Projekty 2014-2020

EKOLOGIA, REKREACJA, PROMOCJA, ZDROWIE. Rozwijanie postaw proekologicznych i prozdrowotnych poprzez utworzenie szlaków turystycznych, wymianę doświadczeń oraz promocję produktów lokalnych obszarów partnerskich LGD

KONTEKST I CELE PROJEKTU

Projekt współpracy międzyterytorialnej realizowany w partnerstwie Lokalnej Grupy Działania „EUROGALICJA” oraz Lokalnej Grupy Działania Stobrawski Zielony Szlak był odpowiedzią na pojawiające się na obydwu obszarach problemy zidentyfikowane w Lokalnych Strategiach Rozwoju. Tereny LGD „EUROGALICJA” i LGD Stobrawski Zielony Szlak przylegają do miast wojewódzkich, charakteryzują się zbliżonymi uwarunkowaniami geograficznymi oraz dysponują podobnymi zasobami lokalnymi (obecność pasiek na obydwu terenach, bogactwo legend, podań dotyczących lokalnej historii i tradycji). Powyższe warunkowało istnienie podobnych potrzeb, problemów i oczekiwań mieszkańców partnerskich LGD. Odpowiedzią na nie była realizacja projektu współpracy, który miał za zadanie rozwijanie postaw proekologicznych i prozdrowotnych poprzez utworzenie szlaków turystycznych, wymianę doświadczeń oraz promocję produktów lokalnych obszarów partnerskich LGD.

Projekt miał na celu podniesienie kapitału społecznego mieszkańców obszaru obydwu LGD, a także wykorzystanie ich potencjału poprzez promocję produktów lokalnych i usług turystycznych, powstawanie infrastruktury i organizację wydarzeń promocyjnych i edukacyjnych. Realizacja przedsięwzięcia właśnie poprzez projekt współpracy pozwoliła na szerszą promocję terenów partnerskich LGD np. poprzez wydanie wspólnej publikacji i mapek. Ponadto dzięki temu możliwa była wymiana doświadczeń i informacji o atrakcjach turystycznych, produktach i dziedzictwie lokalnym (np. wspólne warsztaty, imprezy otwarcia szlaków, gabloty wystawiennicze, spotkania tematyczne). W ten sposób powstała bogatsza i szersza oferta turystyczna.

