Projekty 2014-2020

Z komputerem za Pan brat- warsztaty komputerowe dla osób 50+ wykluczonych cyfrowo

KONTEKST I CELE PROJEKTU

Grupę docelową projektu "Z komputerem za Pan brat- warsztaty komputerowe wsparciem dla osób 50+ wykluczonych cyfrowo" stanowiły osoby powyżej 50 roku życia bez kompetencji komputerowych lub z niewielką ich znajomością, zamieszkujące partnerskie gminy Stowarzyszenia Partnerstwo Północnej Jury (PPJ).

Diagnoza/powody/przyczyny realizacji projektu:

Mimo, że żyjemy w dobie wysoko rozwiniętych technologii informatycznych, dostępności sprzętu elektronicznego to jednak obserwujemy, że osoby powyżej 50 roku życia mają nadal obawy przed nowymi technologiami, zdobywaniem wiedzy oraz nie potrafią lub wstydzą się swojej niewiedzy o nowoczesnych i elektronicznych formach komunikacji. Często nie mają też możliwości technicznych (brak sprzętu), jak również merytorycznych (brak wsparcia ze strony najbliższych), aby przełamywać ten stan rzeczy. Realizowany projekt miał za zadanie wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom.

Ponadto projekt był odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby eliminowania deficytów w zakresie braku kompetencji komputerowych u osób powyżej 50 roku życia, zamieszkujących obszar działania PPJ.

Cel projektu:

Głównym celem projektu było przełamanie barier i obaw w zakresie obsługi komputerowej osób wykluczonych cyfrowo i umożliwienie im zdobycia kompetencji komputerowych.

Dodatkowo projekt miał na celu zachęcenie lokalnych włodarzy, 9 partnerskich gmin, oraz lokalnych organizacji pozarządowych do podejmowania działań w zakresie podobnej tematyki.

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

Przeprowadzono cykl 3-dniowych warsztatów komputerowych na terenie 9 partnerskich gmin (Janów, Koziegłowy, Lelów, Mstów, Niegowa, Olsztyn, Poraj, Przyrów, Żarki ) dla mieszkańców powyżej 50 roku życia, nie posiadających lub posiadających w nieznacznym zakresie kompetencje komputerowe. Łącznie odbyło się 27 warsztatów w których uczestniczyło 90 osób.

Materiałami szkoleniowymi były tablety z klawiaturami, które służyły jako narzędzia do nauki. Po zdanym, na zakończenie warsztatów, teście kompetencyjnym i 100 % obecności, tablety zostały przekazane uczestnikom celem dalszej aktywnej edukacji i ćwiczenia umiejętności, które zostały nabyte podczas warsztatów. Zajęcia prowadzone były w małych 10-osobowych grupach, dzięki czemu możliwa była indywidualna praca z każdym uczestnikiem.

Program warsztatów zawierał informacje o funkcjonalności tabletu, ochronie antywirusowej, obsłudze klawiatury wraz ze skrótami i funkcjami, korzystaniu z Internetu (omówione zostały przeglądarki). Uczestnicy otrzymali wykaz przykładowych portali informacyjnych, ogłoszeniowych, społecznych, zakupowych i pracy. Każdy z uczestników założył sobie konto e-mailowe i uczył się obsługi poczty elektronicznej. Następnie omawiane były kwestie dokonywania codziennych czynności takich jak elektroniczne płacenie rachunków czy też dokonywanie zakupów drogą elektroniczną.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

Dzięki realizacji projektu 90 osób, powyżej 50 roku życia nabyło, bądź poszerzyło swoje kompetencje komputerowe. Uczestnicy zdobyli podstawowe umiejętności cyfrowe, nauczyli się dokonywania prostych, codziennych czynności, takich jak zdobywanie informacji, wyszukiwanie ofert pracy, elektroniczne płacenie rachunków czy też dokonywanie zakupów bądź wysyłanie elektronicznej poczty. Nabycie kompetencji cyfrowych z pewności przyczyni się do poprawy jakości ich życia. Dodatkowo, uczestnicy warsztatów, dzięki otrzymanym materiałom dydaktycznym, cały czas mają możliwość poszerzania wiedzy elektronicznej, korzystając z przekazanych tabletów.

Dzięki projektowi uczestnicy, reprezentujący różne środowiska, mieli możliwość wymiany zainteresowań, doświadczeń zdobytych z dotychczasowej działalności w swoich organizacjach i środowiskach. Mogli nauczyć się nie tylko podstawowych umiejętności komputerowych, ale dzięki wzajemnej współpracy, pomocy rozwijali kompetencje społeczne, mieli możliwość i przyjemność spotkania się w nowym gronie, wzajemnego poznania się, nawiązania znajomości, które po zakończeniu są kontynuowane. Uczestnicy warsztatów poprawili swoją jakość życia, „przestali się bać” nowych technologii, ekranów dotykowych, bankowości elektronicznej, elektronicznej poczty, itp. Przełamali w sobie ograniczenia korzystania z komputera, tabletu, czy nawet dotykowych telefonów komórkowych. Nauczyli się posługiwania elektroniczną pocztą, wysyłania maili, płacenia rachunków drogą elektroniczną, kontaktowania się elektronicznego poprzez dostępne aplikacje, robienia internetowych zakupów, śledzenia wydarzeń na świecie, itp.

Miejscem organizacji warsztatów były m.in. gminne biblioteki publiczne, gminne ośrodki kultury, co było okazją do zaprezentowania zakresu działania tych instytucji i zaproszenia do korzystania z ich ofert, po zakończeniu projektu.

Co zdecydowało o sukcesie projektu?

Sukcesem projektu było zaangażowanie uczestników, radość z nauki nowych technologii o czym mogły świadczyć ich opinie podczas warsztatów. Należy też wspomnieć, że tematyka warsztatów wychodziła naprzeciw oczekiwaniom, gdyż ilość zainteresowanych osób przewyższała możliwości liczebne dostępnych miejsc na warsztaty.

Doświadczenia z realizacji?

Warsztaty miały także uświadomić lokalnym społecznościom, potrzebę związaną z przeprowadzaniem takiego rodzaju spotkań nie tylko z osobami powyżej 50 roku życia, które chcą się uczyć, chcą zdobywać nowe kompetencje, chcą nadążać za postępem elektronicznym. Uczestnicy dowiedzieli się również o funkcjonowaniu lokalnej grupy działania Stowarzyszenie PPJ. Wiele z tych osób kontaktuje się z PPJ, deklarując chęć skorzystania z projektów realizowanych przez Stowarzyszenie.

Dlaczego projekt zasługuje na miano dobrej praktyki?

Sposób realizacji może zostać wykorzystany przez inne podmioty, instytucje publiczne do podejmowania konkretnych działań na rzecz osób powyżej 50 roku życia wykluczonych cyfrowo, gdyż otychczas nie były organizowane warsztaty o tej tematyce na obszarze działania Stowarzyszenia PPJ.


Beneficjent

Stowarzyszenie „Partnerstwo Północnej Jury”

ul. Szkolna 2, 42-253 Janów

Tel: 34 327 89 43

WWW: www.jura-ppj.pl

E-mail: biuro@jura-ppj.pl


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Priorytet PROW:

VI. Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Działanie PROW:

M19-Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS)


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 08.2017 - 06.2018

Zasięg lokalny - Polska śląskie

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 41.575,00

w tym środki z UE: 26.454,16

z budżetu państwa: 15.120,84

z budżetu samorządów: 0,00

środki prywatne: 0,00

inne: 0,00