Projekty 2014-2020

Dziedzictwo dla przyszłości

KONTEKST I CELE PROJEKTU

Projekt zakładał integrację społeczną – międzypokoleniową dwóch grup społecznych, które różnią się nie tylko wiekiem, ale także spojrzeniem na otaczającą rzeczywistość. Obie grupy nie zawsze doceniają swój wzajemny potencjał. Dzięki realizacji projektu młodzi ludzie nie tylko pozyskali wiedzę merytoryczną z zakresu archiwizacji społecznej oraz wiedzę historyczną, ale także mieli okazję skorzystać z doświadczenia osób starszych. To właśnie dzięki osobom starszym młodzi ludzie przekonali się, że “małe ojczyzny”, w których żyją kryją niezwykłe historie, które należy pielęgnować. Dzięki poznanej historii lokalnej młodzi ludzie bardziej identyfikują się z miejscem zamieszkania i chętniej włączają się w lokalne procesy rozwojowe. Dzięki pozyskanej wiedzy miejsca i osoby, które dla młodych ludzi były dotychczas anonimowe nabierają nowego znaczenia. Młodzi ludzie poprzez wywiady mogli spojrzeć na różne wydarzenia lokalne i czasy historyczne przez pryzmat uczestników wydarzeń-  aktualnych seniorów, którzy opowiadali o czasach, w których byli młodymi ludźmi, często w podobnym wieku do młodzieży przeprowadzającej wywiady.

Natomiast osoby starsze poprzez zainteresowanie się tym, co mają do powiedzenia przez młodych ludzi czują się bardziej docenieni. Wspólne rozmowy były także okazją do wzajemnego poznania się.
Innym ważnym aspektem jest fakt, że dość bogata historia lokalna obszarów wszystkich LGD biorących udział  w projekcie mogłaby zostać zapomniana. Dzięki przeprowadzonym wywiadom wspomnienia osób starszych zostały utrwalone i będą mogły być przekazywane następnym pokoleniom.

Ponadto, projekt był okazją do wymiany doświadczeń, zdobycia wiedzy historycznej oraz integracji między społecznością włoską a polską.

Celem projektu była integracja i aktywizacja społeczna mieszkańców na rzecz wykorzystania potencjału grup defaworyzowanych oraz rozwoju i zachowania dziedzictwa kulturowego obszarów lokalnych grup działania uczestniczących w projekcie.

Projekt przede wszystkim miał przyczynić się do stworzenia więzi międzypokoleniowej między młodymi ludźmi (osobami poniżej 35 roku życia), a seniorami (grupa 50+), ale także miał na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego obszarów wszystkich LGD biorących udział w projekcie.

Ponadto projekt zakładał wzrost identyfikacji młodych ludzi z miejscem zamieszkania, włączenie młodych ludzi w lokalne procesy rozwojowe, zapewnienie poczucia docenienia osobom starszym, wymianę informacji historycznych oraz wiedzy o obszarach 4 LGD biorących udział w projekcie.

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

Projekt przewidywał szeroką gamę działań.

Pierwsze spotkanie – spotkanie inicjujące miało na celu wzajemne poznanie się wszystkich Partnerów projektu oraz omówienie dokładnego przebiegu prac nad projektem. Spotkanie odbyło się w Polsce z udziałem przedstawicieli 4 LGD, w tym 1 włoskiej oraz animatora projektu.

Następnie przystąpiono do pozyskiwanie ekspertów w obszarze archiwizacji społecznej. Projekt zakładał pozyskanie 2 osób, które w późniejszych etapach będą pełnić funkcje trenerów w projekcie. Trenerzy mieli za zadanie przeszkolić młodzież z technik archiwizacji społecznej oraz wspierać merytorycznie w dalszych etapach prac nad wywiadami. Na jednego trenera wybrano filmowca, który miał czuwać nad aspektem technicznym wywiadów, natomiast na drugiego wybrano historyka, który miał szkolić i wspomagać uczestników projektu w przeprowadzaniu wywiadów pod kątem historycznym.

Następnie każda z 4 LGD przeprowadziła rekrutację uczestników na swoim terenie.