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

1. Konferencja inauguracyjna
Na początku zorganizowano konferencję inauguracyjną, która miała wyjaśnić wszystkim interesariuszom projektu jego zakres i cele. W uczestniczyli w niej zaproszeni goście oraz media. Przedstawiono wtedy prelekcję, która przybliżyła uczestnikom konferencji zagadnienia związane z produkcją ekologicznej żywności, wysokiej jakości produktów lokalnych, ich wpływu na zdrowie konsumentów ale również rosnący udział w znaczeniu ekonomicznym terenów wiejskich.
2. Szlaki pieszo-rowerowe
Partnerzy realizujący projekt utworzyli Miodowy Szlak Rowerowy, którego trasa o długości 90 km znajduje się na terenie LGD „EUROGALICJA” oraz 15 szlaków pieszo-rowerowych o łącznej długości 176,4 km wykonanych przez LGD Stobrawski Zielony Szlak. Trasa biegnie przez gminy: Sokołów Małopolski, Czarna, Trzebownisko, Głogów Małopolski oraz Krasne.
Na Miodowym Szlaku Rowerowym powstało 8 punktów postojowych składających się z: wiaty, ławostołów, stojaka na rowery, grilla, kosza na śmieci, tablicy informacyjnej oraz dwóch drewnianych rzeźb. W ramach projektu utworzono także 5 ogrodzonych pasiek pokazowych składających się z 15 uli. Jedna pasieka zawiera 3 drewniane, rzeźbione ule (w tym jeden z zakładaną przeźroczystą ścianką do obserwacji pszczół). Zarówno rzeźby jak i ule swoim wyglądem nawiązują do pszczelarstwa, lokalnych tradycji oraz ekologii. Aby zapewnić bezpieczeństwo pszczołom w 5 miejscach zamontowany został monitoring.
3. Centrum Promocji Produktu Lokalnego
Centrum funkcjonowało od listopada 2021 r. do lutego 2022 r. Lokalizacja w ścisłym centrum Rzeszowa pozwoliła dotrzeć z ofertą do szerokiego grona odbiorców oraz zbliżyć się do potencjalnych klientów i turystów. Tutaj też lokalni wytwórcy mogli bezpłatnie zaprezentować swoje wyroby. Od marca 2022 r. lokalne produkty można było wystawić w gablotach pokazowych w siedzibach obydwu partnerów.
4. Spotkania tematyczne
W ramach projektu przeprowadzono 18 spotkań tematycznych na temat garncarstwa, pszczelarstwa, rzeźbiarstwa, rękodzieła, produkcji sera, upraw ekologicznych, zielarstwa, legend i podań lokalnych.
5. Mapki szlaku
W celach promocyjnych zostały wydane mapki szlaków obydwu partnerów. Ze względu na różne ilości oraz długości utworzonych przez partnerów szlaków, postanowiono wydać dwie mapki (o różnych parametrach). Część mapek obydwu Partnerów została połączona w jeden komplet przy pomocy banderoli.
6. Książka
Powstała publikacja opiera się na lokalnych mitach, legendach, podaniach i opowiadaniach, roli pszczół i ich powiązaniu z ekologią oraz zawiera przepisy kulinarne i kosmetyczne bazujące na miodzie. Zebrane materiały do książki pochodziły z całego obszaru objętego projektem współpracy. Publikacje były rozdawane bezpłatnie mieszkańcom obszaru LGD „EUROGALICJA”, LGD Stobrawski Zielony Szlak oraz turystom, m.in. uczestnikom lekcji pokazowych, konferencji podsumowującej i innych działań realizowanych w ramach projektu współpracy.
7. Gadżety promocyjne
Zakupiono gadżety promocyjne, które były bezpłatnie rozdawane podczas wydarzeń organizowanych w ramach projektu współpracy, tj. warsztatów (kulinarnych, rękodzieła, kosmetycznych), rajdu rowerowego, pikniku promocyjnego, warsztatów sadzenia roślin miododajnych, lekcji pokazowych w pasiekach, konferencji podsumowującej. Były to m.in.: skarpetki z motywem pszczelim, plecaki i sakwy rowerowe, kamizelki sportowe, bidony, torby termiczne, baloniki, koszulki odblaskowe, pasy do biegania, torby bawełniane.
8. Rajd Rowerowy Miodowym Szlakiem Rowerowym
Wydarzeniem promującym nowopowstałą trasę rowerową był Rajd rowerowy, który odbył się 17 września 2022 r. w Tajęcinie. Brało w nim udział 60 uczestników z terenu działania obydwu LGD.
Zakończenie rajdu nastąpiło w Ośrodku Garncarskim w Medyni Głogowskiej, który znajduje się na trasie szlaku. Podczas wyjazdu odbył się pokaz pierwszej pomocy, zwiedzanie zagrody garncarskiej oraz konkurs wiedzy o ekologii i LGD z nagrodami.
9. Warsztaty kulinarne, kosmetyczne i rękodzielnicze
Łącznie przeprowadzono 9 warsztatów (3 kulinarne, 3 kosmetyczne i 3 rękodzielnicze). Uczestnicy warsztatów mogli się zapoznać z metodami wytwarzania kosmetyków naturalnych oraz przygotowywania potraw na bazie miodu. Na zajęciach z rękodzieła natomiast pokazano uczestnikom różne metody pracy w glinie.
10. Piknik inauguracyjno-integracyjny otwarcia szlaków
Piknik odbył się 9 października 2022 r. w Bożejowie. Ukoronował go koncert, na którym wykonano autorskie ballady i piosenki związane z legendami, mitami, podaniami i opowiadaniami nawiązującymi do powstałych szlaków. Były też gry i zabawy dla dzieci. Przeprowadzono warsztaty ekologiczne oraz zorganizowano stoiska mikroskopowe i stoiska z żywymi owadami tropikalnymi.
11. Warsztaty sadzenia roślin miododajnych
W ramach projektu został zatrudniona osoba do przeprowadzenia warsztatów z sadzenia roślin miododajnych. Warsztaty odbyły się w 8 lokalizacjach (przy punktach postojowych i pasiekach pokazowych na Miodowym Szlaku Rowerowym). Każdy punkt został obsadzony przez uczestników warsztatów ok. 56 sadzonkami roślin. Podczas warsztatów Wykonawca miał także za zadanie krótkie omówienie warunków uprawy sadzonych w ramach warsztatów roślin oraz ich znaczenia dla pszczół.
12. Lekcje pokazowe w pasiekach
W ramach projektu zatrudniono pszczelarza, który przeprowadził 20 lekcji dotyczących bartnictwa, życia pszczół oraz znaczenia pszczół w przyrodzie i ekologicznym rolnictwie. Lekcje odbywały się w pasiekach pokazowych na trasie Miodowego Szlaku Rowerowego. W ramach projektu zakupiono kombinezony ochronne dla dzieci i dorosłych w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników lekcji pokazowych oraz ramki, które były wykorzystywane podczas zajęć.
13. Konferencja podsumowująca
Na zakończenie realizacji projektu zorganizowano konferencję podsumowującą, która miała na celu przybliżenie wszystkim interesariuszom stopień osiągnięcia zakładanych w nim działań. Przedstawiono zdjęcia i opisy zrealizowanych wydarzeń, zebrano opinie uczestników, przeprowadzono analizę osiągniętych celów projektu oraz przedstawiono wnioski końcowe po realizacji operacji. Podjęto także próbę wyznaczenia dalszej ścieżki rozwoju regionów partnerskich w zakresie, który obejmował projekt i potencjalnej kontynuacji współpracy.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

