyło wiedzę i kompetencję na poziomie samodzielności.

Oddziaływania:

  • prowadzenie nowych działalności gospodarczych w województwie
  • podniesienie atrakcyjności podlaskiej sztuki wzorniczej
  • stworzenie produktów regionalnych, wykorzystujących wzory ludowe.
  • W wyniku realizacji operacji uczestnicy nabyli praktyczną umiejętność wykorzystania różnych technik artystycznych do prowadzenia działalności gospodarczej opartej na wytwarzaniu strojów i przedmiotów zawierających motywy ludowe. Zdobyta wiedza z pewnością pomoże w podjęciu decyzji o rozpoczęciu prowadzenia własnego biznesu.

Efekty niezamierzone – brak.

Co zdecydowało o sukcesie operacji? 

Zaangażowanie uczestników i kompetencja prowadzących warsztaty zadecydowały o powodzeniu operacji, co potwierdzili uczestnicy w ankietach ewaluacyjnych.

Doświadczenia z realizacji:

Realizacja nie spotkała się z trudnościami i gdyby miała zostać jeszcze raz zorganizowana, nie wymaga dodatkowych ulepszeń.

Dlaczego operacja zasługuje na miano dobrej praktyki?

Z pewnością  jest to przykład dobrej praktyki, którą można upowszechnić w innych miejscowościach, ponieważ ma charakter uniwersalny, zależny jedynie od tradycji regionu.


Beneficjent

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury

Kilińskiego 8, 15-950 Białystok

Tel: 85 740-37-11

WWW: www.woak.bialystok.pl

E-mail: woak@woak.bialystok.pl


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Priorytet PROW:

VI. Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Działanie PROW:

Schemat 2 PT PROW 2014-2020 (KSOW)


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 08.2017 - 09.2017

Zasięg lokalny - Polska podlaskie

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 7.704,90

w tym środki z UE: 4.902,62

z budżetu państwa: 2.802,29

z budżetu samorządów: 0,00

środki prywatne: 0,00

inne: 0,00