Projekty 2014-2020

Przebudowa sektora C targowiska rolno – spożywczego w Cieszynie

KONTEKST I CELE PROJEKTU

Celem projektu był rozwój lokalnej przedsiębiorczości  oraz poprawa konkurencyjności producentów rolnych integrujących ich z łańcuchem rolno – spożywczym.

 

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

W ramach projektu dokonano przebudowy i remontu targowiska stałego w miejscowości Cieszyn tj.:

- dobudowano budynek zaplecza,

- wykonano kanalizację sanitarną i deszczową,

- przebudowano plac i zjazdy,

- postawiono ogrodzenie oraz bramę zjazdową,

- wykonano 35 straganów,

- przebudowano wiaty, zamontowano oświetlenie i kamery zewnętrzne placu,

- dokonano rozbiórki istniejącego budynku,

- urządzono zieleń,

- wykonano prace geodezyjne.

 

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

Podjęte w ramach operacji działania wpłynęły pozytywnie na rozwój podstawowych usług lokalnych, a co za tym idzie na wzrost funkcjonalności prowadzonej przez podmioty gospodarcze działalności, na wzrost bezpieczeństwa użytkowników targowiska oraz poprawę wizerunku targowiska. Dodatkowo realizacja operacji pozwoliła na promocję lokalnych produktów wśród szerokiego grona odbiorców.

Sukces inwestycji miał miejsce przede wszystkim z uwagi na zoptymalizowany proces formalno-prawny dofinansowania, w tym również aspekty komunikacji pomiędzy Województwem Śląskim, a Beneficjentem. 


Beneficjent

Gmina Cieszyn

Rynek 1, 43-400 Cieszyn


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Priorytet PROW:

III. Wspieranie organizacji łańcucha dostaw żywności, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, promowanie dobrostanu zwierząt i zarządzania ryzykiem w rolnictwie.

Działanie PROW:

M07-Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 05.2019 - 05.2020

Zasięg lokalny -

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 1.274.195,00

w tym środki z UE: 659.162,00

z budżetu państwa: 0,00

z budżetu samorządów: 615.033,00

środki prywatne: 0,00

inne: 0,00