Rezultaty jakie LGD osiągnęły w wyniku realizacji projektu współpracy:

- powstanie nowych produktów turystycznych w postaci sieci szlaków pieszo-rowerowych na obszarze LGD EUROGALICJA i LGD Stobrawski Zielony Szlak (Miodowy Szlak Rowerowy oraz 15 szlaków pieszo-rowerowych);

- propagowanie zdrowego stylu życia i zachowań proekologicznych wśród mieszkańców LGD-ów;

- promocja walorów turystyczno-rekreacyjnych obszarów LGD;

- propagowanie lokalnych tradycji związanych z pszczelarstwem, zwyczajami oraz promocja ekologii wśród mieszkańców i turystów;

- stworzenie potencjału do wzrostu przedsiębiorczości na obszarze działania LGD-ów;

- aktywizacja i integracja społeczności lokalnej oraz propagowanie aktywnego wypoczynku i spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu;

- umożliwienie integracji społeczności lokalnej poprzez udział w spotkaniach tematycznych, warsztatach, lekcjach pokazowych, konferencjach;

Realizacja projektu pozwoliła na szeroką promocję lokalnych produktów turystycznych. Powstałe szlaki cieszą się dużą popularnością i stanowią bazę do organizacji wydarzeń rekreacyjnych i proekologicznych. Najtrudniejsze i najbardziej czasochłonne było wytyczenie tras oraz organizacja kwestii prawnych odnośnie działek, przez które przebiegają. Osoby, które także planują taką inicjatywę muszą liczyć się z długim okresem przygotowawczym.


Beneficjent

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA”

Rzeszowska 29A, 36-050 Sokołów Małopolski

Tel: 535579744

WWW: https://eurogalicja.org/prow-2014-2020/projektywspolpracy/ 2-ogolna/614-projekt-wspolpracy

E-mail: biuro@eurogalicja.org


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 11.2021 - 04.2023

Zasięg regionalny - Polska małopolskie

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 919.403,00

w tym środki z UE: 0,00

z budżetu państwa: 0,00

z budżetu samorządów: 0,00

środki prywatne: 0,00

inne: 0,00