Projekty 2014-2020

Agroliga - Grażyna i Sławomir Leończuk

KONTEKST I CELE PROJEKTU

Państwo Grażyna i Sławomir Leończukowie prowadzą gospodarstwo rolne specjalizujące się w produkcji surowego mleka krowiego wysokiej jakości oraz hodowli mydła mięsnego. Powierzchnia gospodarstwa wynosi 86 ha. Produkcja roślinna i struktura zasiewów podporządkowana jest pod potrzeby żywieniowe zwierząt.  Stado liczy 130 sztuk bydła, z czego stado podstawowe to 42 sztuk krów mlecznych oraz 50 sztuk opasów.  Średnia wydajność z laktacji wynosi 10 666 litrów. Sprzedaż mleka za ostatni rok wyniosła 380 000 litrów w klasie extra, sprzedaż opasów – 22 sztuki.

Praca w gospodarstwie opierała się na maszynach już zamortyzowanych, a w oborze stanowiskowej funkcjonował grawitacyjny system wentylacji.  Kiszonka była przechowywana w sposób tradycyjny. Rozwój działalności nastąpił po modernizacji obory stanowiskowej i ubogaceniu parku maszynowego.

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

Realizacja projektu polegała na modernizacji obory stanowiskowej, zakupie nowych, wydajnych maszyn renomowanych producentów oraz budowie wielokomorowych silosów do przechowywania paszy w połączeniu z uruchomieniem profesjonalnej linii do mieszania i zadawania paszy. Inwestycji w sposób znaczący przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wzrostu produkcji w gospodarstwie. Prace wykonano przy pomocy środków własnych zgromadzonych na rachunku bankowym oraz przy pomocy działania PROW 2024-2020.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

O sukcesie projektu zadecydowała odwaga i determinacja gospodarzy. Rolnicy już wcześniej korzystali z funduszy pomocowych wzbogacając park maszynowy. Tym razem postawili wybudować pokaźne trzykomorowe silosy do przechowywania kiszonek oraz linię do mieszania pasz dla bydła.

Inwestycja zmniejszyła pracochłonność przy obsłudze zwierząt i uprawie roślin. Zwiększyła się wydajność mleczna krów. Poprawiły się warunki zoohigieniczne i bytowe zwierząt. Budowa wielokomorowych silosów przyczyniła się do produkcji paszy dobrej jakości i zmniejszenia jej strat. Dzięki zakupowi nowych maszyn poprawiło się bezpieczeństwo i higiena pracy.


Beneficjent

Grażyna i Sławomir Leończuk

Buszewo 8, 17-315 Grodzisk

Tel: 505334764

E-mail: leonczuk@onet.pl


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Priorytet PROW:

II. Zwiększanie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonej gospodarki leśnej.

Działanie PROW:

M04-Inwestycje w środki trwałe


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 03.2019 - 12.2022

Zasięg regionalny - Polska podlaskie

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 1.016.132,00

w tym środki z UE: 500.000,00

z budżetu państwa: 0,00

z budżetu samorządów: 0,00

środki prywatne: 516.132,00

inne: 0,00