Projekty 2014-2020

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie Miasteczka Ruchu Drogowego w miejscowości Turka

KONTEKST I CELE PROJEKTU

W ramach pozyskanego dofinansowania powstało Miasteczko Ruchu Drogowego. Jest to przedsięwzięcie, które ma na celu wprowadzenie dzieci oraz młodzieży szkolnej w podstawy bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym. Jego założenie to zapewnienie użytkownikom nabycia nawyków niezbędnych do bezpiecznego poruszania się po drogach. Gmina Wólka to podmiejska gmina bezpośrednio sąsiadująca z Lublinem, która liczy ponad 12 tys. mieszkańców. Zamieszkują ją głównie młodzi ludzie z małymi dziećmi, którzy korzystając z dobrej lokalizacji osiedlają się na terenie gminy Wólka. Zrodziła się potrzeba, aby zapewnić tym mieszkańcom miejsce do spędzania wolnego czasu, a przy okazji edukacji z zakresu zasad w ruchu drogowym. Na terenie gminy jest kilkanaście placów zabaw, siłowni napowietrznych, altan z miejscem na ognisko, jednak brakowało czegoś nowego, innowacyjnego, co byłoby atrakcyjne również mieszkańców gmin sąsiednich.

Przestrzeń w Miasteczku zorganizowana jest tak, że dzieci mogą tu doświadczyć wszystkich sytuacji, jakie spotykają na drogach rowerzyści. W bezpiecznych warunkach, podczas wesołej zabawy przekonują się, jak należy się zachować przed przejściem dla pieszych, na rondzie, różnego rodzaju skrzyżowaniach, a nawet przy przejeździe kolejowym. Znaki drogowe, sygnalizacja świetlna, semafory to atrybuty nauki i zabawy, których tutaj jest całe mnóstwo. To doskonałe miejsce do bezpiecznej nauki zasad obowiązujących w ruchu drogowym. Jeśli się je łamie, można się przekonać również o tym, że skutki bywają bolesne. Te zdarzają się dość często, bo dzieci tutaj nie tylko się uczą, ale też beztrosko bawią.

Celem operacji było utworzenie niezbędnej i atrakcyjnej bazy w obszarze rekreacji i wypoczynku dla społeczności lokalnej umożliwiającej wykorzystanie jej m.in. do poruszania się przez ekologiczne środki transportu np. rowery.
Rozwiązania zastosowane w obiekcie są pro środowiskowe, wykorzystują energię odnawialną, są innowacyjne i przyczyniają się do poprawy lokalnego mikroklimatu, także dzięki planowanym nasadzeniom zieleni oraz wzbogacają przestrzeń publiczną.
Planując realizację tej inwestycji zrealizowano następujące cele:
- stworzenie kompleksowego obiektu służącego promowaniu bezpieczeństwa ruchu drogowego (poprzez budowę ciągów komunikacyjnych rowerowych, wprowadzenie znaków informacyjnych, wyposażenie miejsca);
- stworzenie infrastruktury do egzaminowania na kartę rowerową,
- stworzenie infrastruktury do organizowania festynów i konkursów z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego (teoretycznej i praktycznej),
- zapewnienie zaplecza do organizowania spotkań egzaminatorów z dziećmi i młodzieżą szkół podstawowych,
- podniesienie jakości życia mieszkańców gminy Wólka poprzez wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa (kształtowanie bezpiecznych postaw młodych kierowców),
- zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez udostępnienie infrastruktury Miasteczka Ruchu Drogowego.

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

Projekt polegał na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej w osiedlu Borek w miejscowości Turka poprzez wykonanie innowacyjnego Miasteczka Ruchu Drogowego dla potrzeb organizacji spotkań społeczności lokalnej, w tym również mieszkańców całej LGD, do zabaw i spędzania pożytecznie czasu wolnego, szczególnie dla najmłodszych jak i młodzieży, ale też całych rodzin. Obiekt znajduje się w centralnym miejscu osiedla, w bezpośrednim sąsiedztwie placu zabaw, siłowni napowietrznej oraz kompleksu boisk Orlik. 


