Projekty 2014-2020

Kompleksowe zagospodarowanie centrum miejscowości poprzez stworzenie przestrzeni do rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców gminy

KONTEKST I CELE PROJEKTU

Celem projektu było zaaranżowanie przestrzeni wokół 3 głównych elementów funkcjonalno-kompozycyjnych tj. placu wejściowego oraz placu głównego z amfiteatrem znajdujących sie w centrum miejscowości Jejkowice. Beneficjentowi zależało na pozyskaniu nowego miejsca rekreacji, które wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców, zwiększy dostęp do kultury oraz pozwoli rozwinąć turystykę pieszo-rowero.

 

 

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

W ramach projektu  kompleksowo zagospodarowano centrum miejscowości poprzez stworzenie przestrzeni do rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców gminy.  Wzdłuż alejki zaprojektowano m.in. fontannę posadzkową, ławki, siedziska, pergole, plac z urządzeniami dla dzieci oraz plac główny. Wykorzystując naturalne nachylenie terenu zaprojektowano przy placu trzy rzędy siedzisk, które tworzą amfiteatr.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

Przekształcenie centrum miejscowości w miejsce rekreacji umozliwiło organizację licznych imprez plenerowych integrujących mieszkańców gminy i całego powiatu. Organizowane są różnego rodzaju wydarzenia takie jak koncert z okazji Dnia Matki i Ojca, Gminny Dzień Dziecka, Festiwal Kolorów, Koncert muzyki klasycznej, Piana Party, Rodzinny Rajd Rowerowy, Food Trucki w Centrum, pokaz kina plenerowego czy fitness w centrum w okresie wakacyjnym.

Projekt nie tylko umożliwił głębszą integrację lokalnej społeczności oraz wpłynął pozytywnie na rozwój infrastruktury społecznej, ale także urozmaicił formę spędzania wolnego czasu przez mieszkańców Gminy Jejkowice. Centrum miasta odwiedzane jest chętnie zarówno przez dzieci jak i dorosłych. Oferowany jest szeroki katalog aktywności zarówno dla dzieci, osób aktywnych fizycznie, melomanów muzyki poważnej i kinomanów.


Beneficjent

Gmina Jejkowice

Główna 38a, 44-290 Jejkowice


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Priorytet PROW:

VI. Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Działanie PROW:

M19-Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS)


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 09.2020 - 08.2021

Zasięg lokalny -

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 830.369,26

w tym środki z UE: 114.405,00

z budżetu państwa: 0,00

z budżetu samorządów: 715.964,26

środki prywatne: 0,00

inne: 0,00