Projekty 2014-2020

Objazdowy Warsztat Kreatywny

KONTEKST I CELE PROJEKTU

Motywem podjęcia inicjatywy była chęć zapobieżenia polaryzacji poziomu jakości życia pomiędzy ośrodkami zurbanizowanymi, a obszarami wiejskimi, w tym chęć stworzenia warunków do wzrostu szans zatrudnienia na obszarze wiejskim.

Obszary wiejskie są narażone na odpływ najlepiej wykwalifikowanych jednostek społecznych (drenaż mózgu). Wyksztalcenie dzieci na obszarach wiejskich pociąga za sobą koszty lokalne, które w przypadku migracji wykształconej jednostki w poszukiwaniu zatrudnienia do miast nie zwracają się w postaci lokalnego rozwoju. Osoby z małych miejscowości często z przyczyn logistycznych lub dochodowych wykluczone są z możliwości uczestnictwa w animacjach w ośrodkach miejskich. Tereny wiejskie często znajdują się na uboczu i wiele osób zamieszkujących je dotyka pewnego rodzaju kompleks niższości. Rzutuje on na życiowe wybory.

Celem przedsięwzięcia  jest aktywizowanie lokalnej społeczności, pokazywanie młodzieży nowych aktywnych wzorców zachowań, łączenie ludzi wokół projektów, przeciwdziałanie syndromowi "wyuczonej bezradności" i postawie życiowej, że "nic się nie uda", "niczego nie warto robić". Inicjatywa pozwoli wyrównać szanse osobom  z obszarów peryferyjnych,  wzmocnić ich wiarę w siebie, umożliwi dostęp do zdobywania kluczowych na rynku pracy umiejętności i kompetencji.

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

Środki projektowe zostały przeznaczone na zakup urządzeń i sprzętu umożliwiającego dotarcie z innowacyjnymi technikami edukacyjnymi do najmniejszych miejscowości powiatu.

W ramach projektu :

- zakupiono niezbędne licencje do prowadzenia zajęć z technik pamięciowych dla dzieci i seniorów,

- dostosowano do warunków wiejskich scenariusze ogólnopolskiej sieci edukacyjnej Akademii Twórczego Rozwoju Bystrzak, która wdraża innowacyjne techniki edukacyjne głównie w aglomeracjach miejskich,

- stworzono i wyposażono 12 mobilnych stanowisk do nauki robotyki na dwóch poziomach zaawansowania ( dla dzieci z klas 1-3 oraz dla młodzieży ze starszych roczników )oraz 6 stanowisk do komputerowych ćwiczeń mnemotechnicznych z seniorami. 

Dzięki temu objazdowy Warsztat Kreatywny mógł ze swoimi zajęciami odwiedzać gminy i sołectwa powiatu płońskiego by średnio- rocznie poprowadzić ponad 2 tys. godzin zajęć warsztatowych.

Pozyskane w ramach wsparcia środki zostały także wykorzystane na utworzenie trzech etatowych miejsc pracy. 

Poza cyklicznymi cotygodniowymi zajęciami kursowymi z robotyki, technik pamięciowych, szybkiego czytania czy rękodzieła i plastyki objazdowy Warsztat Kreatywny stał się  organizatorem lokalnie rozpoznawalnego corocznego wydarzenia #PodróżniczeLato, w ramach, którego od 4 lat w pierwszych dwóch tygodniach wakacji dzieci i młodzież z powiatu płońskiego może uczestniczyć w półkoloniach, warsztatach i wycieczkach.

 

 

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

Podkreślić należy, że wypracowane od chwili założenia Objazdowego Warsztatu Kreatywnego dobre praktyki i sieci współpracy pozwalają sądzić o trwałości tego projektu także po zakończeniu okresu finansowania ze źródeł PROW 2014-2020. Od 2018 r. firma nawiązała współpracę z lokalnymi ośrodkami takimi jak lokalne OSP, gminne biblioteki, parafie, Urzędami Gmin, świetlicami środowiskowymi, a także większymi jednostkami oświatowo-kulturalnymi, a wśród partnerów znalazły się także szkoły podstawowe i ponadpostawowe.

Inicjatywa Objazdowego warsztatu Kreatywnego może  z powodzeniem być inspiracją dla innych obszarów wiejskich w Europie.

Działalność ma charakter innowacyjny zarówno w sferze gospodarczej (przykładem jednej z wdrażanych innowacji produktowych jest usługa podróżniczych kursów rozwoju intelektu, zastosowanie elementów grywalizacji), jak i nosi znamiona innowacyjności publicznej i społecznej. Utworzenie kursów integrujących grupy wielopokoleniowe jest rodzajem innowacji społecznej - gdyż poprzez swe działanie ma na celu polepszenie jakości życia wszystkich osób w regionie. Współpraca trenerów warsztatów ze świetlicami środowiskowymi i szkołami, a także organizacjami opieki senioralnej może być traktowana jako innowacyjność w sferze publicznej. Podkreślić należy również, że inicjatywa umożliwia młodzieży z obszarów wiejskich dostęp do stale aktualizowanych kursów nowoczesnych technologii (robotyka, druk 3D, elektronika).


Beneficjent

Objazdowy Warsztat Kreatywny

Brzeście Nowe 24, 09-130 Baboszewo

WWW: http://www.warsztatkreatywny.pl/

E-mail: warsztatkreatywny@wp.pl


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Priorytet PROW:

VI. Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Działanie PROW:

M19-Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS)


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 06.2018 - 08.2020

Zasięg lokalny -

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 70.000,00

w tym środki z UE: 70.000,00

z budżetu państwa: 0,00

z budżetu samorządów: 0,00

środki prywatne: 0,00

inne: 0,00