Projekty 2014-2020

„BIZnet” – nauka przedsiębiorczości z wykorzystaniem internetowej gry ekonomicznej

KONTEKST I CELE PROJEKTU

Impulsem do zrealizowania projektu był niedostateczny poziom wiedzy z zakresu przedsiębiorczości i ekonomii wśród młodzieży szkół podstawowych.  W obliczu zmieniającej się sytuacji społeczno-gospodarczej na świecie istotne jest wprowadzanie kształcenia ekonomicznego od najmłodszych lat. Kluczowe znaczenie ma wyposażenie młodzieży w wiedzę, która pozwoli im zrozumieć zjawiska społeczno-ekonomiczne oraz praktyczne umiejętności, dzięki którym łatwiejsze dla nich będzie wejście i funkcjonowanie na rynku pracy – czy to w roli zatrudnionych, czy też przedsiębiorców. Dodatkowo poprzez prace w zespołach młodzież miała możliwość rozwinięcia kompetencji liderskich, nauki współpracy i podejmowania decyzji w oparciu o kompromisy.

Do realizacji projektu została wybrana atrakcyjna dla młodzieży forma nauki przedsiębiorczości, czyli gra ekonomiczna. Narzędzie cyfrowe jakim są symulacje biznesowe to bardzo dobry materiał dydaktyczny. Nie przekazuje on czysto teoretycznej wiedzy, a praktyczne podejście do nauki zarządzania i biznesu. Edukacja młodego pokolenia i wyposażenie go w kompetencje menadżerskie i przedsiębiorcze jest kluczowa dla gospodarki.

Założeniem projektu było przekazanie uczniom wiedzy o przedsiębiorczości w sposób, który będzie dla nich nie tylko formą nauki, ale także zabawy. Jednocześnie projekt miał być dla młodych ludzi szansą na zdobycie wiedzy jak planować dane przedsięwzięci, kierować nim i osiągać zamierzone cele. Dzięki projektowi uczniowie mogą nie tylko nauczyć się zarządzania własną firmą, ale przede wszystkim jak wykorzystywać szanse poprzez określone myślenie i działanie. 

Celem projektu było zwiększenie wiedzy z zakresu przedsiębiorczości wśród młodzieży obszaru LGD poprzez organizację konkursu z prowadzenia wirtualnego przedsiębiorstwa na platformie internetowej. Aby zrealizować ten cel udało się znaleźć atrakcyjną dla młodych ludzi formę przekazywania wiedzy. Udało się zaangażować do projektu aż 300 uczniów z 15 szkół. Nauczyli się oni korzystać z symulacji oraz otrzymali dostęp do 18 branż w ramach których mogą zakładać własne firmy i próbować swoich sił m.in. w prowadzenia restauracji lub salonu fryzjerskiego. 

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

Pierwszym krokiem realizacji projektu była rekrutacja szkół. We wrześniu 2021 roku do wszystkich szkół podstawowych z terenu LGD zostały wysłane zaproszenia do udziału w projekcie, przedstawiające jego założenia i zaplanowane działania. Do projektu zgłosiło się 16 szkół, z których 15 zostało zakwalifikowanych do projektu (decydowała kolejność zgłoszeń).

Każda ze szkół otrzymała roczną licencję, nie tylko niezbędną do udziału w projekcie, ale dzięki której może prowadzić zajęcia przedsiębiorczości przy użyciu gry symulacyjnej, nie tylko dla zgłoszonych do projektu uczniów, ale również dla pozostałych podopiecznych swojej szkoły, w 18 branżach oferowanych przez dostawcę symulacji.

Kolejnym krokiem było szkolenie dla nauczycieli, którzy zostali opiekunami swoich drużyn podczas trwania projektu. Każdy nauczyciel otrzymał tytuł Certyfikowanego Trenera Branżowych Symulacji Biznesowych i dzięki zdobytej wiedzy z obsługi platformy online i posiadanej przez szkoły licencji może samodzielnie wykorzystywać tą metodę edukacji w procesie kształcenia uczniów.

Szkoły zakwalifikowane do projektu przeprowadziły rekrutację wśród swoich uczniów. Do projektu zgłoszonych zostało 300 uczniów z klas VII i VIII. Każdy zgłoszony uczeń wziął udział w jednym warsztacie, które odbywały się od 22-26 listopada 2021 r. Warsztaty odbyły się online i zostały poprowadzone przez wykwalifikowanych trenerów firmy REVAS. 

Podczas warsztatów uczniowie przyswajali podstawową wiedzę nt. podstawowych zagadnień z zakresu przedsiębiorczości wykorzystując je w konkretnych sytuacjach, wcielając się w rolę właściciela firmy. W ramach symulacji uczniowie musieli m.in.: tworzyć stanowiska pracy, zatrudniać pracowników, ustalać wysokość wynagrodzeń, kupować sprzęt niezbędny do prowadzenia firmy, musieli inwestować w reklamę tradycyjną oraz internetową, a także ustalać ceny oferowanych produktów. Wszystko odbywało się w bezpiecznym wirtualnym środowisku.

Wszyscy uczniowie uczestniczący w warsztatach mieli możliwość przystąpienia do konkursu, w którym 2-3 osobowe zespoły rywalizowały między sobą o jak najlepsze wyniki swoich firm.

Po każdej rundzie uczniowie otrzymywali informację zwrotną pokazującą skutki podjętych decyzji w formie karty wyników, która pokazywała ranking wirtualnych firm. Na karcie wyników przedstawione są różne aspekty działalności przedsiębiorstwa – wynik finansowy, zadowolenie klientów i pracowników, rozwój i zadłużenie.

Wyniki ostatniej rundy przedstawione zostaly na konferencji podsumowującej, która miała miejsce 25 stycznia 2022 r. (było to jedyne wydarzenie w projekcie zrealizowane w formie stacjonarnej). Podczas konferencji przedstawiciel firmy dostarczającej symulacje omówił założenia projektu, przebieg konkursu oraz wyjaśnił co miało wpływ na ostateczne miejsce danego zespołu na liście rankingowej. Przedstawił także możliwości korzystania z licencji na symulacje biznesowe po zakończeniu projektu. 

Najlepsi uczniowie otrzymali nagrody w postaci bonów podarunkowych. Nagrodzeni zostali także najlepsi nauczyciele oraz szkoły, z których wyłonione zostały zwycięskie drużyny.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

Wykorzystane w projekcie symulacje biznesowe to niewątpliwie innowacyjne narzędzie nauczanie przedsiębiorczości w szkołach podstawowych. Szkoły zyskały nową, atrakcyjną metodę nauczanie ekonomii i biznesu, którą moga wykorzystać min. podczas doradztwa zawodowego.

W realizacji projektu istotna była współpraca lokalnej grupy działania, szkół z terenu LGD oraz firmy dostarczającej symulacje biznesowe. Dzięki niej projekt osiągnął duży sukces i dał szansę na długofalową współpracę.

 

 


Beneficjent

Stowarzyszenie “Razem na wyżyny”

Ul. Cicha 72, 42-233 Mykanów

Tel: 724 043 108

WWW: https://revas.pl/biznet/

E-mail: biuro@razemnawyzyny.pl


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Priorytet PROW:

VI. Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Działanie PROW:

M19-Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS)


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 09.2021 - 01.2022

Zasięg lokalny -

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 55.084,59

w tym środki z UE: 49.989,26

z budżetu państwa: 0,00

z budżetu samorządów: 0,00

środki prywatne: 5.095,33

inne: 0,00