Projekty 2014-2020

GALERIA SZTUKI OD ŚWIĘTEGO KRZYŻA - przebudowa, rozbudowa i remont budynku w Hucie Nowej w celu utworzenia filii Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich

KONTEKST I CELE PROJEKTU

Huta Nowa to jedna z większych miejscowości na terenie gminy Bieliny. Wg danych ewidencji ludności z grudnia 2022 zamieszkiwało ją 1131 osób. W kontekście pozostałych miejscowości to trzecie co do wielkości sołectwo na terenie gminy Bieliny. W miejscowości znajduje się szkoła podstawowa wraz z punktem przedszkolnym. Ze względu na położenie (przy drodze wojewódzkiej nr 753) miejscowość posiada dobre połączenie komunikacyjne, rozwiniętą infrastrukturę drogową oraz komunalną. Prócz siedziby szkoły podstawowej brakowało jednak miejsca, w którym mieszkańcy mogliby się integrować, rozwijać swoje zainteresowania oraz podejmować aktywności na różnych płaszczyznach. Z inicjatywy mieszkańców sołectwa został opracowany „Plan Odnowy Miejscowości Huta Nowa".

W latach 2010-2012 został zrealizowany projekt pn. „Zagospodarowanie centrum Huty Nowej", którego przedmiotem była budowa boiska wielofunkcyjnego do gier małych , przebudowa istniejącej drogi dojazdowej do szkoły podstawowej oraz urządzenie strefy wypoczynku i rekreacji, placu zabaw oraz przygotowanie miejsc parkingowych. Przedsięwzięcie nie objęło jednak modernizacji infrastruktury znajdującej się nieopodal szkoły.
Znajdował się tam budynek powstały na przełomie lat 50-tych i 60-tych XX wieku, w którym do lat 80-tych funkcjonował klub rolnika. Obiekt był miejscem lokalnej integracji i spotkań. Jednak ze względów technicznych budynek opustoszał i nie nadawał się do eksploatacji. Stan tej infrastruktury szpecił ogólny wizerunek centrum miejscowości.
Potrzebę remontu budynku i stworzenia miejsca lokalnej aktywności przedkładali sami mieszkańcy podczas spotkań i zebrań wiejskich. Samorząd w odpowiedzi na te potrzeby sięgnął po środki zewnętrzne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Obecnie, dzięki pozyskanym funduszom, nowa infrastruktura z powodzeniem służy mieszkańcom miejscowości, a także całej gminy.

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

W ramach projektu został wykonany szereg robót budowlanych oraz remontowych. Były one poprzedzone pracami projektowymi. W pierwszym etapie wykonano prace rozbiórkowe, demontaż pokrycia dachowego i elementów stropów, podłóg i instalacji wewnętrznych, ścian, filarów, kolumn, obicie tynków. Przeprowadzono także roboty ziemne w otoczeniu przedmiotowej infrastruktury. Następnie wykonano prace konstrukcyjne: izolacje cieplne i przeciwwilgociowe, zbrojenie konstrukcji, ławy belki. Docieplono fundamenty i ściany. Zrobiono nowy strop i schody, kanały wentylacyjne i spalinowe. Prace dotyczyły zarówno istniejącej części budynku jak i części dobudowanej. Wykonano podjazd dla osób z niepełnosprawnościami oraz schody zewnętrzne. Zamontowano nową stolarkę okienną i drzwiową. Wykonano kompleksową termomodernizację oraz instalacje elektryczne, odgromowe, sanitarne i grzewcze. Zainstalowano panele fotowoltaiczne, nawiewniki antysmogowe.

Prace wewnątrz budynku objęły: kompleksowe wykonanie sanitariatów, posadzek, malowanie ścian. Zamontowano elementy wyposażenia łazienek i aneksu kuchennego, oświetlenie, balustrady. Budynek został wyposażony w meble i niezbędne elementy do prowadzenia działalności instytucji kultury, w tym sprzęt multimedialny. Efektem prac było zwiększenie powierzchni istniejącego budynku oraz jego kompleksowa modernizacja, która umożliwiła korzystanie z niego przez lokalną społeczność.  Obiekt diametralnie zmienił swoje oblicze i stał się miejscem atrakcyjnym i pożytecznym. Stanowi uzupełnienie dotychczasowej infrastruktury użyteczności publicznej.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

W zmodernizowanym budynku znajduje się filia Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich będącego jednostką kultury gminy Bieliny. Obiekt pełni funkcję budynku użyteczności publicznej z przeznaczeniem na szeroko rozumianą galerię sztuki mieszkańców z regionu Gór Świętokrzyskich. Inwestycja przyczyniła się do rozwoju bazy kulturalnej gminy. Ponadto przywrócona została funkcja wiejskiego ośrodka kultury, którą kiedyś budynek ten pełnił. To z kolei przekłada się na poprawę jakości życia mieszkańców, ich aktywizację i integrację, w tym poprawę dostępności do infrastruktury kulturalnej dla osób niepełnosprawnych.

W budynku prowadzone są zajęcia, min. warsztaty: rękodzieła artystycznego inspirowane tradycją i sztuką ludową, rzemieślnicze – ginące zawody, zielarskie, muzyczne, językowe, artystyczne w ramach działań realizowanych przez Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich.

W obiekcie swoją siedzibę ma także ośrodek wsparcia dziennego – świetlica środowiskowa, z której korzystają dzieci i młodzież poprzez uczestnictwo w szeregu atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Nowa infrastruktura wymiernie pobudziła lokalną aktywność, czego efektem jest powstanie w roku 2023 Koła Gospodyń Wiejskich „Młodzi Gospodarze”. Poprawa warunków lokalowych przyczyniła się także do zaktywizowania członków tamtejszej jednostki OSP. Obserwuje się większe zaangażowanie druhów w działalność ratowniczą-gaśniczą. Jednostka pozyskuje środki na zakup elementów wyposażenia. Członkowie uczestniczą w szkoleniach i kursach doskonalących umiejętności przydatne w podejmowanych przez nich działaniach.

Kluczowym aspektem projektu było wzmocnienie lokalnych zasobów. Wyzwaniem było sprostanie potrzebom w kontekście możliwości i rozwiązań technicznych budynku.

Przy realizacji podobnych przedsięwzięć kluczowe jest prowadzenie dialogu społecznego, wsłuchiwanie się w potrzeby mieszkańców, uwzględnianie ich opinii i wskazówek przy jednoczesnym racjonalnym działaniu w kontekście ekonomicznym i gospodarczym.

Dzięki podejmowanym inicjatywom i nadaniu odpowiednich kierunków działania i rozwoju, Gmina Bieliny jest miejscem, w którym żyje się coraz lepiej.


Beneficjent

Gmina Bieliny

Partyzantów 17, 26-004 Bieliny

Tel: 413025094

WWW: https://www.bieliny.pl/asp/galeria-sztuki-od-swietego-krzyza-- -przebudowa-rozbudowa-i-remont-budynku-w-hucie-nowej-wcelu- utworzenia-filii-centrum-,582,,1

E-mail: a.kopacz@bieliny.pl


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 02.2019 - 08.2021

Zasięg lokalny - Polska świętokrzyskie

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 1.131.475,77

w tym środki z UE: 500.000,00

z budżetu państwa: 0,00

z budżetu samorządów: 0,00

środki prywatne: 631.475,77

inne: 0,00