Projekty 2014-2020

Polisensoryczne warsztaty z zakresu hortiterapii w przestrzeni warsztatowej ogrodu sensorycznego na terenie PZN Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży „Zameczek” w Rudołtowicach.

KONTEKST I CELE PROJEKTU

Dzieci przebywające w PZN Centrum Edukacyjno - Leczniczo - Rehabilitacyjnym „Zameczek” cierpią na sprzężoną, wieloraką niepełnosprawność i ze względu na specyfikę swoich schorzeń wymagają kompleksowej i całodobowej opieki specjalistycznej. Liczba podopiecznych oscyluje w okolicach 50 osób (z czego ok. 25 mieszka w ośrodku stale). Celem poprawienia ich sprawności psychoruchowej wymagana jest stała stymulacja polisensoryczna, rozwijanie koordynacji, motoryki, umiejętności społecznych i komunikacyjnych. Specyfika stanu zdrowia podopiecznych zakładu w zasadzie uniemożliwia (ze względów technicznych i finansowych) transport większej grupy dzieci w punkty rehabilitacji oddalone od miejsca przebywania. Postawiono zapewnić im więc długofalowy dostęp do hortiterapii w poprzez stworzenie przestrzeni w postaci ogrodu sensorycznego oraz realizację cyklu warsztatów na terenie ośrodka.

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

Projekt i realizacja przestrzeni do warsztatów polisensorycznych z zakresu hortiterapii obejmowała prace ziemne takie jak wyrównanie terenu i przygotowanie nawierzchni pod zasadzenie roślin. Stworzono ścieżki umożliwiające poruszanie się osobom z niepełnosprawnością ruchową, w tym osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Zbudowano małą architekturę: stoisko do hydroterapii, kamienną sadzawkę do hydroterapii i terapii sensorycznej, skalniak z wodospadem do terapii polisensorycznej i hydroterapii, ścieżkę sensoryczną do terapii polisensorycznej, zakątek traw do terapii polisensorycznej. Dla terapeutów-wolontariuszy przygotowano pergolę z blatem roboczym dla do przygotowywania warsztatów, zabezpieczającą uczestników zajęć przed nadmiernym nasłonecznieniem (co ma szczególne znaczenie w przypadku podopiecznych ośrodka chorych na epilepsję). Postały także stanowiska do pracy polisensorycznej oraz do pracy z ziemią i sadzenia roślin. Kupiono i zasadzono rośliny ze specjalnymi tabliczkami edukacyjnymi z opisami poszczególnych przykładów flory. Nabyto materiały i narzędzia do pracy warsztatowej.

Przeszkolono z zakresu prowadzenia hortiterapii pracowników Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego (15 os.), by mogli robić warsztaty o tej tematyce dla podopiecznych ośrodka i lokalnej społeczności w ramach wolontariatu pracowniczego (co wykracza poza ich obowiązki zawodowe). Potem odbyły się zajęcia z hortiterapii dla dzieci i młodzieży z „Zameczku” (25 os.) w formie cyklu warsztatów polisensorycznych realizowanych przez cały okres trwania operacji. Nastepnie przeprowadzono szkolenie z tej tematyki dla lokalnej społeczności, w tym rodzin z dziećmi (40 os.), oraz dla wolontariuszy z obszaru LGD.

Projekt realizowano we współpracy z Fundacją Puk Puk z Woli, w jego realizację zaangażowani byli również wolontariusze-uczniowie oraz nauczyciele z Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Karola Miarki w Pszczynie.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

Podopieczni ośrodka, którzy mają w dużym stopniu ograniczone możliwości nawiązywania relacji z osobami „z zewnątrz”, dzięki warsztatom i zaproszeniu lokalnej społeczności do korzystania z terapeutycznego działania ogrodu sensorycznego mieli okazję do nawiązania relacji z pozostałymi mieszkańcami Rudołtowic. Warsztaty umożliwiły też uczestnikom obcowanie ze środowiskiem naturalnym i pomocami naukowo-terapeutycznymi w postaci roślin, ziemi i wody.

Zespół pałacowo-parkowy, na którego obszarze znajduje się „Zameczek” stanowi dziedzictwo kulturowe obszaru LGD „Ziemia Pszczyńska”. Udostępnienie tej przestrzeni i zaproszenie na warsztaty społeczności lokalnej, także spoza ośrodka, miało przełożenie na zwiększenie zainteresowania zabytkowym kompleksem i kreowanie postaw proekologicznych, a przede wszystkim zahamowanie negatywnych procesów wpływających na rozbijanie więzi społecznych oraz przywracanie pozytywnych relacji pomiędzy mieszkańcami.


Beneficjent

Polski Związek Niewidomych Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjne dla Dzieci i Młodzieży

Zawadzkiego 128, 43-229 Rudołtowice

Tel: 32 449 05 59

WWW: https://www.zameczek.org.pl/

E-mail: biuro@zameczek.org.pl


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Priorytet PROW:

VI. Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Działanie PROW:

M19-Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS)


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 10.2019 - 10.2021

Zasięg lokalny - Polska śląskie

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 215.935,65

w tym środki z UE: 118.006,74

z budżetu państwa: 67.450,97

z budżetu samorządów: 0,00

środki prywatne: 0,00

inne: 0,00