W ramach budowy Miasteczka Ruchu Drogowego zrealizowane zostały następujące prace:
- roboty przygotowawcze,
- wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,
- wykonanie nawierzchni „jezdni” z kostki betonowej barwy czerwonej wraz z obramowaniem na podbudowie z gruntocementu,
- wykonanie nawierzchni „chodników” z kostki betonowej barwy piaskowej wraz z obramowaniem na podbudowie z gruntocementu,
- ustawienie wiaty przystankowej oraz wiat rowerowych typu szkieletowego,
- roboty wykończeniowe,
- wykonanie oznakowania pionowego (wielkość mini)
- wykonanie nowego oznakowania poziomego.
W ramach operacji powstało miejsce odzwierciedlające różne sytuacje drogowe, wraz z jego oznakowaniem oraz obiektami małej architektury, umożliwiające wykorzystywanie i promowanie proekologicznych środków transportu jak np. rower, a także poprzez zabawę dające możliwość zapoznania się z podstawami zasad ruchu drogowego i będące doskonałą formą wypoczynku na świeżym powietrzu zarówno dzieci jak i całych rodzin. Przedsięwzięcie dostosowane jest do poruszania się rowerem i zawiera takie elementy jak wiata rowerowa, a przez wykorzystanie proekologicznego środku transportu oraz miejsca zieleni ma wpływ na przeciwdziałanie zmianom klimatu i właściwy mikroklimat.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

Realizacja inwestycji przyczyniła się do osiągnięcia korzyści społecznych w wymiarze lokalnym, w tym do wzrostu integracji społecznej i kreatywności lokalnej społeczności. Obiekt jest pierwszym tego typu miejscem wykorzystującym innowacyjne rozwiązania na terenie gminy Wólka i poprawił jakość przestrzeni publicznej. Miasteczko jest dostosowane do potrzeb osób w każdym wieku oraz z różnym stopniem sprawności poprzez jego uniwersalność i funkcjonalność. Zastosowane urządzenia i technologie sprzyjają zarówno aktywnemu wypoczynkowi jak również sprawiają, że obiekt jest miejscem relaksu i odpoczynku z możliwością wykorzystania środków lokomocji sprzyjających ochronie środowiska, a brak barier architektonicznych i łatwy dojazd przyczyniają się do skorzystania z niego również przez osoby niepełnosprawne. Inwestycja, dzięki zastosowanym rozwiązaniom, odpowiada na potrzeby osób młodych - jako miejsce wypoczynku i aktywności na powietrzu. Poprzez dogodny dojazd do urządzeń i oświetlenie znajdujące się w pobliżu, z infrastruktury mogą również skorzystać osoby niepełnosprawne. Inwestycja wywiera pozytywny proekologiczny wpływ na środowisko, umożliwiając korzystanie z niej m.in. przez środki lokomocji nie powodujące emisji spalin, a także sprzyja kreowaniu świadomości zasad bezpieczeństwa u użytkowników.

Każde MRD powinno być odzwierciedleniem choć części rzeczywistych sytuacji mogących wydarzyć się w ruchu drogowym. Jego kształt musi być więc zgodny z Prawem o ruchu drogowym oraz jego aktami wykonawczymi. Istotną kwestią jest ponadto lokalizacja MRD oraz dostępna powierzchnia zabudowy, co bezpośrednio wpływa na zakres zastosowanego na nim wyposażenia.


Beneficjent

Gmina Wólka

Jakubowice Murowane 8, 20-258 Jakubowice Murowane

Tel: 814781762

WWW: www.wolka.pl

E-mail: piotr.lucka@wolka.pl


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 11.2022 - 12.2022

Zasięg lokalny - Polska lubelskie

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 312.031,32

w tym środki z UE: 60.448,00

z budżetu państwa: 0,00

z budżetu samorządów: 0,00

środki prywatne: 251.697,91

inne: 0,00