Projekty 2014-2020

Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Krościna Wielka

KONTEKST I CELE PROJEKTU

Zadanie zostało zrealizowane we wsi Krościna Wielka położonej w województwie dolnośląskim, w powiecie trzebnickim, w gminie Prusice, liczącej około 340 mieszkańców. To malownicza miejscowość o pochodzeniu góralskim, z tradycjami lokalnymi, zieloną infrastrukturą i malowniczym krajobrazem. Wieś została zasiedlona 1945 r. przez górali pienińskich ze Sromowiec Niżnych, wsi leżącej u stóp Pienin, nad Dunajcem.

Miejscowość przed realizacją projektu była „zamknięta” na nowe zadania oraz daleka od integracji społecznej. Sołectwo potrzebowało impulsu oraz motywacji do działania na rzecz swojej „Małej Ojczyzny”. Ponadto brakowało tam miejsca do wspólnego spędzania wolnego czasu, przyjaznego dla wszystkich mieszkańców od Juniora do Seniora. Realizacja zadania była odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców Krościny Wielkiej oraz chęcią zwiększenia atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej wsi, co przełoży się na poprawę jakości życia i zadowolenie ludności oraz integrację społeczności. Działanie wzmocniło kapitał społeczny, sąsiedzką współpracę, zainspirowało nowe pokolenie do działania dla wspólnoty Sołectwa oraz zintegrowało osoby wykluczone.

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

W ramach zadania na części działki 5/13, w Krościnie Wielkiej powstał plac zabaw oraz siłownia terenowa z małą architekturą.

Harmonogram prac:

  • Położenie nawierzchni placu zabaw i siłowni zewnętrznej, ogrodzenie placu zabaw.
  • Montaż urządzeń zabawowych i siłowni zewnętrznej (oraz małej architektury).
  • Roboty ziemne, położenie nawierzchnia chodnika, montaż oświetlenia zewnętrznego.

Ostateczny odbiór prac odbył się 14 czerwca 2021. Podczas uroczystego otwarcia placu zabaw przeprowadzono wykład – prelekcję dla mieszkańców i gości o tym, jak korzystać i segregować prawidłowo śmieci. Podczas weekendowych pikników dla najmłodszych odbyły się gry i zabawy edukacyjne nawiązujące do prawidłowego segregowania odpadów, co pozytywnie wpłynęło na ochronę środowiska.

W ramach realizacji zadania mieszkańcy uczestniczący w szkoleniu wzmocnili swoją świadomość, podnieśli wiedzę na temat ekologii, środowiska naturalnego oraz przeciwdziałania zmianom klimatycznym, nauczyli się jak segregować śmieci i jak je przechowywać. W celu praktykowania wiedzy organizowane jest dwa razy w roku sprzątanie wsi.

Zamontowane urządzenia na placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej zostały wykonane z bezpiecznych materiałów sprzyjających ochronie środowiska i klimatowi. Ponadto obiekt nie wywiera negatywnego wpływu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi i stosunki wodne. Zadanie było również motywacją do powstania w dalszych latach ekosłupka sprawdzającego jakość powietrza we wsi - tym bardziej cieszy to mieszkańców, ponieważ zwykle „świeci się na zielono”.

Zakończenie inwestycji było bodźcem dla mieszkańców, aby w dalszej części zagospodarowywać nieruchomość. W lipcu 2021 r. mieszkańcy w czynie społecznym zamontowali ogrodzenie całej nieruchomości oraz systematycznie dokonują kolejnych nasadzeń.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

Powstały plac zabaw i siłownia zewnętrzna to inwestycja w kapitał społeczny - zdrowy tryb życia i aktywnie spędzanie czasu wolnego mieszkańców Krościny Wielkiej. Korzyścią z realizowanego zadania jest utworzenie nowego miejsca rekreacji, gdzie będą mogli wspólnie spędzać czas wolny oraz organizować spotkania integracyjne. 

Kluczowym efektem projektu było pobudzenie mieszkańców do działania. Powstanie nowego miejsca w małej wsi zainspirowało ludzi, że dzięki jedności i wspólnemu działaniu można zmienić nie tylko wizerunek Sołectwa, ale życie wszystkich wokół. Projekt wzmocnił świadomość oraz podniósł wiedzę społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

Rozwój wsi zachęca również do osiedlenia się na tym terenie nowych mieszkańców (od momentu realizacji zadania ich liczba wzrosła o 20 osób), co wzmacnia odnowę pokoleniową i przeciwdziała wyludnieniu Sołectwa. Realizacja zadania pozwoliła też na zwiększenie atrakcyjności turystycznej Krościny Wielkiej.

Projekt zainspirował mieszkańców do dalszego działania na rzecz wsi. Dzięki impulsom, jakie zostały pobudzone w małej społeczności, w latach kolejnych zostały zorganizowane Dożynki Gminne w Krościnie Wielkiej oraz zagospodarowano przestrzeń przy placu zabaw. Od tej pory wieś coraz lepiej rozwija się z roku na rok, stając się piękniejszą i bardziej przyjazną dla swoich mieszkańców oraz przebywających w niej z zewnątrz turystów.

Wiodącym przesłaniem projektu była oddolna inicjatywa lokalnej społeczności, to od nich wychodziły informacje o chęci utworzenia czegoś dla wspólnoty. Podmioty realizujące podobne projekty powinny zdecydowanie „słuchać” swoich mieszkańców.


Beneficjent

Gmina Prusice

Rynek 1, 55-110 Prusice

Tel: 713084743

E-mail: k.nowak@prusice.pl


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 05.2020 - 06.2022

Zasięg lokalny - Polska dolnośląskie

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 178.184,89

w tym środki z UE: 79.869,00

z budżetu państwa: 0,00

z budżetu samorządów: 0,00

środki prywatne: 92.315,89

inne: 0,00