Projekty 2014-2020

Lokalne Partnerstwa Wodne

KONTEKST I CELE PROJEKTU

Lokalne Partnerstwa Wodne (LPW) mają odgrywać rolę doradczą w zakresie realizacji inwestycji dotyczących retencji wodnej na obszarach wiejskich. Mają zainicjować opracowanie Planów rozwoju gospodarki wodą na obszarach wiejskich, które będą zawierały listy inwestycji i lokalnych działań do podjęcia w latach 2022 – 2030 w danym powiecie. Listy te będą stanowiły listy indykatywne do realizacji programów wsparcia z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich czy Krajowego Planu Odbudowy oraz innych dostępnych źródeł finansowych w zakresie gospodarki wodą. W ramach LPW będą dyskutowane i opiniowane priorytetowe inwestycje wodne, które powinny zostać w pierwszej kolejności sfinansowane i zrealizowane w danym powiecie. Plany rozwoju gospodarki wodą na obszarach wiejskich na lata 2022 – 2030 to podstawowe dokumenty, które powinny zostać wypracowane w ramach LPW i stanowić podstawę do długoterminowych działań. LPW mogą również prowadzić działania informacyjne na swoim terenie, zapraszać ekspertów, wymieniać się doświadczeniami, korzystać z doświadczeń innych LPW.

Głównym celem funkcjonowania LPW jest poprawa gospodarki wodnej na terenie powiatu. Zakłada się, że Lokalne Partnerstwa Wodne będą platformą współpracy w zakresie gospodarki wodnej na obszarach wiejskich. Sprawnie funkcjonujące LPW może identyfikować problemy i podejmować inicjatywy prawne w zakresie niezbędnych zmian – zgłaszać do ministra właściwego ds. gospodarki wodnej. Tego rodzaju działania mogą być podstawą do wprowadzenia nowych rozwiązań  w szczególności w zakresie funkcjonowania spółek wodnych czy utrzymania urządzeń melioracji wodnych.

Głównym zadaniem operacji było zainicjowanie współpracy oraz stworzenie sieci kontaktów między lokalnym społeczeństwem a instytucjami i urzędami, w zakresie gospodarki wodnej na obszarach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa. Przedmiotem operacji było powołanie Lokalnych Partnerstw Wodnych, obejmujących swym zasięgiem 10 powiatów aleksandrowski, brodnicki, bydgoski, chełmiński, grudziądzki, inowrocławski, radziejowski, toruński, włocławski, żniński. W skład Partnerstw mieli wejść przedstawiciele administracji publicznej, rolników, doradztwa rolniczego, nauki. Efektem miało być opracowanie raportu podsumowującego spotkania LPW. Ponadto jednym z celów operacji byłaowzajemne poznanie zakresów działania i potrzeb związanych z gospodarowaniem wodą członków LPW, diagnoza sytuacji w zakresie zarządzania zasobami wody pod kątem potrzeb rolnictwa i mieszkańców obszarów wiejskich danego powiatu - analiza problemów oraz potencjalnych możliwości ich rozwiązania, upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie gospodarki wodnej i oszczędnego gospodarowania nią w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

W ramach projektu:

  • utworzono 10 Lokalnych Partnerstw Wodnych;
  • przeprowadzono 20 spotkań online inicjujących współpracę oraz stworzenie sieci kontaktów miedzy lokalnym społeczeństwem a instytucjami i urzędami, w zakresie gospodarki wodnej – 496 uczestników
  • przeprowadzono 40 spotkań „na żywo” kontynuujących inicjatywę  współpracy oraz tworzenie sieci kontaktów między lokalnym społeczeństwem, a instytucjami i urzędami w zakresie gospodarki wodnej – 798 uczestników
  • przeprowadzono 6 spotkań „na żywo” kontynuujących działalność LPW już powstałych. –83 uczestników
  • opracowano 10 Powiatowych Planów Wodnych LPW
  • zorganizowano konferencję indagującą operację – online 238 uczestników
  • opracowano scenariusze na 60 warsztatów szkoleniowych w powiatach aleksandrowskim, brodnickim, bydgoskim, chełmińskim, grudziądzkim, inowrocławskim, radziejowskim, toruńskim, włocławskim, żnińskim.
  • zorganizowano konferencję podsumowującą operację – tryb hybrydowy 198 uczestników
  • opracowano i wydano wydawnictwa “Lokalne Partnerstwa Wodne (LPW) w Województwie Kujawsko-Pomorskim” - nakład 2000 szt,

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

Zgromadzenie przedstawicieli różnych instytucji w ramach LPW tj. rolnicy, samorząd, Lasy Państwowe, Krajeński Park Krajobrazowy, Spółki Wodne, Lokalna Grupa Działania, Lokalna Grupa Rybacka, Państwowe Gospodarstwa Wodne Wody Polskie, Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

spowodowało możliwość rozwiązywania wielu problemów związanych z gospodarską wodą na obszarze powiatu. W wielu przypadkach znajomość personalna ułatwiła kontakt, jak i usprawniła procedury związane z funkcjonowaniem poszczególnych instytucji.

W ramach projektu podjęto współpracę oraz stworzono sieć kontaktów między lokalnym społeczeństwem, a instytucjami i urzędami, w zakresie gospodarki wodnej na obszarach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa.

W ramach realizacji zadania założono przeprowadzenie procesu tworzenia w każdym powiecie objętym programem partnerstwa w czasie 6 spotkań po około 3 godziny każde. Na te spotkania opracowano i wdrożono do realizacji scenariusze postepowania. Metoda ta po scaleniu i zweryfikowaniu będzie mogła być wdrażana w każdym zainteresowanym taką formą współdziałania powiecie.

 

Projekt przyczyni się do osiągniecia celów innych polityk UE, głównie Polityki Spójności poprzez łączenie różnych partnerów i inwestycje na rzecz infrastruktury wodnej. Projekt ma związek z: europejskim zielonym ładem, strategią “od pola do stołu”.

W zakresie celów głównym PROW 2014 – 2020  projekt może mieść wpływ na  poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

Ponadto projekt Lokalnych Partnerstw Wodnych: ułatwia transfer wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich, promuje zarządzania ryzykiem w rolnictwie. Realizowane  przez Lokalne Partnerstw Wodne projekty i zadania mają wpływ na tarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa. Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i odporną na zmianę klimatu. Zwiększanie włączenia społecznego.

 

 

Wdrożenie działania tworzenia LPW jest  innowacyjny z uwagi podejście do wyboru osób I instytucji zapraszanych do udziału w tworzeniu LPW. Zgromadzono w tym procesie wszystkich zainteresowanych współdziałaniem na rzecz wody w powiecie. Forma organizacyjna przyjęta w tym zadaniu daje możliwości otwartego podejścia zarówno do członków LPW jak I do inwestycji realizowanych I opiniowanych w ramach LPW.

 

 


Beneficjent

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Minikowo, 89-122 Minikowo

WWW: http://technologia.kpodr.pl/index.php/2020/06/01/woda-w-gospodarstwie/


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Priorytet PROW:

I. Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

Działanie PROW:

Schemat 2 PT PROW 2014-2020 (KSOW)


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 01.2021 - 12.2021

Zasięg wojewódzki - kujawsko-pomorskie

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 278.227,47

w tym środki z UE: 177.036,14

z budżetu państwa: 101.191,33

z budżetu samorządów: 0,00

środki prywatne: 0,00

inne: 0,00