Projekty 2014-2020

Wpływ Produktów Lokalnych na rozwój turystyki

KONTEKST I CELE PROJEKTU

Celem operacji było stworzenie podstaw do budowy Centrum Produktu Lokalnego, rozwój turystyki oraz podniesienie jakości życia na wsi poprzez rozwój produktów lokalnych. W wyniku realizacji operacji, jej poszczególnych zadań (warsztaty, praca nad strategią będących jednym z elementów wyjazdów studyjnych, analiza eksperta) została opracowana Strategia powstającego Centrum Produktu Lokalnego.

Powodem realizacji projektu była niewielka wiedza na temat przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz możliwości pracy i rozwoju zawodowego, tworzenia sieci współpracy, możliwości wykorzystania atrakcji turystycznych do rozwoju zawodowego, a także połączenia ofert turystycznych z Produktami Lokalnymi, pracą zawodową oraz życiem na obszarze wiejskim, a także tworzenia współpracy partnerskiej. Dostrzeżono także małe zainteresowanie rękodzielnictwem i wykonywaniem ginących zawodów, brak znajomości atrakcji turystycznych oraz małą liczbę turystów. W związku z tym niezbędne było podniesienie poziomu wiedzy, nie tylko o tym jaki wpływ dane działania mają na rozwój obszarów wiejskich, przedsiębiorczość i rozwój małych gospodarstw oraz rodzinnych firm na obszarach wiejskich, ale także jaki wpływ ma ich prowadzenie na rozwój lokalny, społeczny, gospodarczy oraz promocję obszarów wiejskich. Ponadto wykazano chęć poszerzenia płaszczyzny współpracy. W efekcie powstała Strategia Centrum Produktów Lokalnych, która wskazuje kierunki rozwoju w zakresie Produktów Lokalnych na terenie NKJiG, a także pomaga w tworzeniu oferty turystycznej Nyskiego Księstwa Jezior i Gór.

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

W ramach operacji zrealizowano szereg działań:

  • Warsztaty

Przeprowadzone warsztaty ginących zawodów, które miały za zadanie zachęcić mieszkańców terenu LGD i turystów do rękodzielnictwa, a także promować produkty wykonywane ręcznie, pokazać ile trudu jest włożonego w wykonywanie takich dzieł, a także miały na celu ułatwić tworzenie oferty turystycznej na bazie Produktów Lokalnych. Warsztaty miały także za zadanie zachęcić prowadzących warsztaty do częstszej współpracy z Wnioskodawcą, aby móc wzajemnie się promować i dbać o wzajemny rozwój i zaktywizować lokalną społeczność.

  • Wyjazd studyjny

Wyjazd studyjny miał na celu przeprowadzenie wykładów przez przedstawicieli Gmin, którzy mówili o atrakcjach turystycznych na ich terenie, Produktach Lokalnych, rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, o Produktach Lokalnych występujących na ich terenie oraz przedstawili swoje pomysły jak je połączyć turystyką. Każdy taki wyjazd miał na celu zbieranie informacji do stworzenia Strategii Centrum Produktu Lokalnego, która powstała na podstawie przeprowadzonych wywiadów i analiz. Przedstawiciele Gmin wymieniali się między sobą doświadczeniami, co umożliwi utworzenie wspólnej oferty turystycznej.

  • Stoisko wystawiennicze

Podczas wydarzenia zaprezentowane zostały stoiska promocyjne z produktów lokalnych – m. in.. miody, konfitury, pączki z różą, paszteciki z kapustą, które miały na celu zachęcić ludzi do odwiedzenia terenów Nyskiego Księstwa oraz do próbowania lokalnych specjałów.

  • Film promocyjny

Produkcja filmu pozwoliła zachęcić do odwiedzenia regionu atrakcyjnego turystycznie, promuje Produkty Lokalne, dziedzictwo kulinarne i kulturowe regionu i rozpowszechnia rezultaty wszystkich przeprowadzonych działań promocyjnych.

  • Analiza/ekspertyza

Podczas analizy przeprowadzane były warsztaty z uczestnikami i wywiady, które zbierane były także podczas wyjazdu studyjnego u lokalnych producentów, gospodarstw i przedsiębiorców. Ponadto została przeprowadzona diagnostyka sytuacji (analiza SWOT), cele i mierniki, czy analiza ryzyka.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

Efektem realizacji operacji było ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju. Ponadto utworzono sieć współpracy poprzez wprowadzenie strategii Centrum Produktu Lokalnego oraz organizację wyjazdu studyjnego, gdzie uczestnicy stworzyli wspólną ofertę turystyczną, podzielili się swoimi pomysłami na dalszy rozwój Produktu Lokalnego i turystycznego, promowanie walorów turystycznych i ich rozwoju poprzez zdolność budowania oferty turystycznej na bazie produktów lokalnych (szczególnie przez osoby zajmujące się branżą turystyczną), a także rozwój społeczno-gospodarczy, tradycji ludowych i dziedzictwa kulturowego w wyniku promowania rękodzielnictwa i przeprowadzania warsztatów ginących zawodów.


Beneficjent

Nyskie Księstwo Jezior i Gór

Bracka 7, 48-300 Nysa

E-mail: biuro@ksiestwo.nysa.pl


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Priorytet PROW:

I. Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

Działanie PROW:

M01-Transfer wiedzy i działalność informacyjna


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 05.2021 - 11.2021

Zasięg regionalny -

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 71.751,94

w tym środki z UE: 58.392,00

z budżetu państwa: 0,00

z budżetu samorządów: 0,00

środki prywatne: 13.359,94

inne: 0,00