Kolejnym działaniem było 2-dniowe szkolenie z technik archiwizacji, które odbyło się w Polsce. Młodzi ludzie z obszaru 4 LGD zostali zapoznani z technikami archiwizacji zarówno teoretycznie jak i poprzez ćwiczenia praktyczne. Poznali aspekty związane z merytorycznym i technicznym przygotowaniem do wywiadów, aby móc przystąpić do poszukiwania tematów, rozmówców oraz nagrać pilotażowe wywiady.

Po nagranych pilotażowych wywiadach odbyły się międzynarodowe warsztaty analityczne we Włoszech z udziałem przedstawicieli 4 LGD, animatora, trenerów i młodzieży biorącej udział w projekcie. Miały one na celu zaprezentowanie dotychczasowych prac oraz ewentualne korekty celem poprawy jakości następnych materiałów.

Po warsztatach młodzież przystąpiła do dalszych prac nad kolejnymi wywiadami.

Następne działania dotyczą wykorzystania rezultatów i opracowania wspólnego filmu. W ramach projektu powstał film o archiwizacji społecznej, opisujący przebieg projektu. Ponadto w ramach projektu powstała publikacja, a zgromadzone materiały zostaną rozpowszechnione m.in na lokalnych imprezach promujących, w izbach pamięci oraz poprzez  internet.

Dodatkowo zorganizowano 2 konferencje podsumowujące, promujące rezultaty projektu ANCHOR i archiwizację społeczną jako metodę zachowania dziedzictwa kulturowego i aktywizacji i integracji społeczności lokalnych –jedną we Włoszech (na terenie LGD Alto Casertano) i jedną w Polsce (na terenie Partnera Koordynującego  - LGD  Zalew Zegrzyński). W konferencjach udział wzięli przedstawicieli Partnerów projektu, młodzieży  oraz zainteresowanych podmiotów.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

Projekt jest przykładem dobrego sieciowania, jest efektem współpracy 4 LGD (3 polskich i 1 włoskiej). Między LGD-ami występują duże różnice regionalne, a projekt angażował różne grupy społeczne, dzięki czemu mogła nastąpić integracja i wymiana wiedzy i doświadczeń.

Inicjatywa może być przenoszona na inne obszary zmagające się z tym samym problemem bez ograniczeń terytorialnych. Każdy obszar ma swoje dziedzictwo, które warto zachować dla potomnych, a budowanie więzi międzypokoleniowej jest ważne w każdym społeczeństwie. Natomiast działania przeprowadzone w projekcie ze względu na swój charakter mogą być przeprowadzane w różnych miejscach. Działania były realizowane w Polsce jak i we Włoszech, co jest dowodem na to, że można je przenosić do innych państw.

Innowacyjny charakter projektu ANCHOR wiąże się z zastosowaniem archiwizacji społecznej jako metody zachowania dziedzictwa kulturowego, a także jako metody budowania poczucia tożsamości młodzieży z ich obszarem pochodzenia, metody wciągnięcia młodzieży i seniorów w proces rozwoju społecznego oraz integracji międzypokoleniowej. Zastosowana metoda i jej wielowymiarowość, mają innowacyjny charakter nie tylko w skali obszarów objętych projektem. Ponadto, w projekcie został wykorzystany nowoczesny sprzęt audio/video.

W projekcie brali udział młodzi ludzie zrekrutowani w ramach otwartego naboru. Zostali oni przeszkoleni z technik archiwizacji społecznej, a następnie przystąpili do poszukiwania seniorów i tematów. Realizowali wywiady i uczestniczyli w warsztatach analitycznych we Włoszech. Dzięki pracom w projekcie młodzi ludzie tworzyli więzi międzypokoleniowe z seniorami, ale także nastąpiła integracja młodzieży polskiej i włoskiej.

 


Beneficjent

LGD Zalew Zegrzyński

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 11 lok.413, 05-119 Legionowo

WWW: www.lgdzz.pl

E-mail: biuro@lgdzz.pl


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Priorytet PROW:

VI. Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Działanie PROW:

M19-Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS)


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 10.2019 - 12.2022

Zasięg międzynarodowy -

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 270.000,00

w tym środki z UE: 171.801,00

z budżetu państwa: 98.199,00

z budżetu samorządów: 0,00

środki prywatne: 0,00

inne: 100.000,00