Projekty 2014-2020

Agrotronika i informatyzacja w mechanizacji rolnictwa - wyzwania w diagnostyce, serwisie i naprawie nowoczesnych urządzeń rolniczych – szansa na sukces w zawodzie przyszłości

KONTEKST I CELE PROJEKTU

Pobudzenie aktywności mieszkańców wsi – młodzieży, w kręgach gdzie diagnozuje się utrudniony dostęp do wiedzy, poprzez współpracę z ekspertami branżowymi reprezentującymi praktykę rynkową, oraz z kadrą dydaktyczną ośrodków naukowych w ramach form kształcenia niedostępnych na co dzień w szkolnictwie branżowym. Operacja daje szansę poszerzyć ofertę edukacyjną w sposób atrakcyjny dla uczniów oraz promuje nowoczesne metody podnoszenia kompetencji i zdobywania nowych kwalifikacji rynkowych.

Stworzenie platformy wymiany wiedzy i doświadczenia w ramach organizacji warsztatów łączących aspekty teoretyczne z praktycznymi, to najlepsza okazja do ułatwienia transferu wiedzy pomiędzy podmiotami tworzącymi ekosystem branży rolniczej. Realizacja operacji zakłada wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i metod kształcenia dzięki tworzeniu sieci partnerów wnoszących swój potencjał rozwojowy i technologiczny.

Celem operacji było przekazanie wiedzy i informacji na temat nowoczesnych rozwiązań i zasad funkcjonowania systemów mechatronicznych stosowanych w pojazdach i maszynach rolniczych, tj: agrotronikę, sensorykę, aktorykę, elektronikę, automatykę i sterowniki programowalne. Uczestnicy poznali najnowsze rozwiązania stosowane w agrotronice, które wynikają z wprowadzania nowych technologii informatycznych w mechanizacji rolnictwa. Oprócz części teoretycznej w ramach szkolenia uczestnicy odbyli szereg ćwiczeń praktycznych na specjalistycznym sprzęcie edukacyjnym.

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

Operacja opracowana była dla: pełnoletnich uczniów szkół rolniczych o specjalności Agrotronika. Ze względu na wspólne wymagania  uczniowie, w ramach projektu zdobyli wiedzę zawartą w podstawie programowej dla przedmiotu „Agrotronika. Podczas operacji realizowane były hybrydowe połączenia wiedzy teoretycznej z ćwiczeniami praktycznymi. Młodzi ludzie brali czynny udział w warsztatach. Uczniowie byli zainteresowani I zaangażowani. Pracowali w zespołach liczących nie więcej niż 8 osób. Każdy zespół otrzymał instrukcję, zawierająca treści teoretyczne umożliwiające realizację ćwiczeń oraz zawierające treść zadań przeznaczonych do wykonania przez uczestników. Uczestnicy mieli odpowiedni czas przeznaczony na ćwiczenie i przeprowadzenie 3 doświadczeń.

Nadrzędnym celem szkolenia było praktyczne opanowanie przez uczniów wiedzy i umiejętności obsługi elementów i systemów mechatronicznych stosowanych w rolnictwie.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

Efektem przeprowadzonego szkolenia niewątpliwie było zwiększenie świadomości i umiejętności uczestników w zakresie diagnostyki, serwisu i naprawy najnowocześniejszych urządzeń rolniczych, ale także zbudowanie sieci kontaktów potencjalnych pracowników z pracodawcami - producentami i dystrybutorami sprzętu rolniczego. Uczestnicy potwierdzili jednogłośnie, iż przyszłość rolnictwa należy szukać w automatyzacji I informatyzacji urządzeń i maszyn rolniczych. Na zakończenie szkolenia, uczestnicy otrzymali certyfikaty i pomimo zmęczenia, wyrazili wielkie zadowolenie z przebytych szkoleń warsztatowych. Kolejne szkolenia poszerzone o zagadnienia z symulacji nowoczesnych kombajnów I zintegrowane w sieci zarządzanie flotą w rolnictwie.

Projekt można uznać jako przykład dobrego sieciowania uczniów szkół rolniczych z przedstawicielami świata nauk. Młodzi ludzie uczestnicząc w warsztatach zapoznali się z nowoczesnymi technologiami, nawiązali kontakty, co może zaowocować dalszą współpracą. Zangażowanie producentów i dystrybutorów nowoczesnych maszyn rolniczych w realizację projektu, przyczyniło się w budowaniu relacji na linii: przyszły pracodawca – uczeń. Młodzież miała szansę poznać trendy rynkowe oraz oczekiwania jakie stawiane są przed kadrą w rolnictwie. Natomiast udział ośrodków naukowych, przyczynił się do podwyższenia poziomu kształcenia w szkołach kształcących w zawodach rolniczych i związanych z obszarami wiejskimi, poprzez wykorzystanie wiedzy eksperckiej naukowców.

W kontekście lokalnym projekt jest innowacyjny i pokazuje jak duźy wpływ na mechanizacje rolnictwa mają działania agrotroniczne i cyfryzacyjne. Szkolenie młodzieży szkół rolniczych otwiera zupełnie nowe wymiary praktyki w nowoczesnym rolnictwie.

 

 

 

 

 


Beneficjent

Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie

Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn

Tel: 665892734

WWW: http://www.wmodr.pl

E-mail: d.godziński@w-modr.pl


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Priorytet PROW:

I. Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

Działanie PROW:

Schemat 2 PT PROW 2014-2020 (KSOW)


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 10.2021 - 09.2022

Zasięg międzynarodowy -

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 61.500,00

w tym środki z UE: 39.132,45

z budżetu państwa: 22.367,55

z budżetu samorządów: 0,00

środki prywatne: 0,00

inne: 0,00